Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Aalst:
Kareelstraat 100
9300 Aalst
0484 18 74 34Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

Die­sel­rij­den, drin­ken en roken gaan u meer kos­ten

Im­pact taxshift op uw con­sump­tie

In hoe­ver­re maakt de taxshift zijn naam waar en voelt u de be­las­tin­gen ver­schui­ven van uw ar­beids­in­ko­men naar uw da­ge­lijk­se be­ste­din­gen? De re­ge­ring hoopt mil­jar­den te halen uit de ver­ho­ging van de ac­cijn­zen op mo­tor­brand­stof­fen, al­co­hol en tabak, en in min­de­re mate fris­drank. Komt een deel daar­van ook uit uw por­te­mon­nee, of over­weegt u uw ge­woon­ten te ver­an­de­ren?

Tan­ken

Voor veel Bel­gen zal de ac­cijns­ver­ho­ging op die­sel, zeker tegen 2018, het sterkst voel­baar zijn in het huis­houd­bud­get. De re­ge­ring heeft er­voor ge­op­teerd de ac­cijn­zen op die­sel te laten toe­ne­men en die op ben­zi­ne te laten dalen, om te­gen­gas te geven aan de ver­die­se­ling van het Bel­gi­sche wa­gen­park.

Con­creet

ver­ho­gen de ac­cijn­zen op een volle tank die­sel (50 liter) vol­gend jaar met 2 euro, in 2017 nog­maals met 2 euro en in 2018 met 3 euro. In to­taal be­taalt u in 2017 dus per tank­beurt 7 euro ac­cijn­zen meer dan nu. Bij ben­zi­ne gaat er in de ko­men­de drie jaren jaar­lijks 1,30 euro af voor 50 liter, of een klei­ne 4 euro in to­taal.

Mo­men­teel omvat een die­sel­prijs van 1,15 euro per liter voor 0,4288 euro aan ac­cijn­zen. 7 euro ac­cijn­zen extra per 50 liter tegen 2018, be­te­kent dus 0,14 euro extra per liter. Voor ben­zi­ne (95 oc­taan) is dat 0,6152 euro aan ac­cijn­zen op een prijs van 1,369 euro (maxi­mum­prijs). Daar gaat tegen 2018 0,078 euro per liter aan ac­cijn­zen af.

Wie met een ben­zi­ne­wa­gen rond­rijdt, ziet de re­ke­ning aan ac­cijn­zen dus een beet­je af­ne­men. Maar wie met een die­sel­wa­gen 20.000 à 25.000 ki­lo­me­ter af­maalt in een jaar, ziet de tel­ler snel rich­ting 150 euro extra ac­cijn­zen gaan.

We heb­ben onze voor­beeld­ge­zin­nen wat ver­schil­len­de ver­plaat­sings­be­hoef­ten aan­ge­me­ten, in de tabel kunt u af­le­zen hoe­veel extra of min­der ze vol­gend jaar be­ta­len voor hun wa­gen­brand­stof (aan ac­cijn­zen, los van even­tu­e­le schom­me­lin­gen van de olie­prijs) en in welke mate het ver­schil te­gen­over de hui­di­ge si­tu­a­tie aan­tikt in 2018.

 

Extra accijnzen per jaar (druk op de link)
Drank

U laat het niet aan uw hart komen en ont­kurkt bij een lek­ke­re maal­tijd naar goede ge­woon­te een fles­je wijn? Vol­gens cij­fers van de sec­tor­fe­de­ra­tie werd in 2014 350 mil­joen liter wijn (al dan niet met bub­bels), ster­ke­drank en aan­ver­wan­ten zoals cider ver­kocht in ons land, samen goed voor 4 mil­jard euro omzet. Zowat 250 mil­joen liter daar­van was ‘stil­le’ wijn, dus zon­der bub­bels.

Op dat ge­lief­de glas heft de re­ge­ring voort­aan ook extra ac­cijn­zen. De sec­tor pleit er­voor de in­voe­ring van die ver­ho­ging, die de re­ge­ring liefst al op 1 no­vem­ber zou laten in­gaan, op zijn minst wat ach­ter­uit te duwen, al was het maar omdat er al ein­de­jaars­pro­mo­fol­ders ge­drukt zijn en al veel of­fer­tes en con­trac­ten op­ge­maakt zijn. Dat de ver­ho­ging van de ac­cijn­zen nog af­ge­zwakt zou wor­den, is ech­ter een il­lu­sie.

Op uw fles wijn zit straks voor 68 cent aan ac­cijn­zen, op een fles bub­bels wordt dat 2,32 euro.

Per fles wijn (met een al­co­hol­ge­hal­te boven 8,5%) stij­gen de ac­cijn­zen (in­clu­sief btw) met ruim 16 cent, van 52 naar 68 cent. Ove­ri­gens min­der be­licht, maar door de stij­gen­de po­pu­la­ri­teit niet on­be­lang­rijk: de ac­cijn­zen op een fles mous­se­ren­de wijn (cham­pag­ne, cava, crémant, sekt,...) gaan van 1,78 euro per fles (incl. btw) naar 2,32 euro per fles.

En als u al eens graag een glas van een of an­de­re ge­des­til­leer­de drank nut­tigt, dan bent u de staats­kas nog meer aan het spek­ken. De ac­cijn­zen op ster­ke­drank gaan door de taxshift 2,6 euro per fles (mee­st­al 70 cl) hoger. Het al­co­hol­vo­lu­me van de drank is mee­be­pa­lend voor het ni­veau van de ac­cijn­zen. De ac­cijns op een fles whis­ky met een al­co­hol­vo­lu­me van 40% komt op 8,38 euro, op een fles gin met een al­co­hol­vo­lu­me van 37,5% wordt dat 7,86 euro. De btw van 21 pro­cent wordt ook op de ac­cijn­zen ge­he­ven.

Onze voor­beeld­ge­zin­nen geven van con­ster­na­tie het ‘bo­dem­pje whis­ky om te be­ko­men van de werk­week’ dan maar he­le­maal op... Een pin­tje dan maar? Daar­op ver­ho­gen de ac­cijn­zen met 1 cent. De Bel­gi­sche Brou­wers stel­den voor­af al dat dat een ver­ho­ging van 16 pro­cent op de ac­cijn­zen is, wat be­te­kent dat nu per pint ge­mid­deld 6,25 cent aan ac­cijn­zen wordt be­taald.

Fris­drank

Tot nader order een pak lager, maar goed voor de groot­ste com­mo­tie eer­der deze week: de ac­cijns­ver­ho­ging op fris­dran­ken. Per liter fris­drank komt er 3 cent bij, wat dus 1 cent per blik­je van 33 cl be­te­kent. Ge­zond­heid­s­eco­no­men be­to­gen dat die be­dra­gen veel te laag lig­gen om tot een ge­drags­wij­zi­ging te lei­den, lees: om ons dan toch maar naar water te doen grij­pen. Er was ook felle kri­tiek op het feit dat voor­lo­pig geen on­der­scheid kan wor­den ge­maakt tus­sen fris­dran­ken met ge­wo­ne sui­ker en va­ri­an­ten met sui­ker­ver­van­gers zoals as­par­taam of ste­via. Twee ar­gu­men­ten die voor te­gen­stan­ders aan­to­nen dat dit be­zwaar­lijk een ‘ge­zond­heids­taks’ kan wor­den ge­noemd, en dat het ‘een plat­te be­las­ting’ is.

In haar re­ac­tie ver­stop­te mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid Mag­gie De Block (Open VLD) niet dat de taks er snel­ler is ge­ko­men dan ge­pland, en dat ze hem lie­ver in­ge­bed had ge­zien in het rui­me­re Voed­sel­plan waar­mee ze over en­ke­le maan­den wil komen. Te­ge­lijk liet ze ver­staan dat de taks dan mis­schien nog hoger gaat. Om te kun­nen dif­fe­ren­tiëren op basis van de zoet­stof moe­ten nieu­we ca­te­go­rieën wor­den ge­de­fi­ni­eerd in de re­gel­ge­ving voor ac­cijn­zen. Zodra dat is ge­beurd, kan de taks op dran­ken met sui­ker­ver­van­gers even­tu­eel lager, en die op dran­ken met echte sui­ker hoger.

Roken

Ook de ro­kers krij­gen een bij­ko­men­de ac­cijns­ver­ho­ging voor­ge­scho­teld. De re­ge­ring ver­hoogt met name de ac­cijn­zen op rol­ta­bak. Die was in ons land tot nu toe uit­ge­spro­ken goed­ko­per dan si­ga­ret­ten, in die mate zelfs dat jon­ge­ren de jong­ste jaren mas­saal naar rol­ta­bak over­stap­ten.

Vol­gend jaar komt er al 0,13 euro bij op een pakje si­ga­ret­ten en 0,70 euro op een pak rol­ta­bak. In 2018 loopt het op naar 0,32 euro extra (te­gen­over nu) voor een pakje si­ga­ret­ten en 2,88 euro voor een pak rol­ta­bak.

Mo­men­teel be­lo­pen de ac­cijn­zen en btw op een pakje van 19 si­ga­ret­ten van 5,50 euro al 4,18 euro (76%). Dat ligt in lijn met het ad­vies dat de We­reld­ge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie geeft aan over­he­den die het ta­baks­ge­bruik wil­len te­rug­drin­gen. Ze sug­ge­reert de be­las­ting op si­ga­ret­ten op zowat 75 pro­cent van de prijs te leg­gen.

Niet voor het eerst

Het is geen nieu­we truc die de re­ge­ring-Mi­chel heeft ver­zon­nen, ook voor­gan­gers gre­pen al eens naar ac­cijns­ver­ho­gin­gen om gaten te dich­ten, al dan niet met een plei­dooi voor een ge­drags­ver­an­de­ring erbij. De be­dra­gen per pakje si­ga­ret­ten, per liter die­sel of glas wijn ogen mee­st­al niet zo spec­ta­cu­lair, maar ge­cu­mu­leerd over en­ke­le ver­ho­gin­gen heen kan het wel op­lo­pen.

En ook voor de staats­kas loopt het op. Ac­cijn­zen waren in 2014 goed voor meer dan 7 mil­jard euro aan ont­vang­sten. Al­co­hol­hou­den­de dran­ken le­ver­den in 2014 bijna 740 mil­joen euro aan ac­cijn­zen op. De ont­vang­sten aan ac­cijn­zen uit ta­baks­pro­duc­ten lie­pen in 2014 op tot 2,2 mil­jard euro. Die­sel le­vert ruim 3,4 mil­jard aan ac­cijn­zen op, en ben­zi­ne goed 1 mil­jard.