Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Aalst:
Kareelstraat 100
9300 Aalst
0484 18 74 34Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

Hoe­veel stijgt de au­to­be­las­ting voor een nieu­we wagen?

Hoe­veel stijgt de au­to­be­las­ting voor een nieu­we wagen?

De Vlaam­se re­ge­ring her­vormt de ver­keers­be­las­tin­gen vanaf 1 ja­nu­a­ri. De be­doe­ling is de meest ver­vui­len­de wa­gens fors zwaar­der te be­las­ten dan hun ‘groe­ne­re’ va­ri­an­ten. De be­re­ke­nings­for­mu­les blij­ven erg com­plex, maar de uit­komst is zon­ne­klaar: voor­al die­sel­wa­gens kij­ken aan tegen fors ho­ge­re be­las­tin­gen.

Een ver­groe­ning van de ver­keers­fis­ca­li­teit, zo noemt de Vlaam­se re­ge­ring het bij monde van de mi­nis­ters An­ne­mie Tur­tel­boom (Be­gro­ting) en Joke Schau­vlie­ge (Leef­mi­li­eu). Zij kon­dig­den en­ke­le dagen ge­le­den aan hoe die ver­groe­ning vorm krijgt voor nieu­we of twee­de­hands­wa­gens die vanaf vol­gend jaar wor­den in­ge­schre­ven. Dat geldt niet voor lea­se­wa­gens: op de fis­ca­li­teit daar­van heeft de Vlaam­se re­ge­ring geen vat, dat is tot nader order fe­de­ra­le ma­te­rie.

De uit­stoot van kool­stof­di­oxi­de (CO2), stik­stof­oxi­de (NOx) en fijn­stof is de voor­bije jaren niet in vol­doen­de mate af­ge­no­men. Het ver­keer blijft een be­lang­rij­ke bron van lucht­ver­vui­ling, blijkt uit cij­fers van de Vlaam­se Mi­li­eu­maat­schap­pij. Lucht­ver­vui­ling die dan weer (mede) de oor­zaak is van ge­zond­heids­scha­de zoals een ver­min­der­de long­func­tie, hart- en vaat­ziek­ten en een ver­hoog­de kans op som­mi­ge kan­kers. Met name fijn­stof leidt tot ge­zond­heids­pro­ble­men.

Ver­die­se­ling

Daar speelt de zo­ge­he­ten ver­die­se­ling van ons wa­gen­park ons danig par­ten. Die­sel­wa­gens te­ke­nen voor 62 pro­cent van ons wa­gen­park. De rest zijn gro­ten­deels ben­zi­ne­wa­gens plus en­ke­le klei­ne ni­ches (min­der dan 1 pro­cent) van elek­tri­sche, hy­bri­des en wa­gens op aard­gas.

Zie link praktijk auto’s ( druk op de link)

Het enige voor­deel van een die­sel­mo­tor is dat de uit­stoot van het broei­kas­gas CO2 10 tot 20 pro­cent lager ligt dan die van een ben­zi­ne­mo­tor. Maar die­sels sto­ten veel meer stik­stof­oxi­de en fijn­stof (roet­deel­tjes) uit. Een roet­fil­ter die met­een is geïnstal­leerd op een nieu­we die­sel­wa­gen kan wel een groot deel van die stof­deel­tjes te­gen­hou­den. Een roet­fil­ter die ach­ter­af op een die­sel­wa­gen moet wor­den ge­plaatst, houdt maar 30 tot 50 pro­cent van de roetuit­stoot tegen. Een ben­zi­ne­wa­gen stoot geen fijn­stof uit en veel min­der NOx. De ka­ta­ly­sa­to­ren die al ruim 20 jaar wor­den in­ge­bouwd in ben­zi­ne­wa­gens heb­ben tot ge­volg dat die auto’s voor de rest nog wei­nig scha­de­lij­ke stof­fen uit­sto­ten. Ka­ta­ly­sa­to­ren voor die­sel­wa­gens zijn in ont­wik­ke­ling, maar ze wor­den nog niet op grote schaal in­ge­bouwd. Van­daar de be­slis­sing om de die­sel­wa­gens voort­aan zwaar­der te be­las­ten en dus min­der aan­trek­ke­lijk te maken.

De ver­keers­fis­ca­li­teit omvat twee be­las­tin­gen: de een­ma­li­ge, bij de in­schrij­ving te be­ta­len be­las­ting op de in­ver­keers­tel­ling (BIV) en de jaar­lijk­se ver­keers­be­las­ting (VKB). Beide ver­an­de­ren vanaf 1 ja­nu­a­ri. Let wel: de jaar­lijk­se ver­keers­be­las­ting ver­an­dert niet voor wa­gens die nu al in­ge­schre­ven zijn. Voor lea­se­wa­gens geldt de nieu­we ver­keers­fis­ca­li­teit niet, ten­zij ze op de naam van een firma (rechts­per­soon) wor­den in­ge­schre­ven. De be­re­ke­nings­wij­ze voor de beide be­las­tin­gen is de­zelf­de, los van de vraag of de wagen wordt in­ge­schre­ven op naam van een na­tuur­lij­ke per­soon (par­ti­cu­lier) dan wel een rechts­per­soon.

BIV

We ver­mij­den al te tech­nisch te wor­den en u de com­plexe for­mu­le voor te scho­te­len voor de be­re­ke­ning van de BIV. Op­val­lend is dat de zo­ge­he­ten ‘lucht­fac­tor’ in die for­mu­le, die aan wa­gens wordt toe­ge­kend in func­tie van het brand­stof­ty­pe en de Eu­ro­norm, fors toe­neemt voor wa­gens met ver­ou­der­de tech­no­lo­gie (lage Eu­ro­nor­men) en ook voor die­sel­wa­gens met de re­cent­ste tech­no­lo­gie (Eu­ro­nor­m6), die tot nu wel heel sterk ‘be­loond’ wer­den.

BIV VOORBEELD VOOR VERSCHILLENDE WAGENS (druk de link)

In de ta­bel­len nemen we en­ke­le van de meest ver­koch­te au­to­mo­del­len in ons land op. Met de BMW 7-reeks geven we ook een voor­beeld uit het top­seg­ment. Aan de hand van de ge­ge­vens over ver­mo­gen en CO2-uit­stoot kunt u een in­schat­ting maken van an­de­re wa­gens. Een Audi A4 in die­sel­ver­sie, bij­voor­beeld, wordt vaak ver­kocht met een ge­lijk­aar­di­ge mo­to­ri­sa­tie als de Mer­ce­des die bij de voor­beel­den staat, en krijgt dan ook on­ge­veer de­zelf­de BIV aan­ge­re­kend (fis­ca­le PK is daar­bij niet van tel). De Peu­ge­ot 308 is een van de au­to­mo­del­len waar­voor tot nu de laag­ste BIV geldt, een be­voor­de­ling van de Eu­ro6-die­sels die wel­dra weg­valt. U kunt uit de tabel af­le­zen dat de BIV meer dan ver­elf­vou­digt.

Het mi­ni­mum­be­drag voor de BIV stijgt nau­we­lijks, van 41,61 naar 41,99 euro, maar dat is een be­drag dat enkel nog te vin­den zal zijn voor zui­ni­ge ben­zi­ne­wa­gens. Het voor­beeld van de BMW 7-reeks toont aan dat de be­las­ting ook voor een ‘zwaar­de­re’ ben­zi­ne­wa­gen ste­vig aan­tikt - het type in het voor­beeld is vol­gens BMW Belux het po­pu­lairst bij ons. Kiest u voor een model uit de­zelf­de reeks maar met een zwaar­de­re motor en ho­ge­re CO2-uit­stoot, dan loopt de be­las­ting nog ver­der op. Voor de ben­zi­ne­ver­sie (15 fis­ca­le PK, 235 kW, 184 g/km) wordt dat 1.400 euro aan BIV, voor de ge­lijk­aar­di­ge die­sel (15 fis­ca­le PK, 230 kW, 149 g/km) be­loopt de BIV vanaf 1 ja­nu­a­ri 895 euro - merk op dat bij zo’n hoge CO2-uit­stoot de ben­zi­ne­ver­sie toch nog met een ho­ge­re BIV wordt ge­con­fron­teerd dan de die­sel­ver­sie.

Een die­sel­wa­gen komt na ja­nu­a­ri de weg niet meer op zon­der en­ke­le hon­der­den euro’s aan BIV neer te tel­len. Ove­ri­gens moet een nieu­we die­sel­wa­gen nu zeker de Eu­ro­nor­m6 halen, an­de­re mogen niet meer wor­den ver­kocht en in­ge­schre­ven. Twee­de­hands-wa­gens met een la­ge­re Eu­ro­norm kun­nen ech­ter wel nog wor­den in­ge­schre­ven. Daar­om geven we ook een voor­beeld van een wagen met Eu­ro­nor­m5, de Renault Me­ga­ne.

Elek­tri­sche wa­gens, hy­bri­de voer­tui­gen en wa­gens die op aard­gas (CNG - com­pres­sed na­tu­ral gas) rij­den, wor­den vrij­ge­steld van BIV. Voor hy­bri­des en wa­gens op gas (waar­van de motor, al is het maar ge­deel­te­lijk of tij­de­lijk, aan­ge­dre­ven wordt met aard­gas) geldt die vrij­stel­ling tot 31 de­cem­ber 2020.

Jaar­lijk­se ver­keers­be­las­ting

Met de be­las­ting die u be­taalt bij de in­schrij­ving van een wagen bent u er nog niet vanaf. Daar­naast moet u jaar­lijks de ver­keers­be­las­ting be­ta­len. Hier valt nog meer op dat de Vlaam­se re­ge­ring die­sel­au­to’s min­der aan­trek­ke­lijk wil maken. De ver­keers­be­las­ting voor die­sel­wa­gens stijgt nog wat, wel­is­waar in veel min­de­re mate dan de BIV, maar die voor ben­zi­ne­wa­gens daalt.

De ver­keers­be­las­ting houdt re­ke­ning met ci­lin­der­in­houd (via fis­ca­le PK), CO2-uit­stoot, brand­stof­ty­pe en Eu­ro­norm. Er wordt ver­trok­ken van een re­fe­ren­tie van 122 g/km CO2-uit­stoot. Wa­gens die daar­on­der blij­ven, ge­nie­ten een kor­ting. Auto’s die er­bo­ven gaan, krij­gen er ook een ver­ho­ging bij. Daar­en­bo­ven ver­laagt of ver­hoogt het ta­rief naar­ge­lang de Eu­ro­norm.

Ook hier wor­den de al­ter­na­tie­ve aan­drij­vin­gen be­voor­deeld. Voor elek­tri­sche wa­gens hoeft geen ver­keers­be­las­ting te wor­den be­taald. Voor hy­bri­des en wa­gens op gas geldt de vrij­stel­ling op­nieuw tot 31 de­cem­ber 2020. Hy­bri­de voer­tui­gen moe­ten daar­voor wel onder de drem­pel van 50 g/km CO2-uit­stoot blij­ven.

Ac­cijn­zen

Mi­nis­ter Tur­tel­boom kreeg eer­der deze week de wind van voren van de In­spec­tie van Fi­nan­ciën, die haar haast­werk ver­wijt met deze her­vor­ming van de ver­keers­fis­ca­li­teit. Ze stelt dat de her­vor­ming van beide ver­keers­be­las­tin­gen sa­men­han­gend wordt door­ge­voerd, maar de In­spec­tie volgt haar niet. Vol­gens de In­spec­tie zijn de beide re­ge­lin­gen ‘subop­ti­maal op el­kaar af­ge­stemd’. Tur­tel­boom re­kent voor vol­gend jaar op 45 mil­joen euro extra in­kom­sten uit de ver­keers­be­las­tin­gen, maar vol­gens de In­spec­tie is dat on­ze­ker, met name als veel Vla­min­gen hun aan­koop­ge­drag snel op de nieu­we be­las­tin­gen af­stem­men en dus over­stap­pen van die­sel naar ben­zi­ne. Na­vraag op het ka­bi­net leert dat er geen plan­nen zijn om de re­ge­ling nog bij te stu­ren. Er is enkel nog een be­slis­sing nodig over even­tu­e­le over­gangs­maat­re­ge­len voor wa­gens die nu al be­steld zijn.

Tot slot nog even in her­in­ne­ring bren­gen dat ook in het kader van de taxshift een maat­regel werd ge­no­men om de ver­die­se­ling tegen te gaan: de ver­ho­ging van de ac­cijn­zen. Vol­gend jaar ver­ho­gen de ac­cijn­zen voor een volle tank (50 liter) die­sel met 2 euro, in 2017 nog eens met 2 euro en in 2018 komt er nog 3 euro bij. Voor een volle tank ben­zi­ne gaat er tel­kens 1,30 euro af. Mo­men­teel zit in de prijs van een liter die­sel (maxi­mum­prijs 1,15 euro/liter) voor 0,4288 euro aan ac­cijn­zen. Tegen 2018 komt daar dus 0,14 euro per liter bij.

Voor een gezin dat jaar­lijks 60.000 km rijdt met die­sel­wa­gens be­te­kent dat vol­gend jaar 120 euro extra aan ac­cijn­zen en in 2018 tikt het aan tot 420 euro meer dan dit jaar.