Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Aalst:
Kareelstraat 100
9300 Aalst
0484 18 74 34Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

Verhuur van wagen aan Caramigo;Hoe belast?

el­gen die hun wagen ver­hu­ren via het au­to­deel­plat­form Ca­ra­mi­go, krij­gen meer ze­ker­heid over de fis­ca­le be­han­de­ling van die in­kom­sten. Vol­gens het be­drijf is het de eer­ste keer dat een be­drijf uit de deeleco­no­mie een fis­ca­le ru­ling ver­krijgt.

Ca­ra­mi­go is een Bel­gisch au­to­deel­plat­form dat sinds af­ge­lo­pen mei ope­ra­ti­o­neel is. Wa­gen­be­zit­ters kun­nen hun voer­tuig via het plat­form ver­hu­ren aan men­sen die tij­de­lijk een auto nodig heb­ben. Het sys­teem werkt zoals klas­sie­ke ver­huur­maat­schap­pij­en, met dat ver­schil dat de ver­huur­ders par­ti­cu­lie­ren zijn.

‘Van bij het begin kre­gen we van onze ver­huur­ders veel vra­gen over de fis­ca­le be­han­de­ling van die in­kom­sten.

Met de fis­cus werd nu af­ge­spro­ken dat huur­in­kom­sten die onder be­paal­de li­mie­ten blij­ven, fis­caal zul­len wor­den be­han­deld als roe­rend in­ko­men. Er zal al­leen 25% roe­ren­de voor­hef­fing op wor­den in­ge­hou­den. De ver­huur­ders moe­ten die in­kom­sten aan­ge­ven in hun jaar­lijk­se be­las­ting­aan­gif­te, en ze kun­nen ook de kos­ten af­trek­ken die ze ge­maakt heb­ben om de in­kom­sten te ver­krij­gen.

Om onder die re­ge­ling te val­len, mag er maxi­maal één wagen ver­huurd wor­den, voor een be­drag van maxi­maal 2400 euro per jaar en ge­du­ren­de maxi­maal 60 dagen per jaar. Boven die gren­zen wor­den de in­kom­sten be­schouwd als be­roeps­in­kom­sten en over­een­kom­stig be­last.

Wie zijn auto via Ca­ra­mi­go ver­huurt, spreekt zelf een prijs af met de huur­der – al han­teert de web­si­te zelf wel richt­prij­zen. ‘Ty­pisch spre­ken we over 20 à 25 euro per dag voor klei­ne­re wa­gens en 35 à 40 euro voor gro­te­re mo­del­len.

Ca­ra­mi­go sloot met een doch­ter­maat­schap­pij van Axa en met de pech­ver­hel­per Tou­ring een con­tract om huur­ders om­ni­um ver­ze­ke­ring en bij­stand te ga­ran­de­ren. Het plat­form is mo­men­teel nog voor­al ac­tief in Brus­sel en Frans­ta­lig België. Het telt vol­gens Baeke al zo’n 320 voer­tui­gen en ‘en­ke­le dui­zen­den’ ge­brui­kers.

De fis­ca­le ru­ling is een pri­meur voor ons land en kan mo­ge­lijk een pre­ce­dent schep­pen voor ru­lings van ge­lijk­aar­di­ge dien­sten, zoals het ka­mer­ver­huur­plat­form AirB­n­nb. 'Voor zover we weten, zijn we we­reld­wijd zelfs het eer­ste be­drijf uit de deeleco­no­mie dat een fis­ca­le ru­ling heeft af­ge­slo­ten.