Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Aalst:
Kareelstraat 100
9300 Aalst
0484 18 74 34Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

Hoeveel bedragen de notariskosten bij de aankoop van een woning?

 

Er wordt veel  gevraagd naar het idee ofdat no­ta­ris­sen ‘flink ver­die­nen aan het op­stel­len van een aan­koop- en kre­die­tak­te, waar­bij hier en daar wat op­zoe­kin­ge­tjes ge­daan moe­ten wor­den’. Die mythe blijft over­eind omdat de no­ta­ris de per­soon is die alle kos­ten die ver­bon­den zijn aan een aan­koop- of kre­die­tak­te in­houdt. Maar van al die kos­ten­pos­ten is zijn ere­loon het enige dat hij voor zich­zelf int. En dat ere­loon be­draagt slechts een frac­tie van alle kos­ten die een koper en/of kre­diet­ne­mer moet op­hoes­ten.

Re­gi­stra­tie­rech­ten

VLAAN­DE­REN

Koopt u een wo­ning in Vlaan­de­ren, dan komen de re­gi­stra­tie­rech­ten (of­fi­ci­eel: het ver­koop­recht) bij de Vlaam­se over­heid te­recht. Ze be­dra­gen 10 pro­cent, ten­zij u een be­schei­den wo­ning koopt. Dan hebt u in be­paal­de ge­val­len recht op het ‘klein be­schrijf’ van 5 pro­cent.

In het Vlaams Ge­west be­taalt u 10 pro­cent re­gi­stra­tie­rech­ten op een koop­wo­ning. Dat be­drag gaat naar de Vlaam­se over­heid. Al­leen voor be­schei­den wo­nin­gen geldt in be­paal­de ge­val­len een ‘klein be­schrijf’ van 5 pro­cent.

Op die re­gi­stra­tie­rech­ten wor­den onder be­paal­de voor­waar­den vrij­stel­lin­gen toe­ge­staan. Dank­zij het abat­te­ment hoeft u op de eer­ste aan­koop­schrijf van 15.000 euro geen re­gi­stra­tie­rech­ten te be­ta­len. Dat le­vert een be­spa­ring op van 1.500 euro of 750 euro (klein be­schrijf). Re­no­veert u een leeg­staand, ver­waar­loosd of on­be­woon­baar ver­klaard pand tot uw ge­zins­wo­ning, dan kunt u in aan­mer­king komen voor het re­no­va­tie­a­bat­te­ment van 30.000 euro. Wie een hy­po­the­cair kre­diet af­sluit, heeft in be­paal­de ge­val­len recht op een bij­ko­mend abat­te­ment van 10.000 euro als u de wo­ning koopt onder groot be­schrijf en van 20.000 euro bij klein be­schrijf.

Ruilt u uw hui­di­ge ge­zins­wo­ning voor een an­de­re, dan kan het in­te­res­san­ter zijn om te kie­zen voor de mee­neem­baar­heid van de re­gi­stra­tie­rech­ten. Dan kunt u de te be­ta­len re­gi­stra­tie­rech­ten met maxi­maal 12.500 euro druk­ken.

BRUS­SEL

In het Brus­sels Hoofd­ste­de­lijk Ge­west be­draagt het nor­ma­le re­gi­stra­tie­recht 12,5 pro­cent.  Het sys­teem van de mee­neem­baar­heid van re­gi­stra­tie­rech­ten be­staat niet in Brus­sel, maar er geldt wel een abat­te­ment op de on­der­ste aan­koop­schijf van 60.000 euro. In be­paal­de ge­val­len wordt dat abat­te­ment zelfs op­ge­trok­ken tot 75.000 euro.

Op de kre­die­tak­te wordt een recht op hy­po­theek­ves­ti­ging ge­he­ven van 1 pro­cent op het be­drag waar­voor u een hy­po­theek neemt. Op het deel van het leen­be­drag in hy­po­the­cair man­daat hoeft u die be­las­ting niet te be­ta­len. Daar­bo­ven­op komt 100 euro voor de bij­la­gen aan uw kre­die­tak­te, zoals de af­los­sings­ta­bel.

Ere­loon no­ta­ris

Dat is de enige ver­goe­ding die de no­ta­ris voor zich­zelf in­houdt. Daar­mee moet hij de kos­ten van zijn kan­toor en per­so­neel dek­ken en be­taalt hij zijn loon.

In een een­vou­di­ge vast­goed­ak­te kruipt ge­mak­ke­lijk 10 uur werk. Het ere­loon is even­wel geen uur­loon voor de tijd die de no­ta­ris en zijn me­de­wer­kers be­ste­den aan uw con­cre­te dos­sier. Het is een wet­te­lijk vast­ge­legd de­gres­sief ta­rief, wat be­te­kent dat het per­cen­ta­ge daalt naar­ma­te de aan­koop­prijs of het leen­be­drag in de kre­die­tak­te hoger wordt. ‘Onze de­on­to­lo­gie en de wet ver­bie­den ons kor­tin­gen toe te ken­nen’, geeft Bohyn aan. Sinds 2012 moet de no­ta­ris op dat ere­loon 21 pro­cent btw in­hou­den, die hij moet door­stor­ten naar de fe­de­ra­le over­heid.

Som­mi­ge men­sen heb­ben recht op een so­ci­a­le le­ning. Dan wordt het ere­loon op de kre­die­tak­te met de helft ver­min­derd.

Zo be­re­kent u het ere­loon van uw no­ta­ris

Schijf

Ta­rief vast­goed­ak­te

Ta­rief kre­die­tak­te

Tot 7.500 euro

4,56%

1,71%

Van 7.500 euro tot 17.500 euro

2,85%

1,368%

Van 17.500 euro tot 30.000 euro

2,28%

0,921%

Van 30.000 euro tot 45.495 euro

1,71%

0,684%

Van 45.495 euro tot 64.095 euro

1,14%

0,456%

Van 64.095 euro tot 250.095 euro

0,57%

0,228%

Boven 250.095 euro

0,057%

0,0456%

Di­ver­se ak­te­kos­ten

Dat zijn de kos­ten die de no­ta­ris maakt om een was­lijst do­cu­men­ten, at­tes­ten en ge­tuig­schrif­ten op te vra­gen en in­for­ma­tie te ver­za­me­len. Denk aan het bo­de­mat­test, de ka­das­tra­le uit­trek­sels, het hy­po­the­cair ge­tuig­schrift, de fis­ca­le op­zoe­kin­gen,… Ook daar komt nog eens 21 pro­cent btw bo­ven­op.

‘Som­mi­ge no­ta­ris­sen re­ke­nen die kos­ten lijn per lijn door’, zegt Bohyn. ‘An­de­ren wer­ken om­wil­le van de ad­mi­ni­stra­tie­ve een­voud met een ge­mid­del­de voor alle dos­siers.’ Daar­door kan het be­drag van de ak­te­kos­ten bij no­ta­ris A af­wij­ken van dat bij no­ta­ris B. Bo­ven­dien zijn de ak­te­kos­ten sterk af­han­ke­lijk van de com­plexi­teit van het dos­sier. Som­mi­ge kos­ten kun­nen ook per ge­meen­te en regio ver­schil­len. Ste­den­bouw­kun­di­ge uit­trek­sels op­vra­gen is bij­voor­beeld bij de ene ge­meen­te duur­der dan bij de an­de­re. Bij de ak­te­kos­ten is even­eens het recht op ge­schrif­ten (be­las­ting op akten) van 50 euro in­be­gre­pen.

Kos­ten over­schrij­ving

Zodra de aan­koop- en de kre­die­tak­te zijn ver­le­den, moe­ten ze wor­den in­ge­schre­ven op het hy­po­theek­kan­toor. Pas dan zijn ze of­fi­ci­eel.

De in­schrij­ving van de aan­koop­ak­te kost zo’n 15 euro per pa­gi­na. Vol­gens de be­re­ke­nings­mo­du­le van de no­ta­ris­fe­de­ra­tie variëren die kos­ten tus­sen 177 en 531 euro. De kost­prijs van het hy­po­theek­kan­toor be­draagt voor een ge­mid­deld hy­po­theek­be­drag zo’n 500 euro tot 1.000 euro.