10 vragen en antwoorden over gespreide taxatie van meerwaarden

 

Wanneer er een vrijwillige meerwaarde wordt gerealiseerd op een actief dat sedert meer dan vijf jaar aanwezig is in het bedrijf, dan kan deze meerwaarde gespreid worden belast op voorwaarde dat de verkoopprijs tijdig herbelegd wordt in afschrijfbare activa. De termijn is 3 jaar. Bij herinvestering in een gebouw, een vaartuig of een vliegtuig bedraagt de herbeleggingstermijn vijf jaar.

Bij gedwongen meerwaarden geldt de vereiste dat een actief meer dan vijf jaar aanwezig moet zijn in het bedrijf niet. In dit kader bedraagt de herbeleggingstermijn 3 jaar.

Aangeraden is om telkens een formulier 276 K bij de aangifte vennootschapsbelasting te voegen.

Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden dienen gewaardeerd te worden aan tegen de normale belastingvoet (33,99 %). Indien er voor gekozen wordt om te herbeleggen op langere termijn, dan zal men de geraamde toekomstige belastingschuld moeten actualiseren. Hierdoor kan een hogere notionele interestaftrek worden verkregen.

De CBN is de mening toegedaan dat de datum van de compromis telt bij de overdracht van eigendom van de ene partij op de andere. Er moet wel aandacht worden besteed indien de overeenkomst opschortende voorwaarden bevat.
Investeringen die gedurende de herbeleggingstermijn eerst niet in aanmerking kwamen als herbelegging mogen op het einde van de herbeleggingstermijn toch nog in aanmerking worden genomen. De fiscale wetgeving verbiedt deze optie niet.

Investeringen van het jaar voordien komen in aanmerking als herbelegging indien wordt herbelegd in een gebouw, een vaartuig of een vliegtuig.

Naar aanleiding van een fusie komen de investeringen van de overnemende vennootschap niet in aanmerking als herbelegging voor de gespreid te belasten meerwaarde van de overgenomen vennootschap. Echter is het zo dat er in het fusievoorstel vaak wordt voorzien in een clausule van retroactiviteit van minder dan zeven maanden.

Verbouwings- en verbeteringswerken komen ook in aanmerking voor de herbeleggingstermijn van 5 jaar die van toepassing is op gebouwen.

Het begrip verkoopwaarde, gehanteerd door de fiscus, komt volgens de rechtsleer niet overeen met het boekhoudrecht en de tekst vermeld in de zin van art. 43 WIB92.

Bij vrijwillig gerealiseerde meerwaarden komt elke vorm van vervreemding in aanmerking voor gespreide taxatie.
In art. 47 WIB92 staat expliciet vermeld dat een aanvankelijk gekozen herbelegging niet vervangen mag worden, ook al is de herbeleggingstermijn nog niet verstreken.