Aangifte BNI-vennootschappen, verenigingen’

Aangifte BNI-vennootschappen, verenigingen’ aj. 2013 in het Staatsblad

Het modelformulier van de ?aangifte in de belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.)’ voor het aanslagjaar 2013 is verschenen in het Staatsblad van 7 mei 2013. Wie namens een vennootschap of vereniging de BNI/venn.-aangifte elektronisch wil indienen, kan dat doen via BIZTAX. De nieuwe aangifte heeft betrekking op de boekjaren die op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31 december zijn afgesloten. Inhoudelijk wijkt het nieuwe aangifteformulier op enkele punten af van dat van vorig jaar.

BIZTAX

De ?aangifte in de belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) (BNI/venn.-aangifte) kan nu voor het tweede opeenvolgende aanslagjaar elektronisch (via het internet) ingediend worden via BIZTAX.

Via de BIZTAX-toepassing kunt u ofwel één aangifte per keer manueel ingeven, ofwel maximum 25 aangiftes per keer indienen via een bestand aangemaakt door externe software. De ingediende aangiftes zijn consulteerbaar. Inloggen kan met een digitaal certificaat klasse 3 of met de elektronische identiteitskaart.

Drie delen

De BNI/venn.-aangifte voor het aanslagjaar 2013 bestaat uit drie delen:

een deel dat alle belastingplichtigen moeten invullen (bankinformatie, contactpersoon);

een deel dat de buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden, moeten invullen, en

een deel dat de rechtspersonen die geen onderneming exploiteren of zich niet met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden, moeten invullen.

Nieuw in de BNI/venn.-aangifte aj. 2013

Hierna sommen we de punten op die afwijken ten opzichte van het aangifteformulier voor het aanslagjaar 2012.

Bijkomende informatie

Een nieuw kader ?Bijkomende informatie’ in het begin van het aangifteformulier vermeldt waar de belastingplichtige terecht kan voor bijkomende informatie over de BNI/venn.-aangifte (contactcenter FOD Financiën, internet, bevoegde belastingdienst).

Vak voor de Administratie

Het ?vak voor de Administratie’ komt voortaan na de kaders ?Bankinformatie’ en ?Contactpersoon’.
In het ?vak voor de Administratie’ verdween code 367.

Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden

Uiteenzetting van de winst

In het kader ?Uiteenzetting van de winst – Aftrekken van de resterende winst’ moet voortaan onder de code 1438 de ?Aftrek voor risicokapitaal dat werd overgedragen van de vorige belastbare tijdperken’ vermeld worden.

Aanvullende heffing erkende diamanthandelaars, terugbetaling van voorheen verleend belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling en afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen

Aan het kader ?Aanvullende heffing erkende diamanthandelaars en terugbetaling van voorheen verleend belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling’ werd de ?afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen’ toegevoegd. Deze afzonderlijke aanslag kreeg volgende opsplitsing:

totaal bedrag van de voorzieningen bestaand op het eind van het laatste boekjaar met afsluitdatum vóór 1 januari 2012 (nieuwe code 1533);

de buitenlandse vennootschap wenst de afzonderlijke aanslag te spreiden over de aanslagjaren 2013, 2014 en 2015 (nieuwe code 1534).

Overdracht aftrek voor risicokapitaal en Compenseerbare verliezen

De kaders ?Overdracht aftrek voor risicokapitaal’ en ?Compenseerbare verliezen’ wisselden van plaats op de BNI/venn.-aangifte.
De inhoud van beide kaders is niet gewijzigd.

Verrekenbare voorheffingen

In het kader ?Verrekenbare voorheffingen’ moeten de buitenlandse vennootschappen en verenigingen voortaan ook het bedrag van het ?belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling dat voor het huidig belastbaar tijdperk terugbetaalbaar is’ invullen naast de nieuwe code 1850.

Rechtspersonen die geen onderneming exploiteren of zich niet met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden

Autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard

In het nieuwe kader ?Autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard’ moeten de rechtspersonen die geen onderneming exploiteren of zich niet met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden, voortaan het belastbaar bedrag van deze autokosten noteren (nieuwe code 5206).

Afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen

Ook voor de rechtspersonen die geen onderneming exploiteren of zich niet met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden, werd een nieuw kader ?Afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen’ toegevoegd. Deze afzonderlijke aanslag kreeg volgende opsplitsing:

totaal bedrag van de voorzieningen bestaand op het eind van het laatste boekjaar met afsluitdatum vóór 1 januari 2012 (nieuwe code 5533);

de belastingplichtige wenst de afzonderlijke aanslag te spreiden over de aanslagjaren 2013, 2014 en 2015 (nieuwe code 5534).

Diverse bescheiden en opgaven

In dit kader staat onder meer dat de rechtspersonen die een jaarrekening opstellen een balans van de maatschappelijke zetel en jaarrekening van de inrichting bij hun BNI/venn.-aangifte moeten voegen. Er wordt niet meer gespecificeerd dat de jaarrekening van de inrichting betstaat uit de balans, resultatenrekening en eventuele toelichting.

Indienen BNI/venn.-aangifte

Wie de BNI/venn.-aangifte voor het aanslagjaar 2013 wil indienen op papier krijgt hiervoor de tijd tot 21 augustus 2013.

De uiterste indieningsdatum voor het indienen van de elektronische BNI/venn.-aangifte via BIZTAX is 1 oktober 2013.
BIZTAX is operationeel vanaf 16 mei 2013.

Opgelet! 
De Algemene administratie van de Fiscaliteit schaft vanaf het aanslagjaar 2013 de mogelijkheid af om een algemene aanvraag tot verlenging van de indieningstermijn van de aangifte in te dienen.
Mandatarissen die gespecialiseerd zijn in het invullen van aangiften van derden (boekhouders, accountants, fiscalisten, belastingadviseurs,?) kunnen enkel nog een individuele aanvraag tot uitstel indienen bij de belastingadministratie als zij ernstige redenen of overmacht kunnen voorleggen (Circ. nr. Ci.RH.81/626.947 (AAFisc nr. 15/2013) van 25 april 2013).

In werking

Het KB van 30 april 2013 treedt in werking op 17 mei 2013.

Het bevat in bijlage het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 30 april 2013 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2013, BS 7 mei 2013, 26.576.

Zie ook:
Koninklijk besluit van 17 mei 2012 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2012, BS 24 mei 2012, 30.084.