De S-BVBA is nu reeds 4 jaar: kort overzicht

Begin 2010 werd de Starters-BVBA (afgekort als S-BVBA) als nieuwe vennootschapsvorm boven de doopvont gehouden maar kende tot nu toe echter weinig succes. Door een recente versoepeling van de regels [1] zou hier wel eens verandering in kunnen komen …

We lichten u in dit artikel kort de essentiële kenmerken toe van zo’n S-BVBA en schetsen kort de aanpassingen in vergelijking met vroeger.

 

Inhoudsopgave

De S-BVBA is nu reeds 4 jaar: kort overzicht1

Een nobele doelstelling. 1

Essentiële kenmerken. 1

Oprichting. 1

1 € kapitaal is genoeg. 2

Financieel plan. 2

Bestuur2

Niet alle winst mag worden uitgekeerd. 2

Aan te leggen reserve. 2

= 18.550 € – geplaatst kapitaal van de S-BVBA. 2

Van korte duur naar onbepaalde duur2

Voor- en nadelen van deze vennootschapsvorm.. 3

Een S-BVBA is in eerste instantie interessant omdat:3

Hou vooral de volgende nadelen in het achterhoofd:3

 

Een nobele doelstelling

De S-BVBA werd voornamelijk in het leven geroepen om jonge startende ondernemers, die gedurende de crisisperiode zeer moeilijk geldschieters kunnen vinden, toch de mogelijkheid te geven om hun projecten te realiseren en dat met een zo laag mogelijk startkapitaal.

We kunnen dit initiatief alleen maar toejuichen. Maar ons inziens is de S-BVBA niet alleen interessant voor starters. Ook voor gepensioneerden die nog wat willen verder werken tijdens hun pensioen, biedt deze vennootschapsvorm perspectieven.

Essentiële kenmerken

Oprichting

De S-BVBA kan enkel worden opgericht door één of meerdere natuurlijke personen. Deze mogen echter geen effecten (aandelen, obligaties,…) bezitten in een andere
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA, NV, CVBA,…) die 5% of meer vertegenwoordigen van het totaal aantal stemrechten van die vennootschap[2].

De oprichting van een S-BVBA was voorheen niet mogelijk indien er onmiddellijk minstens 5 voltijdse werknemers aan de slag gingen in de vennootschap. Deze voorwaarde wordt nu geschrapt met als gevolg dat het aantal werknemers op de loonlijst geen belang meer heeft.

Zolang de S-BVBA haar maatschappelijk kapitaal niet heeft verhoogd tot 18.550 €, moet de S-BVBA op al haar akten, facturen, bekendmakingen, brieven, website, bedrijfswagens,… het woord “starter” toevoegen aan haar rechtsvorm.


1 € kapitaal is genoeg

De S-BVBA kan worden opgericht met een geplaatst kapitaal dat ligt tussen 1 € en 18.549 €[3]. Het te volstorten minimumkapitaal daarvan bedraagt 1 €.

Voorbeeld
Ludo werd recent ontslagen door zijn werkgever en wil zelf zijn eigen zaak uit de grond stampen. De activiteit die hij wil uitoefenen vergt volgens zijn raming een startkapitaal van 4.000 €. Ludo kan er in deze situatie voor opteren om een S-BVBA op te richten met een geplaatst kapitaal van bijvoorbeeld 10.000 € waarvan er werkelijk 4.000 € zal worden volstort.

 

De verhoogde volstortingsplicht voor een “gewone” BVBA van 6.200 € (bij 2 of meer vennoten) of 12.400 € (wanneer slechts 1 vennoot) geldt hier dus niet.

Dit was en is de drempel waar heel wat starters over struikel(d)en en daarom beslisten om toch maar een eenmanszaak, V.O.F., Comm.V of zelfs een Engelse Limited op te richten.

Financieel plan

De oprichter van een S-BVBA moet zich in de praktijk laten bijstaan door een erkende boekhouder, externe accountant of een bedrijfsrevisor bij het opstellen van het financieel plan[4]. Zonder zo’n financieel plan kan de S-BVBA immers niet worden opgericht.

Door middel van het financieel plan moeten de oprichters kunnen aantonen dat de vennootschap levensvatbaar is met het in te brengen kapitaal. Wordt de S-BVBA bijvoorbeeld opgericht met een geplaatst kapitaal van 1.000 €, dan zal er in het financiële plan moeten aangetoond worden dat die 1.000 € voldoende is om de volgende jaren mee “door te komen”.

Bestuur

Enkel natuurlijke personen[5] mogen worden benoemd tot zaakvoerder binnen de S-BVBA. Eén zaakvoerder is reeds voldoende.


Niet alle winst mag worden uitgekeerd

Een belangrijke vereiste is dat jaarlijks 25% van de nettowinst van de S-BVBA verplicht dient te worden gereserveerd als “wettelijke reserve”[6]. Deze verplichting houdt op tot het volgende bedrag wordt bereikt:

Aan te leggen reserve 

= 18.550 € – geplaatst kapitaal van de S-BVBA

Dit is een verschilpunt met de andere vennootschapsvormen waar deze verplichting slechts geldt tot 10% van het geplaatste kapitaal is gevormd. 

Van korte duur naar onbepaalde duur

Een S-BVBA diende voorheen binnen de 5 jaar na haar oprichting te worden omgevormd naar een gewone BVBA[7]. Op dat moment diende het minimaal geplaatste kapitaal 18.550 € te bedragen waarvan er minstens 6.200 € (bij een eenhoofdige BVBA) of 12.400 € (bij een meerhoofdige BVBA) moest worden volstort.

Deze verplichte omvorming naar een gewone BVBA wordt nu afgeschaft.

Ook de vroegere omvormingsplicht naar een gewone BVBA van zodra minstens 5 voltijdse werknemers (of het equivalent daarvan) op de loonlijst stonden, wordt nu volledig afgeschaft.


Kortom: de S-BVBA kan voortaan voor onbepaalde duur worden opgericht wat een aanzienlijke verbetering is met vroeger!

Voor- en nadelen van deze vennootschapsvorm

De aangepaste S-BVBA heeft zeker een aantal niet te versmaden voordelen sinds ze wat meer volwassen is geworden: geen vereist minimumkapitaal, beperkte aansprakelijkheid, geen bankattest vereist,…maar……let toch ook op de nadelen …

Een S-BVBA is in eerste instantie interessant omdat: 

·                          u met 1 € als enige vennoot reeds een vennootschap kan oprichten

·                          het effectief te volstorten kapitaal niet meer dan 1 € hoeft te bedragen

·                          u kan genieten van een beperkte aansprakelijkheid als zaakvoerder

·                          er bij de oprichting geen bankattest is vereist

·                          de vennootschap een interessant alternatief kan vormen voor de vaak te pas en onpas gebruikte vennootschapsvormen als een Engelse Limited, V.O.F of Comm.V

Hou vooral de volgende nadelen in het achterhoofd:

·                          de oprichtingskosten (erelonen notaris, erelonen m.b.t. opstellen financieel plan, inschrijving KBO,…) bedragen onmiddellijk enkele duizenden euro’s en liggen in de lijn van wat verschuldigd is voor een gewone BVBA

·                          de onderhandse oprichting van de vennootschap is niet mogelijk

·                          verplicht op te stellen financieel plan wat heel wat kosten met zich meebrengt (dit is vooral op vlak van de kostprijs een nadeel – verder kunnen we dit alleen maar toejuichen omdat een starter op die manier gedwongen wordt om te becijferen of zijn project financieel wel haalbaar is)

·                          er werd een specifieke hoofdelijke aansprakelijkheid in het leven geroepen

·                          de oprichtersaansprakelijkheid geldt ook voor de S-BVBA

·                          onzekerheid of de dividenden van de vennootschap al dan niet kunnen genieten van het verlaagd tarief van de roerende voorheffing (15%) aangezien de vennootschap haar kapitaal minder dan 18.550 € bedraagt

Door de recente aanpassingen aan de vennootschapsregels is de S-BVBA naar onze mening een interessant alternatief geworden voor het vaak oneigenlijk gebruik van de V.O.F. en Comm.V . Vooral de afschaffing van de verplichte omvorming naar een gewone BVBA binnen een termijn van vijf jaar of vanaf vijf personeelsleden opent perspectieven.