Ebox van de vlaamse belastingsdienst

De FOD Financiën heeft een paar jaren geleden de eBox in het leven geroepen als een vorm van digitale communicatie tussen haar diensten en belastingplichtigen. Het gaat om een digitaal (beveiligd) platform dat de belastingplichtige op voorhand moet activeren teneinde communicatie van de overheidsdiensten daarop te kunnen ontvangen. Nu deze digitale communicatie de overhand lijkt te nemen, is ook de Vlaamse belastingdienst (Vlabel) van plan om hierop in te zetten.

Wat is eBox?

De eBox is een digitaal, beveiligd en persoonlijke brievenbus waarop de burgers en ondernemingen berichtgevingen van de overheidsdiensten kunnen ontvangen (https://mycitizenebox.belgium.be/myebox/). Er bestaan twee vormen, zijnde eBox burgers en eBox ondernemingen. Niet enkel burgers hebben m.a.w. toegang tot de eBox (nadat ze dat geactiveerd hebben), maar ook ondernemingen kunnen een eBox openen (aan de hand van het ondernemingsnummer). Momenteel gebruikt de FOD Financiën de eBox o.m. om het aanslagbiljet van de personenbelasting, het UBO-register, de berichtgeving inzake Tax-on-web en voorstel van vereenvoudigde afgifte te verzenden. Wie meer informatie wil over de praktische kant van het verhaal (hoe activeren, hoe raadplegen,…) kan daarvoor terecht op de website van de FOD Financiën (https://financien.belgium.be/nl/ebox#q2).

Ook Vlabel zet in op eBox

Niet enkel de federale overheidsdienst, maar ook de Vlaamse belastingdienst is van plan om Ebox te gaan gebruik voor het versturen van haar aanslagbiljetten. Het gaat dan o.m. om de aanslag in de onroerende voorheffing en de verkeersbelasting (fiscale aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de gewesten behoren). Momenteel maakt Vlabel nog steeds gebruik van Zoomit om aanslagbiljetten te verzenden, mocht de belastingplichtige daarvoor geopteerd hebben. Maar de bedoeling is om Zoomit te gaan vervangen door Ebox, wat de belastingplichtige ook ten goede komt vermits dan alle communicatie van federale en Vlaamse overheidsdiensten op één plek gecentraliseerd staat.

Een wetgevend aanpassen is nodig om de switch naar Ebox te maken. In principe is dat geen probleem vermits in een fiscaal Verzameldecreet van 2 april 2021 in de Vlaamse Codex Fiscaliteit reeds een kader werd gecreëerd voor de invoering van de eBox. De Vlaamse regering is thans een aantal concrete uitvoeringsbepalingen aan het uitwerken om de toepassingsmodaliteiten vast te leggen. Concreet wordt het besluit van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013 gewijzigd. Eenmaal de wetgevende molen gedraaid heeft, is het de bedoeling dat de belastingplichtige zijn expliciete toestemming geeft hoe hij zijn aanslagbiljetten en andere belastingdocumenten (van Vlabel) wenst te ontvangen. Wordt er gekozen voor de Ebox, dan zal de belastingplichtige daarvan ook in kennis gesteld worden via een bericht (e-mail). Wenst een belastingplichtige op eender welk moment toch geen gebruik meer te willen maken van de Ebox, dan kan dat stopgezet worden. Ook het Vlabel zelf beschikt over die mogelijkheid.