EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP :voordelen en nadelen en vergelijking

Anderzijds kan u opteren voor de oprichting van een vennootschap. In dat geval kunnen meerdere personen kapitaal inbrengen en wordt het financieel risico beperkt.
We plaatsen de voordelen en de nadelen van de eenmanszaak en van de vennootschap even in een beknopt overzicht naast mekaar.

 

 

LET OP


Ieder geval is anders. Daarom zijn de hiervoor vermelde voor- en nadelen enkel richtinggevend. Ons kantoor helpt U graag.

Is uiteindelijk de keuze gemaakt, dan moet de vraag naar de vennootschapsvorm nog worden vastgelegd.

Enkele specifieke kenmerken van de NV en de (E)BVBA

 

NV

(E)BVBA

Aantal vennoten

 • Minimum twee natuurlijke of rechtspersonen.
 • Minimum één.
  Bij meerdere mogen het ook natuurlijke of rechts- personen zijn.

In te brengen kapitaal

 • Minimum 61 500 euro
 • Minimum 18 550 euro waarvan
  6 150 euro volledig volstort.

De inbreng van kapitaal

 1. in geld: op een rekening bij een financiële instelling.
 2. in natura: met een verslag van een bedrijfsrevisor én van de oprichters.
 1. in geld: op een rekening bij een financiële instelling.
 2. in natura: met een verslag van een bedrijfsrevisor én van de oprichters.

Oprichtingsakte

 • Notariële akte.
 • Notariële authentieke akte.

Aansprakelijkheid van de vennoten

 • Ten belope van de inbreng.
 • Ten belope van de inbreng.

Aandelen, en mogelijkheden van overdracht

 • aan toonder, vrij overdraagbaar.
 • op naam.
 • op naam.
 • Alleen overdraagbaar mits toestemming van de vennoten.

Bestuur

 • Minimum drie, al dan niet vennoten (aan toonder).
 • minimum 2 (op naam).
 • één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten.

 

Enkele specifieke kenmerken van de CV

 

Met beperkte aansprakelijkheid

Met onbeperkte aansprakelijkheid

Aantal vennoten

 • Minimum drie natuurlijke personen.
 • Minimum drie natuurlijke personen.

In te brengen kapitaal

 • Minimum 18 550 euro waarvan
  6 150 euro volstort.
 • Niet bepaald.

De inbreng van kapitaal

 • In geld of in natura.
 • Niet bepaald

Oprichtingsakte

 • Notariële akte.
 • Onderhandse akte volstaat.

Aansprakelijkheid van de vennoten

 • Hoofdelijk aansprakelijk.
 • Onbeperkt.

Aandelen, en mogelijkheden van overdracht

 • Niet aan derden overdraagbaar.
 • Niet aan derden overdraagbaar.

Bestuur

 • Een of meerdere mandatarissen, al dan niet vennoten.
 • Een of meerdere mandatarissen, al dan niet vennoten.

Na de voorbereidende fase komt:

 1. Opmaken van een financieel plan
  Dit plan wordt doorgaans met hulp van uw accountant of boekhouder opgemaakt en moet bij de oprichting aan de notaris overhandigd worden. Het gaat hier om een zeer belangrijk document. Indien de vennootschap failliet gaat binnen de 3 jaar na de oprichting en uit het financieel plan blijkt dat het maatschappelijk kapitaal kennelijk ontoereikend was voor een normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid gedurende 2 jaar, zijn de oprichters hoofdelijk aansprakelijk voor alle schuld van de vennootschap.
 2. Storten van geld op een bankrekening
  Dit geld, gelijk aan het kapitaal dat de vennootschap vormt, blijft gedurende drie maanden geblokkeerd, tenzij er een attest van de notaris kan voorgelegd worden, waaruit blijkt dat de vennootschap opgericht is.
 3. Aanstellen van een bedrijfsrevisor
  Wanneer er niet alleen geld maar bijvoorbeeld ook goederen, zoals materialen, koopwaar, gebouwen e.a. worden ingebracht moet hiervan de waarde, bij de inbreng, door een bedrijfsrevisor geschat worden. (kostprijs +/- 900 euro)
 4. Opmaken van een notariële akte
  Bij oprichting van de meeste vennootschappen dient een notariële akte opgesteld te worden. Hierbij dienen oprichtingskosten betaald te worden. (kostprijs +/- 750 euro)
 5. Registratie en bekendmaking
  Na de registratie van bovenvermelde akte, moet hiervan een uittreksel, binnen de 15 dagen, neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is. Door toedoen van de griffier wordt dit uittreksel gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad. (+/- 60 euro per pagina)
 6. Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds
  Ook vennootschappen moeten zich net zoals hun zaakvoerders of werkende vennoten aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en een jaarlijkse bijdrage betalen van 335,00 euro per jaar. Indien in een personenvennootschap de zaakvoerders en de meerderheid van de werkende vennoten geen 3 jaar zelfstandig waren in de 10 jaren voorafgaand aan de oprichting, kan de vennootschap gedurende 3 jaar vrijstelling krijgen van deze bijdrage.