Hervorming van de vereffeningsprocedure van vennootschappen

 

 

De procedure om een verzoek tot bevestiging of homologatie van de vereffenaar per eenzijdig verzoekschrift in te leiden, wordt gewijzigd:

– het verzoek moet worden ingeleid bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel;

– het moet worden ondertekend door de vereffenaar of de lasthebber van de vennootschap;

– de verplichting om een nieuwe boekhoudkundige staat van activa en passiva in te dienen wordt geschrapt wegens geen toegevoegde waarde;

– de rechtbank van koophandel moet uitspraak doen binnen vijf dagen.

Het voorontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State