Klein beschrijf. Kinderlast. Samenwonenden

Het verkooprecht wordt verlaagd tot 6 % (5 % in het Vlaamse Gewest) bij aankoop van een woning waarvan het kadastraal inkomen niet meer bedraagt dan 745 EUR (zgn. “objectief kadastraal inkomen“). Bovendien mag het kadastraal inkomen van de aangekochte woning, verhoogd met het kadastraal inkomen van de andere onroerende goederen waarvan de koper of zijn echtgenoot al eigenaar is (waarbij met geërfde onroerende goederen, onder bepaalde voorwaarden, geen rekening moet worden gehouden), niet hoger zijn dan 745 EUR (zgn. “subjectief kadastraal inkomen“) (cf. art. 53-54 W.Reg.).


Het bedrag van 745 EUR wordt verhoogd voor de kinderen die de koper “of zijn echtgenoot” ten laste heeft (verhoging gaande van 100 EUR tot 300 EUR naargelang van het aantal kinderen ten laste; cf. K.B. van 11 januari 1940 tot uitvoering van het Wetboek Registratierechten).


De Administratie aanvaardt dat, wanneer twee “samenwonenden” met elk kinderen ten laste, gezamenlijk in onverdeeldheid een woning aankopen, met “alle” kinderen (van de twee partners) rekening wordt gehouden, “zowel voor de berekening van het objectief als van het subjectief
kadastraal inkomen“. De kopers moeten dan wel kunnen bewijzen dat zij op datum van de aankoop “samen met de kinderen een feitelijk gezin vormen” en dat zij “de kinderen op [dat] ogenblik onderhouden”. Dat bewijs “kan worden geleverd door alle middelen van gemeen recht met uitzondering van de eed”.


Noteer dat het Brussels Gewest het “klein beschrijf” met ingang van 1 januari 2003 heeft afgeschaft