Vergroening autofiscaliteit gaat verder

De autofiscaliteit is de laatste jaren hét onderwerp van verandering geweest, waarbij de vergroening van het wagenpark een centrale rol speelt. Onze federale regering heeft midden mei 2021 opnieuw een akkoord bereikt omtrent de verdere vergroening van de automobiliteit. De wijzigingen zullen gefaseerd in werking treden en reeds vanaf 1 juli 2023.

Huidige stand van zaken

In de huidige stand van de fiscale wetgeving zijn autokosten slechts beperkt fiscaal aftrekbaar in functie van het brandstoftype (benzine, diesel,…) en de CO2-uitstoot van het voertuig. Sinds aanslagjaar 2021 wordt voor berekening van de fiscale aftrek teruggevallen op een vaste formule, die zowel in de vennootschaps- als in de personenbelasting geldt: 120% – (0,5% x C02-uitstoot x coëfficiënt brandstoftype). De aftrek kan nooit minder zijn dan 50%, maar ook niet meer dan 100%, met uitzondering van voertuigen met een CO2-uitstoot hoger dan 200 g/km waarvoor het aftrekpercentage is gelimiteerd tot 40%. In de personenbelasting, maar niet in de vennootschapsbelasting, wordt een uitzondering gemaakt voor voertuigen die zijn aangeschaft voor 1 januari 2018. Zij behouden het minimum aftrekpercentage van 75%.

In de praktijk kan het meeste voordeel gedaan worden met een elektrisch voertuig waarvoor een volledige aftrek geldt. Daarnaast is er een bijzondere regeling van toepassing voor hybride voertuigen waarvoor op fiscaal vlak een onderscheid wordt gemaakt tussen ‘echte’ hybrides en ‘valse’ hybrides. Bij die laatste gaat het om een plug-in (oplaadbare) hybride, die zowel is uitgerust met een brandstofmotor als een elektrische batterij die opgeladen kan worden via een externe energiebron buiten het voertuig, dat is aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 januari 2018, en dat ofwel een elektrische batterij met een energiecapaciteit van minder dan 0,5 kWh per 100kg van het wagengewicht heeft, ofwel een CO2-uitstoot van meer dan 50 g/km. De fiscus heeft die valse hybrides opgenomen in een lijst van overeenstemmende voertuigen die regelmatig wordt bijgewerkt. Voor het aftrekpercentage (en de forfaitaire berekening van het voordeel alle aard in de personenbelasting) moet dan gekeken worden de CO2-uitstoot van het overeenstemmend niet-hybride voertuigen, of zo die niet staat opgenomen in de lijst, wordt de CO2-uitstoot van de valse hybride met 2,5 vermenigvuldigd.

Gefaseerde hervorming

De eerste fase zal in werking treden vanaf 1 juli 2023. Voor auto’s die op klassieke brandstoffen rijden en die vanaf 1 juli 2023 aangekocht worden, is een overgangsregeling uitgewerkt. Wie voor die datum een auto op benzine, diesel,… aankoopt ondervindt geen gevolgen van de vernieuwde autofiscaliteit. Voor dergelijke auto’s zullen de huidige fiscale aftrekregels blijven gelden.

Voor auto’s op fossiele branstoffen die vanaf 1 juli 2023 en 31 december 2025 aangekocht worden zal ook een overgangsregeling worden uitgewerkt, maar die wordt stelselmatig afgebouwd. De fiscale aftrekbaarheid wordt dan gelimiteerd tot 75% in 2025, tot 50% in 2026, en tot 25% in 2027, ook al geeft de hoger vermelde berekeningsformule een hogere aftrekwaarde. In 2028 is er geen fiscale aftrek meer. Voor auto’s op fossiele brandstoffen die vanaf 1 januari 2026 aangekocht worden, zal er geen fiscale afrek meer mogelijk zijn. Tenslotte wordt voor plug-in hybrides die vanaf 1 januari 2023 aangekocht worden de aftrek van de diesel- of bezinekosten beperkt tot 50%.

Elektrische voertuigen worden fiscaal gepromoot

Auto’s die CO2-emissievrij rijden (elektrisch of auto op waterstof) zullen het meeste fiscaal voordeel kunnen genieten. De aankoop van een dergelijk voertuig zal in 2026 wordt nog beloond met een 100% fiscale aftrek, maar een aankoop in 2027 en later wordt als volgt afgebouwd:

  • aangekocht in 2027 = 95 % aftrek;
  • aangekocht in 2028 = 90 % aftrek;
  • aangekocht in 2029 = 82,5 % aftrek;
  • aangekocht in 2030 = 75 % aftrek;
  • aangekocht in 2031 = 67,5 % aftrek.

Hoe het concreet zit met lichte vrachtvoertuigen is op dit moment nog niet volledig duidelijk. Mogelijks vallen zij buiten de fiscale hervorming, maar aan de andere kant zal de fiscus dan proberen te vermijden dat iedereen overstapt naar een lichte vracht. Hoe zich dat fiscaal laat vertalen, moet we afwachten. We volgen de wijzigingen op de voet op en berichten daarover van zodra meer nieuws gekend is.

Vanaf 01.09.2021 alleen nog strengere WLTP-norm? Dat was inderdaad het voornemen van de regering. Voor nieuwe auto’s aangeschaft vanaf 01.09.2021 was initieel gesteld dat enkel en alleen nog de strenge WLTP-norm gebruikt mag worden. Dit was in uw nadeel, want daardoor zouden er – voor een auto aangeschaft vanaf die datum – minder autokosten aftrekbaar zijn en het voordeel alle aard (VAA) zou hoger zijn.

Goed nieuws, want die regel is niet behouden! Inderdaad, die regel is uiteindelijk geschrapt in het wetsontwerp over de ‘vergroening’ van auto’s tegen 2026. Er is dus geen haast meer bij om nog vóór 01.09.2021 uw nieuwe (niet-elektrische) auto aan te schaffen. U mag immers ook na die datum nog steeds de gunstigere NEDC-waarde blijven gebruiken om de CO2 -uitstoot te kennen. U bent dus niet verplicht om de WLTP-norm te gebruiken op voorwaarde dat beide normen op het gelijkvormigheidsattest staan.

Ook voor lichte vrachtwagens? Neen, volgens de huidige plannen zouden de wijzigingen enkel gelden voor auto’s waarvan de kostenaftrek nu al beperkt moet worden met de zgn. gramformule. Dat zijn personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen Voor bestelwagens, pick-ups en andere echte lichte vrachtwagens zou er niets veranderen, de kosten daarvan zouden 100% aftrekbaar blijven.