Verhoogd aanbetaling van leasingovereenkomst: hoe ziet fiscus dat ?

In deze update wil ik u graag informeren over een recente ontwikkeling in de fiscale behandeling van de eerste verhoogde aanbetaling bij leasingovereenkomsten, een kwestie die mogelijk van invloed kan zijn op uw bedrijfsvoering.

Juridische Context van de Eerste Verhoogde Aanbetaling:
Bij het aangaan van een leasingcontract is het niet ongebruikelijk om een aanzienlijke eerste aanbetaling te doen, bovenop de reguliere leasevergoedingen. De vraag die zich voordoet is of deze aanbetaling in zijn geheel en direct als kost in de boekhouding opgenomen kan worden en daarmee voor het desbetreffende jaar fiscaal aftrekbaar is.

Recente Fiscale Ontwikkelingen:
Voorheen was er weinig discussie over de fiscale aftrekbaarheid van deze eerste verhoogde aanbetaling. De algemene regel voor beroepskosten, zoals beschreven in artikel 49 WIB 92, houdt in dat kosten die in het belastbare tijdperk zijn gemaakt of gedragen en die bijdragen aan het behalen of behouden van belastbare inkomsten, aftrekbaar zijn. Echter, volgens een recente uitspraak van de Rulingcommissie, is het nu mogelijk dat de volledige eerste verhoogde aanbetaling in één keer als kost wordt opgenomen en fiscaal afgetrokken in het jaar van betaling, mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden.

Belangrijke Aandachtspunten:

  1. Toepassing van het ‘Matchingprincipe’: Volgens artikel 195/1 WIB 92 zijn kosten die betrekking hebben op toekomstige belastbare tijdperken slechts aftrekbaar in het jaar van betaling en in de daaropvolgende jaren naar rato van het deel van de kosten dat op dat jaar betrekking heeft. Dit principe werd bevestigd door de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN).
  2. Uitzondering op de Regel: De recente uitspraak van de Rulingcommissie stelt dat indien er technische en economische redenen zijn die een snelle waardedaling van het geleasede goed in het eerste jaar rechtvaardigen, de volledige eerste verhoogde aanbetaling direct als kost in de boekhouding opgenomen en fiscaal afgetrokken kan worden.
  3. Vereiste van Bewijsvoering: Het is cruciaal dat de belastingplichtige aannemelijk kan maken dat de verhoogde eerste aanbetaling overeenkomt met een werkelijke waardedaling van het geleasede goed in het betreffende boekjaar. Dit vereist een zorgvuldige en onderbouwde argumentatie.

Advies voor Uw Bedrijf:

  • Als u overweegt een leasingcontract aan te gaan met een substantiële eerste aanbetaling, raad ik u aan zorgvuldig de waardedaling van het geleasede goed te beoordelen en te documenteren.
  • Overleg met ons kantoor BA Advies over de meest geschikte boekhoudkundige en fiscale behandeling van deze aanbetaling, gelet op de recente juridische ontwikkelingen.
  • Zorg ervoor dat alle contractuele afspraken duidelijk en ondubbelzinnig zijn vastgelegd en dat de fiscale implicaties van deze afspraken grondig zijn overwogen.

Voor verdere specifieke vragen of gedetailleerd advies over deze kwestie, sta ik graag tot uw beschikking.