Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende uitgaven

 

Voor investeringen is onder bepaalde voorwaarden een gewone investeringsaftrek van toepassing. Bepaalde investeringen, zoals investeringen voor energiebesparende uitgaven genieten een verhoogde investeringsaftrek, maar daarvoor moeten welbepaalde formaliteiten nageleefd worden zoals het tijdig aanvragen van een investeringsattest bij de bevoegde instanties, dat voor energiebesparende uitgaven in principe uiterlijk 31 maart 2022 moet gebeurd zijn.

Gewone investeringsaftrek

De gewone investeringsaftrek is afhankelijk van volgende voorwaarden: het moet gaan om investeringen in (im)materiële vaste activa, die in nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht zijn tijdens het boekjaar en die in België voor beroepsdoeleinden gebruikt worden. Is daaraan voldaan, dan bedraagt de investeringsaftrek 8% (voor eenmanszaken, vrije beroepers, en “kleine” vennootschappen), maar investeringen gedaan tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022 geven recht op een gewone investeringsaftrek van 25%. De investering moet over minstens 3 boekjaren afgeschreven worden. Ze mogen tenslotte ook niet uitdrukkelijk door de wet uitgesloten zijn, zoals dat wel het geval is voor o.m. personenwagens en wagens voor dubbel gebruik.

Verhoogde investeringsaftrek

De verhoogde investeringsaftrek kan enkel gebruikt worden voor bepaalde investeringen, zoals voor energiebesparende investeringen. Deze bijzonder investeringsaftrek is een (bijkomende) éénmalige aftrek die voor aanslagjaar 2022/inkomstenjaar 2021 13,5% bedraagt op de aanschaffings- of beleggingswaarde van kwalificerende activa. Als ondersteuningsmaatregel in kader van COVID-19 wordt een forfaitaire investeringsaftrek van 25% toegekend voor alle energiebesparende investeringen verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022.

Deze tijdelijk verhoogde investeringsaftrek geldt voor eenmanszaken (in hoofd- of bijberoep), vrije beroepers, en vennootschappen die beantwoorden aan de fiscale definitie van een “kleine” vennootschap. Voor “overige” ondernemingen (die niet voldoen aan het voorgaande) bedraagt het tarief van de bijzondere investeringsaftrek voor energiebesparende uitgaven 13,5%.

Welke energiebesparende uitgaven?

Indien gekozen wordt voor de bijzondere aftrek voor energiebesparende investering, moet uiteraard de investering in kwestie hiervoor in aanmerking komen. Het moet gaan om één van volgende investeringen die worden opgedeeld in een aantal groepen met een onderverdeling in categorieën:

  • In eerste plaats kan het gaan om de beperking van energieverliezen met als één van de categorieën beperking van energieverliezen in bestaande gebouwen of broeikassen (isoleren van buitenmuren, vervangen van enkel vensterglas door dubbel/driedubbel glas, etc.).
  • Een tweede groep betreft terugwinnen van energie met als categorie o.m. terugwinnen van afvalwarmte (plaatsen recuperatietoestellen op thermische uitstoten). Een derde groep heeft betrekking op de verbetering van energetisch rendement met als een categorie warmtekrachtkoppelingsapparatuur,…
  • Een vierde, vijfde en zesde groep hebben tenslotte betrekking op resp. energetische valorisatie van biomassa en afvalstoffen, gebruik van hernieuwbare energieën en vervoer.

Attest aanvragen energiebesparende uitgaven?

In principe moet er een attest aangevraagd worden, maar dat geldt enkel voor de “overige” ondernemingen die niet voldoen aan de fiscale definitie van “kleine” vennootschap. Met andere woorden, “kleine” vennootschappen moeten, net als eenmanszaken en vrije beroepers geen attest aanvragen voor de energiebesparende investeringen die werden/worden gedaan tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022.

De “overige” ondernemingen (die wel een attest moeten aanvragen) kunnen hiervoor in Vlaanderen terecht bij het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). De aanvraag moet voor 1 april 2022 ingediend zijn. Wordt er voor die datum geen attest aangevraagd, dan is er voor hen geen recht op de bijzondere investeringsaftrek van 13,5%.