Wil je een dividend uitkeren: vergeet niet de dubbele test!

Heb je zelf een BV en wil je een dividend uitkeren, dan geldt sinds begin 2020 de zogenaamde dubbele uitkeringstest. Om schuldeisers te beschermen, kan je pas een dividend uitkeren als zowel de netto-actieftest als de liquiditeitstest positief zijn.

 

Let op! Elke BVBA werd op 1 januari 2020 automatisch een BV. Dit betekent dat de dubbele test ook op jouw onderneming van toepassing is, zelfs al is de formele omvorming van BVBA naar BV – via een statutenwijziging – nog niet achter de rug.

 

De netto-actieftest of balanstest

Met deze test maak je een inschatting van de solvabiliteit van je vennootschap. Vooraleer over de uitkering van een dividend te beslissen, gaat de algemene vergadering  na of het netto-actief van de vennootschap negatief is of – als gevolg van de uitkering – negatief  zou worden.

Beschikt je vennootschap bovendien over een eigen vermogen dat op basis van de wet of de statuten niet vrij beschikbaar is? Dan mag het netto-actief zelfs niet onder het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen dalen.

Blijkt uit de balanstest dat je vennootschap aan een van beide criteria niet voldoet, dan mag je geen dividend uitkeren.

De liquiditeitstest

Deze test wordt uitgevoerd door het bestuursorgaan van je vennootschap. Een uitkering is pas mogelijk als de vennootschap erna in staat blijft om gedurende minstens twaalf maanden haar schulden te betalen naarmate deze opeisbaar worden.

Deze test is een stuk vager dan de netto-actieftest. Het bestuursorgaan moet ervoor immers in de toekomst kijken. Omdat zij niet met alle toekomstige factoren rekening kan houden, volstaat het te kijken naar de ‘redelijkerwijs te verwachte ontwikkelingen’.

 

Opgelet ! Keer je toch een dividend uit, ook al is de uitkomst van een van de testen negatief, dan kan de vennootschap die som later terugvorderen. Bovendien kunnen ook bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn tegenover de vennootschap én derden voor de opgelopen schade. Zij gaven immers groen licht, ondanks de negatieve uitkomst van de dubbele test. Ook strafrechtelijke vervolging is niet uitgesloten.

Dubbele test geldt niet voor naamloze vennootschappen

Het is als arts ook mogelijk om een naamloze vennootschap (NV) op te richten, dat kan al door één persoon. Voor de NV geldt de dubbele uitkeringstest niet. Enkel de netto-actieftest is dan verplicht. Dit betekent echter niet noodzakelijk dat een NV sneller een dividend zal uitkeren. Elk lid van het bestuursorgaan moet handelen als een ‘goede huisvader’. Dit houdt natuurlijk een voorzichtige houding in bij uitkeringen.