Bedrijrswagens grensoverschrijdend

GRENSOVERSCHRIJDENDE” BEDRIJFSWAGENS

Wanneer Belgische werkgevers bedrijfswagens ter beschikking stellen van werknemers die woonachtig zijn in Duitsland, kunnen zij geconfronteerd worden met Duitse btw-verplichtingen. De Duitse fiscus vaardigde hierover recent een circulaire uit.

Plaats van verhuur vervoermiddel

Wanneer een personenwagen voor een termijn van meer 30 dagen wordt verhuurd aan een particulier, dan wordt deze dienst voor btw-doeleinden geacht plaats te vinden, daar waar deze particulier woonachtig is (i.e. domicilie of normale verblijfplaats). 

Deze specifieke plaatsbepalingsregel is pas sinds 1 januari 2013 van kracht geworden (maar werd reeds in 2009 aangekondigd), en met name leasingondernemingen waren zich reeds langer bewust van de praktische gevolgen die de inwerkingtreding van deze regel met zich mee zou brengen: een btw-registratieverplichting in elke Lidstaat waar de huurders hun domicilie hebben (voor zover het verhuur op lange termijn betreft).  

Duitse werknemers

De Duitse fiscus heeft nu uitdrukkelijk voorzien dat ook het (gratis) privégebruik van bedrijfswagens kwalificeert als de lange-termijn verhuur van vervoermiddelen, waarvoor dezelfde principes van toepassing zijn. Indien aldus een buitenlandse onderneming een bedrijfswagen “verhuurt” aan een Duitse werknemer, is Duitse btw-verschuldigd door de buitenlandse onderneming. Bijgevolg dient deze zich te registreren voor btw-doeleinden in Duitsland.  

Andere werknemers

In principe spelen deze principes ook voor alle ondernemingen die bedrijfswagens ter beschikking stellen van buitenlandse werknemers, doch daar hangt het af van de lokale regelgeving of er al dan niet bijkomende btw-verplichtingen kunnen ontstaan. 

De vraag rijst echter onmiddellijk naar de verenigbaarheid van deze regels met de Europese regels, aangezien dit nieuwe Duitse standpunt aanleiding kan geven tot een dubbele belasting. Sommige Lidstaten evalueren derhalve al eventuele verdere stappen (vb.: Luxemburg). 

Contact

Voor vragen of gepersonaliseerd advies aangaande de impact van deze regeling voor uw onderneming, kan u steeds terecht bij uw gebruikelijk B&A Advies aanspreekpunt of mailen naar wouter@ba-advies.be ter attentie van een van volgende leden van het Competence Center btw: 

 

DEVLOO WOUTER