BTW boete zijn aanzienlijk verhoogd in 2013

BTW BOETEN STUK VERHOOGD VANAF 2012

Het BTW-wetboek voorziet bij overtreding(en) van het wetboek of van de uitvoeringsbesluiten in niet-proportionele en proportionele geldboeten.

 

Welnu, sinds 1 juli 2012 is vork van de niet-proportionele btw-boeten verdubbeld van “25 tot 2.500 euro” per overtreding naar “50 tot 5.000 euro”.
De schaal van de niet-proportionele geldboeten is vastgesteld bij KB nr. 44 van 9 juli 2012. Indien een overtreding echter is begaan om BTW te ontduiken dan wordt het bedrag van de hoogste geldboete – voorzien voor deze overtreding – verdubbeld, met een maximum van 5.000 euro per overtreding. Niet alleen de vork is verdubbel, er zijn ook nieuwe overtredingen voorzien waarvoor een boete kan worden opgelegd. De lijst van inbreuken die beboet kunnen worden is onwaarschijnlijk lang!

 

Deze niet-proportionele fiscale geldboeten hebben voornamelijk betrekking op inbreuken van formele aard. Zo ondermeer het niet (tijdig) indienen van een periodieke btw-aangifte, het niet (tijdig) indienen van de jaarlijkse lijst van BTW-plichtige klanten of de opgave voor intracommunautaire handelingen, uitreiken van foutieve of laattijdige facturen. Ja zelfs het toevallig verkeerd invullen van een BTW-aangifte zonder dat de onregelmatigheid impact heeft op de netto-BTW-positie van de belastingplichtige kan voortaan leiden tot een boete.

 

De bedragen van de niet-proportionele fiscale geldboeten zijn opgenomen in de bijlage bij voornoemd KB nr. 44. Enkele boeten willen we u niet onthouden:

– niet-indienen van een periodiek BTW-aangifte: 1.000 euro

– niet tijdig indienen van een periodieke BTW-aangifte: 100 euro per aangifte en per maand vertraging met een maximum van 1.000 euro

– niet vermelden van de passende gestructureerde mededeling bij betaling van de BTW: 50 euro

– niet-indienen van de jaarlijkse lijst van BTW-plichtige klanten of intracommunautaire opgave: 3.000 euro

– laattijdig uitreiken factuur (eerste overtreding): minimaal 50 euro – maximaal 500 euro

– louter toevallige onregelmatigheid bij het invullen van een periodieke BTW-aangifte: 80 euro per aangifte

– andere onregelmatigheden bij het invullen van een periodieke BTW-aangifte: 500 euro per aangifte

 

Gelijktijdig met de significante verhoging van deze boeten wordt daarenboven het barema van de vroegere administratieve verminderde geldboeten opgeheven. Dit impliceert dat de vermindering (soms zelfs de kwijtschelding) van de niet-proportionele geldboeten voor een eerste of tweede overtreding verdwijnt ! Voor de bepaling van het bedrag van de toe te passen geldboete, wordt rekening gehouden met dezelfde overtredingen die werden begaan gedurende een periode van vier jaren die voorafgaat aan het tijdstip waarop de overtreding wordt begaan. Overtredingen worden aangemerkt als eerste overtreding indien dezelfde overtredingen niet werden bestraft voorafgaand aan de datum waarop deze werden begaan.

 

Daarnaast werden ook nog gesleuteld aan de proportionele geldboeten. Blijkens KB nr. 41 van 9 juli 2012 worden de proportionele BTW-geldboeten verhoogd van 10% naar 15% op de verschuldigde BTW in het geval een BTW-belastingplichtige laattijdig of zelfs niet het verschuldigde BTW-bedrag betaalt of nalaat de voorschotten waarvan de opeisbaarheid blijkt uit de periodieke BTW-aangiften te voldoen. De andere proportionele boeten blijven ongewijzigd.

 

De boodschap voor BTW-belastingplichtigen is duidelijk: “boer let op uw ganzen” want er is weinig tot geen clementie bij fouten tegen de formele aspecten van het BTW-wetboek.