BTW – Omschrijving : wanneer is een gebouw een ‘nieuw gebouw’ ?

BTW – Omschrijving : wanneer is een gebouw een ‘nieuw gebouw’ ?

Een gebouw blijft nieuw voor BTW-doeleinden gedurende een precies afgebakende periode en de verkoop kan mogelijk met BTW (met ook uitoefening van een recht op aftrek). Daarna is het een ‘oud’ gebouw en kan verkoop slechts met toepassing van de registratierechten.

Een gebouw voor BTW-doeleinden
Tot voor 2002
was er in het WBTW geen definitie van gebouw voorzien. Voor de toepassing van het WBTW werd volgens de administratieve commentaren onder gebouw verstaan elk gebouwd onroerend goed uit zijn aard waaraan een kadastraal inkomen van gebouwd onroerend goed kan worden toegekend, dus ook bv. industriële uitrustingen die onroerend uit hun aard zijn omwille van hun omvang, zoals hoogovens en silo’s (zie onder meer Vr. en Antw., Senaat, 2000-2001, nr. 2-35, 1714 – Vr. nr. 1190, de Clippele, 5 maart 2001).

Een nieuw gebouw voor BTW-doeleinden
De vroegere verwijzing naar de datum van inkohiering van de onroerende voorheffing sloot de gebouwen uit die niet het voorwerp uitmaakten van een dergelijke inkohiering (bv. overheidsgebouwen of gebouwen die (tijdelijk) vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing). Dergelijke gebouwen konden bijgevolg erg lang of voor onbepaalde duur als nieuw worden aangemerkt voor de toepassing van de BTW. De thans doorgevoerde aanpassing had het ondervangen van deze situaties voor ogen en het op dezelfde wijze behandelen van alle bedoelde gebouwen, ingekohierd of niet.

Een gebouw dat is opgericht of verkregen is met voldoening van de BTW wordt voortaan nog als nieuw aangemerkt tot uiterlijk 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming of de eerste inbezitneming van dat gebouw. In de praktijk gaat de BTW-termijn in de meeste gevallen even lang duren als vroeger.

De verwijzing naar niet alleen de ingebruikneming maar ook de inbezitneming moet toelaten al de gevallen te bedoelen van gebouwen die gedefinieerd zijn als vast met de grond verbonden gebouw maar die niet noodzakelijk het voorwerp uitmaken van een ingebruikneming zoals bv. de uit haar aard onroerende industriële uitrusting, de zuiveringsstations of de kanalisaties (cfr. Memorie van Toelichting, doc 50 1823/001, p. 63).

Zakelijke rechten
De nieuwe bepaling van de BTW-termijn is uiteraard ook toepasselijk voor de zakelijke rechten (bv. vruchtgebruik, recht van opstal) die met aanrekening van BTW kunnen worden gevestigd, overgedragen of weder overgedragen, indien zij betrekking hebben op een voor BTW-doeleinden nieuw gebouw.