Btw-tarief van 12 pct. voor restaurant- en cateringdiensten.

Btw-tarief van 12 pct. voor restaurant- en cateringdiensten.

 

Kunnen van het verlaagd btw-tarief van 12 pct. genieten :

restaurant- en cateringdiensten, met uitsluiting van het verschaffen van dranken.

 

1.Begrip “restaurant- en cateringdiensten”

De prestaties die vallen onder “restaurant- en cateringdiensten” zijn diensten als bedoeld in artikel 18, § 1, tweede lid, 11°, van het btw-wetboek:
het verschaffen van spijs en drank in restaurants en cafés en, meer algemeen, in omstandigheden voor verbruik ter plaatse.

De restaurant- en cateringdiensten worden gekenmerkt door een reeks van elementen en handelingen, waarvan de levering van voedsel bestemd voor menselijk verbruik slechts een onderdeel vormt en waarbij de samenhangende diensten een ruim aandeel hebben.


Restaurantdiensten bestaan in het verschaffen van voedsel, al dan niet bereid, bestemd voor menselijk verbruik, in de lokalen van de dienstverrichter, samen met een voldoende aantal bijkomende diensten die het onmiddellijk verbruik ter plaatse mogelijk maken, terwijl cateringdiensten dezelfde handelingen omvatten maar buiten de lokalen van de dienstverrichter.

Worden aldus beoogd :

1° de traditionele restaurants en dergelijke, brasseries,..;

2° fastfood- en zelfbedieningsrestaurants;

3° de restauratie in schouwburgen (theaters, clubs,…), musea, handelscentra,.., die over een ruimte beschikken die speciaal is ingericht voor verbruik ter plaatse;

4° bedrijfskantines en –messes;

5° de maaltijden verstrekt in vol- of halfpension in hotels, gastenkamers;

6° cafetaria’ s, bars, cafés, tearooms,…

 

2.Verplichting om een geregistreerd kassasysteem aan te schaffen / te gebruiken

Alle exploitanten van een inrichting waar regelmatigmaaltijden worden verbruikt zijn verplicht een geregistreerd kassasysteem aan te schaffen, dan wel om hun reeds aanwezige kassasysteem te laten aanpassen.

Wanneer?

– Bij het opstarten of de overname van een activiteit: vanaf 1 januari 2010.

– Voor de bestaande activiteiten van vóór 1 januari 2010: uiterlijk op 1 januari 2013.

Wie?

“exploitanten van een inrichting waarregelmatigmaaltijden worden verbruikt”: het verschaffen van maaltijden om ter plaatse te worden verbruikt (exclusief BTW), met uitsluiting van de daarbij horende dranken, bedraagt minstens 10 percent van de omzet, exclusief BTW, gerealiseerd door die inrichting. In voorkomend geval wordt dit begrip geïnterpreteerd per onderscheiden inrichting die de belastingplichtige exploiteert. Indien een geregistreerd kassasysteem geïnstalleerd is, vervalt de verplichting tot uitreiken van een BTW-ontvangstbewijs (BTW-bonnetje).

 

Inrichtingen waar het verschaffen van maaltijden om ter plaatse te worden verbruikt (exclusief BTW), met uitsluiting van de daarbij horende dranken, minder dan 10 percent van de omzet, exclusief BTW, bedraagt, zijn niet verplicht om vanaf 1 januari 2013 een geregistreerd kassasysteem aan te schaffen, maar moeten vanaf dan wèl een BTW-ontvangstbewijs uitreiken aan hun klanten.

 

3.Traiteurdiensten

Indien een traiteur zich niet beperkt tot de levering van producten maar ook personeel ter beschikking stelt in de lokalen van zijn klant of in zijn eigen inrichting om de maaltijden te bereiden en op te dienen of om op te ruimen en te reinigen verricht hij een “verkoop voor verbruik ter plaatse”.

Hij mag dus zijn dienst factureren tegen een globale prijs die, behalve het verstrekken van de al dan niet bereide voedsel, ook een geheel van diensten omvat zoals de bediening aan tafel (met inbegrip van de zaalbereidingen en -versnijdingen), de terbeschikkingstelling van het materiaal nodig voor het verbruik van de maaltijd (vaatwerk, tafels, stoelen, de verplaatsbare uitrusting voor de opwarming van de gerechten, keukengerei, enz.), het voorbereiden van de dienst en het versieren van de ruimte waar zal worden gegeten (buffet, enz.) evenals de terbeschikkingstelling van vaste of verplaatsbare ruimten (zaal, tent, enz.) zodat ter plaatse kan worden verbruikt.

4.Handelingen die betrekking hebben op maaltijden en dranken en die het verlaagd btw-tarief van 12 pct. niet genieten

4.1 De eenvoudige levering van bereide maaltijden en van dranken (maaltijden en dranken die het voorwerp zijn van een levering in de zin van artikel 10 van het wetboek) dient belast te worden tegen het btw-tarief dat geldt voor de geleverde goederen (6 pct. of 21 pct.).

 

4.2Drankendie het voorwerp zijn van een dienst als bedoeld in artikel 18, § 1, tweede lid, 11° van het btw-wetboek (het verschaffen van spijs en drank in restaurants en cafés en, meer algemeen, in omstandigheden voor verbruik ter plaatse)zijn zonder onderscheid onderworpen aan het normale btw-tarief van 21 pct.Hierbij is dus van geen belang:

 

– dat die dranken desgevallend met maaltijden worden verschaft in omstandigheden voor het verbruik ter plaatse tegen één globale prijs (zie punt 5, hierna);

 

– dat het gaat om niet-alcoholhoudende dranken zoals fruit- en groentensappen, melk- en sojadranken, koffie of thee, enz.

 

4.3 Bed & Breakfast Ingeval van verschaffen van gemeubeld logies met ontbijt, blijft de restaurantdienst inzake het ontbijt integraal onderworpen aan het verlaagd tarief van 6 pct.

 

4.4 Alle leveringen van producten ZONDER bereiding (chips, chocolade, verpakte wafels, kauwgom) blijven onderworpen aan 21 pct.

 

5.Enige prijs voor een restaurant- of cateringdienst onderworpen aan verschillende btw-tarieven

Indien één globale prijs wordt gevraagd voor een restaurant- of cateringdienst waarbij zowel spijzen als dranken worden verschaft, dient die prijs te worden gesplitst.
Wanneer de restaurateur of cateraar die splitsing niet wenst te doen, zal de heffing slechts als regelmatig kunnen worden aangemerkt indien het geheel wordt belast tegen het normale btw-tarief van 21 pct. (tarief dat van toepassing is op het verschaffen van dranken in omstandigheden voor het verbruik ter plaatse).

 

Menu met mogelijkheid tot aangepaste wijnen:

Het gedeelte van de globale prijs dat moet worden toegerekend aan de verschafte dranken moet in principe overeenstemmen met de normale waarde ervan, zijnde de prijs die de klant normaal zou moeten betalen bij afzonderlijke afname van de dranken. Indien op de kaart een afzonderlijke prijs (inclusief btw) wordt vermeld voor aangepaste wijnen (facultatief bij een bepaalde menu), dient de in die meerprijs begrepen btw te worden geheven tegen het tarief van 21 pct.
Hierbij moet de prijs van de menu zonder wijnen desalniettemin verder worden uitgesplitst wanneer in de menu nog andere dranken (b.v. aperitief of koffie) begrepen zijn.

 

Menu “all-in” met drie of meer gangen:

Eenvoudigheidshalve aanvaardt de administratie bij wijze van proef een coëfficiënt van
35 pct. voor standaard menutypes “all-in” met drie of meer gangen (1) (d.w.z. menu’s waarin begrepen een aperitief, aangepaste tafelwijnen, tafelwater en koffie). Betreffend prorata geldt dus niet voor andere all-in formules waarin b.v. sterke dranken en champagne of alle dranken na middernacht begrepen zijn. Die coëfficiënt is bovendien niet dwingend : de belastingplichtige kan ervan afwijken indien hij een andere prijzenpolitiek voert of de administratie kan dat prorata betwisten wanneer het in een concreet geval afwijkt van de werkelijkheid.