Btw-verlaging voor zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen

 

Van 1 april 2022 tot en met 31 december 2023 wordt het verlaagd tarief van 6% btw ook van toepassing voor levering en installatie van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen in woningen jonger dan 10 jaar. Ook nieuwbouwwoningen en woningen opgericht na afbraak komen nu dus in aanmerking. Voor woningen ouder dan 10 jaar was het verlaagd tarief van 6% al van toepassing en blijft deze regeling ongewijzigd.

 

Welke woningen komen in aanmerking?

Concreet is de maatregel van toepassing op:

+Privéwoningen van particulieren

+Woon- en zorgcentra

+Internaten

+Jeugdbeschermingstehuizen en voorzieningen

+Opvangtehuizen

+Psychiatrische verzorgingstehuizen

+Gebouwen bestemd voor beschut wonen

Hierbij is het essentieel dat het onroerend goed uiteindelijk uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt als privéwoning. Voor gebouwen met een dubbel gebruik zal dus vereist zijn dat het minstens voor 50% dienst doet als private woning.

Wie komt in aanmerking?

Het verlaagd tarief is niet enkel voorbehouden voor particulieren. Ook vennootschappen en verenigingen die onroerende goederen bestemd voor private bewoning (verhuur) bezitten kunnen genieten van het verlaagd tarief van 6%.

Technische voorwaarden

Voor zonneboilers en warmtepompen zullen bepaalde referentienormen omtrent de uitstoot in acht genomen moeten worden. Dit zal voornamelijk van belang zijn voor hybride systemen die nog deels gebruik maken van fossiele brandstoffen. Als er enkel gebruik wordt gemaakt van elektriciteit zal uiteraard aan deze referentienorm voldaan zijn.

Het verlaagd tarief is niet van toepassing op handelingen met betrekking tot de technische installaties die uitsluitend instaan voor de energie- of warmtevoorziening van elementen van de woning, waar strikt gezien niet wordt in gewoond. Hiermee bedoelen we zwembaden, sauna’s en dergelijke installaties.

Formele voorwaarde

Er zal een verplichte vermelding gemaakt moeten worden op de factuur. Dit is vanaf 1 juli 2022 ook het geval voor renovatiewerken aan woningen ouder dan 10 jaar is.

De factuurvermelding luidt dan als volgt:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat minder dan tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”