Info: vervaldatums BTW

 

 

PRINCIPE

 

In principe moet elke BTW-plichtige maandelijks een BTW-aangifte indienen. Deze aangifte moet ten laatste de 20ste dag van de kalendermaand die volgt op de betrokken maand worden ingediend. De eventuele betaling van btw moet gebeuren binnen dezelfde termijn als de aangifte.

 

OPGELET : Vóór 24 december moet elke BTW-plichtige die maandelijks een
BTW-aangifte
indient, een voorschot storten. Dit om de handelingen van de maand december te betalen.

 

Dit bedrag kan op 2 manier bepaald worden:

           De BTW die werkelijk verschuldigd is tussen 1 en 20 december van het lopende jaar.

           Het bedrag van het voorschot kan ook forfaitair worden vastgelegd. Dit gebeurt op basis van handelingen van de maand november. Indien u dan BTW verschuldigd was, wordt dit bedrag aanvaard als voorschot voor de maand december.

 

 

UITZONDERING

 

De belastingplichtige mag enkel een kwartaalaangifte indienen wanneer zijn jaarlijkse omzet niet meer bedraagt dan 1.000.000 EUR (exclusief BTW).

Behalve voor leveranciers van minerale oliën (deze worden automatisch maandaangevers) en voor leveranciers van computermateriaal geldt een grens van 200.000 EUR (exclusief BTW).

 

Elke kwartaalaangifte moet worden ingediend ten laatste de 20ste van de maand die volgt op het kalenderkwartaal waarop deze betrekking heeft. Het BTW-saldo moet worden gestort binnen dezelfde termijn.

 

Het voorschot moet worden betaald ten laatste de 20ste dag van de 2de of
3de maand van het kalenderkwartaal.