Kassaregister gaat in vanaf 01 januari 2015

In het kader van het geregistreerd kassasysteem (GKS) heeft de Administratie een nieuwe Beslissing E.T. 123.798 van 24 januari 2014 gepubliceerd. Deze vervangt de eerdere Beslissing E.T. 118.066 van 9 maart 2010 en het erratum-addendum van 11 juni 2010.

Met deze Beslissing wordt de definitieve regeling van de geregistreerde kassa vanaf 1 januari 2015 uit de doeken gedaan. Hiernaast worden in deze Beslissing de toepassingsregels van de geregistreerde kassa herhaald.

VOOR WIE VAN TOEPASSING. 1

WAT MOET BELASTINGPLICHTIGE DOEN. 1

KAN MEN NU AL REGISTREREN?. 1

Verschaffers van lichte maaltijden. 2

 

VOOR WIE VAN TOEPASSING

De exploitant van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt en de traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht, moeten kastickets uitreiken met behulp van een geregistreerd kassasysteem voor alle handelingen die zij in de uitoefening van hun economische activiteit verrichten.
Om na te gaan of regelmatig dergelijke diensten verricht, moet de zogenaamde 10%-regel worden toegepast. Een belastingplichtige verricht regelmatig restaurant- of cateringdiensten, indien de omzet uit de restaurant- en cateringdiensten 10 % of meer bedraagt van zijn totale omzet gerealiseerd door horeca-activiteiten.

WAT MOET BELASTINGPLICHTIGE DOEN

Bij het bereiken van de 10%-drempel, dient de belastingplichtige zichzelf en de betrokken inrichting te registreren bij de Fod Financiën, uiterlijk twee maanden na het verstrijken van de referentieperiode, als belastingplichtige die gehouden is tot het gebruik van het geregistreerde kassasysteem.
Uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de referentieperiode moet de belastingplichtige in deze inrichting een geregistreerd kassasysteem in gebruik nemen.

Aangezien de verplichte registratieprocedure van start zal gaan op 1 juli 2014, loopt cfr. deze Beslissing de eerste referentieperiode voor bestaande ondernemingen van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014.

KAN MEN NU AL REGISTREREN?

Belastingplichtigen kunnen zich ook nu al registreren en reeds vrijwillig in 2014 gebruik maken van het GKS in ruil voor een lastenverlaging op sociaal vlak vanaf het kwartaal dat volgt op de activatie van het GKS en een verhoging van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op overuren.
De overige belastingplichtigen die onderworpen zijn aan het GKS-systeem vanaf 1 januari 2015, zullen zich moeten registreren tegen uiterlijk 28 februari 2015.
Vervolgens zullen zij van de Administratie één van de volgende implementatiedata ontvangen : 30 juni 2015, 30 september 2015 of 31 december 2015. Men zal pas tot sancties overgaan vanaf 1 januari 2016, zijnde de datum waarop de implementatiedata voor alle ondernemingen verstreken is.

Verschaffers van lichte maaltijden

 

Zoals frituuruitbaters en uitbaters die kasticketten mogen uitreiken cfr. de aanschrijving 6/1999, moeten vanaf 1 januari 2015 ofwel het GKS toepassen ofwel papieren BTW-bonnetjes uitreiken als de 10%-drempel niet wordt bereikt. Uitbaters die het GKS zullen toepassen, kunnen wel nog gebruik maken van de tolerantie inzake het uitreiken van BTW-bonnetjes tot de toegekende implementatiedatum van het GKS.