Kleine ondernemer op vlak van BTW

·Kleine onderneming

Je kan je als BTW-plichtige kwalificeren als ‘kleine onderneming’ wanneer je op jaarbasiseen omzet realiseert die minder is dan€ 5.580. Een ‘kleine onderneming’ moet geenBTW aanrekenen en heeft dus ook geen recht op aftrek. Toch kan het soms interessanter zijn om te opteren voor het normale BTW-stelsel en zo BTW te kunnen recupereren op inkomende facturen.

Als kleine onderneming moet je volgende verplichtingen nakomen:

– een aangifte indienen van aanvang, wijziging of stopzetting van activiteit of wanneerje de drempel van€ 5.580 overschrijdt;

– facturen opstellen in tweevoud met de vermelding “Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet van toepassing.”;

– inkomende facturen en dubbels van uitgaande facturen bewaren op een ononderbroken reeks nummers;

– boek bijhouden voor inkomende facturen waarvoor je BTW moet voldoen;

– dagontvangstenboek bijhouden;

– jaarlijks een listing indienen waarop je enkel de jaaromzet invult;

– een bijzondere BTW-aangifte indienen wanneer je bepaalde diensten van een buitenlandse BTW-plichtige ontvangt.

 

·Gewone BTW-plichtige

Een gewone BTW-plichtige met recht op aftrek heeft volgende verplichtingen:

– aangifte indienen van aanvang, wijziging en stopzetting van de activiteit;

– facturen uitschrijven in het tweevoud en het dubbel 10 jaar bewaren;

– een boekhouding voeren;

– per maand of kwartaal de verschuldigde BTW betalen;

– jaarlijks een opgave indienen van je afnemers-belastingplichtigen en omzet;

– elk kwartaal een opgave indienen van de intracommunautaire handelingen.