Nieuwigheden en veranderingen vanaf 1 januari 2010

Nieuwigheden en veranderingen vanaf 1 januari 2010

Gewoontegetrouw brengt een nieuw jaar ook een aantal nieuwigheden en veranderingen op het gebied van wetgeving met zich mee. We hebben voor u een overzicht gemaakt.

 

Nieuwe regeling voor openbare verkopen

De procedure voor openbare verkopen wijzigt. Alles verloopt vanaf nu in één zitdag in plaats van twee. Bovendien kan de verkoper ervoor opteren om te werken met een instelprijs. Dat bedrag kan dan vooraf worden aangekondigd in alle publiciteit rond het goed. Daarnaast kan de koper eventueel een premie ontvangen. Wie als eerste de instelprijs (of een hogere prijs) biedt, kan een premie van 1 % krijgen als hij ook de uiteindelijke koper wordt. Deze nieuwe regeling is van toepassing voor alle openbare verkopen waarvan de voorwaarden na 1 januari 2010 worden vastgelegd.

Verplichtingen voor alle btw-plichtigen

Vanaf 1 januari 2010 zijn er voor de btw-plichtigen tal van veranderingen (btw-aangifte, intracommunautaire opgave, formulieren,…).

Meer informatie op de website van de FOD Financiën

Btw van 6 % in bouw verlengd

Het verlaagde btw-tarief van 6 % op een schijf van 50 000 euro voor de bouw of aankoop van een nieuwe woning wordt verlengd in 2010. De aanvraag voor het verkrijgen van de stedenbouwkundige bouwvergunning voor de werken moet wel ingediend zijn vóór 1 april 2010. Daarna mag een geregistreerde aannemer nog tot eind 2010 facturen opmaken aan het verlaagde btw-tarief.
Het lage btw-tarief van 6 % geldt trouwens ook voor wie een oud gebouw laat afbreken en er daaropvolgend een nieuwe privéwoning laat heropbouwen, en dit zonder beperking van bedrag.

Meer info op de website van de FOD Financiën

Teruggave van buitenlandse btw (VAT Refund)

De regels waaronder belastingplichtigen de teruggave van buitenlandse btw kunnen vragen veranderen. De procedure wordt eenvoudiger. Voortaan moeten de aanvragen voor de teruggave van btw die in het buitenland betaald werd verplicht langs elektronische weg worden ingediend, via de website Intervat door gebruik te maken van de VatRefund-toepassing. 

Concreet betekent dit dat de aanvragen niet langer naar het buitenland moeten worden gestuurd. Dat gebeurt elektronisch in België. De Belgische administratie controleert of het wel degelijk gaat om een belastingplichtige die recht heeft op aftrek en maakt het dossier vervolgens over aan de buitenlandse administratie, meer bepaald die van het land dat de teruggave toekent.

Meer informatie op de website van de FOD Financiën

Horeca: daling van de btw

In de horeca daalt de btw van 21 naar 12%. Deze btw-verlaging geldt echter niet voor dranken.

Autokeuring wordt duurder

De autokeuring van een personenwagen kost voortaan 27,50 euro. Dat is drie euro duurder dan vroeger. Wie zijn auto een maand te laat voor de keuring aanbiedt, betaalt nu 7 euro extra in plaats van 5 euro, maar de boete kan oplopen tot 25 euro voor wie misbruik maakt.
Alle informatie vindt u in het
koninklijk besluit van 4 december 2009. (pdf, 3 p. – 320 kB)

Wijziging premies zonnepanelen

Vanaf 2010 zal de waarde van de groenestroomcertificaten of de premie voor zonnepanelen wijzigen in de drie gewesten:

 • Vlaanderen: Voor zonnepanelen die in 2010 geplaatst worden, zal men nog groenestroomcertificaten ontvangen ter waarde van 350 euro, en dit gedurende 20 jaar. De jaren nadien zal de waarde van de groenestroomcertificaten verder afnemen.
  Meer informatie vindt u op de
 • Brussel: Het voorwaardenstelsel voor hernieuwbare energie van 2009 loopt af op 31 december 2009. De voorwaarden voor 2010 moeten nog worden gevalideerd.
  Blijf op de hoogte via de
 • Wallonië: Onder bepaalde voorwaarden kunt u nog genieten van de premie 2009 voor zonnepanelen van 1 januari tot 28 februari 2010. De groenestroomcertificaten blijven wel van toepassing in 2010.
  Meer informatie vindt u op het
  .

Rookverbod horeca

Vanaf 1 januari 2010 geldt een algemeen rookverbod voor alle horeca-inrichtingen in België. Een afzonderlijke rookkamer is wel toegelaten. Het doel van de nieuwe wetgeving is de niet-rokers te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van passief roken.

Drankgelegenheden vormen de enige uitzondering op deze regel. De voorwaarden om als drankgelegenheid beschouwd te worden, vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Slachten van volwassen runderen, schapen en geiten

Vanaf 1 januari 2010 moeten de veehouders voor elk dier of elk lot dieren dat naar het slachthuis wordt gestuurd verplicht aan de slachthuisexploitant informatie over de voedselketen (VKI) verschaffen. Het systeem geldt reeds voor de varkenssector, de paardensector en die van de kalveren. Vanaf 1 januari 2010 is deze maatregel ook van toepassing voor volwassen runderen (ouder dan 12 maanden), schapen en geiten.

Voor meer informatie hierover kunt u het officieel persbericht van het FAVV raadplegen.

Bestrijding cyberaanvallen

Vanaf 1 januari 2010 is het Belgische Computer Emergency Response Team (CERT) actief. Dit team specialiseert zich in de bestrijding van computervirussen en andere bedreigingen. Het team moet optreden bij cyberaanvallen op de computerinfrastructuur in België en in geval van grote internetproblemen moet het coördineren tussen de hostingbedrijven en telecomoperatoren.

Nieuwe sociale zekerheidsmaatregelen voor zelfstandigen

 • Verlenging moederschapsverlof:een zelfstandige moeder kan vanaf 1 januari 2010 gedurende een periode van maximaal 24 weken haar moederschapsverlof verlengen als het kindje na de geboorte meer dan 7 dagen (te rekenen vanaf de geboorte) in het ziekenhuis moet blijven.
 • Moederschapsuitkering sneller uitbetaald:de drie weken verplichte rust en de facultatieve weken rust zullen ten laatste één maand na de laatste week nabevallingsrust betaald worden. Als de zelfstandige de facultatieve nabevallingsrust per week opneemt dan zal de uitkering ten laatste een maand na de laatste week van elke rustperiode betaald worden.
 • Vervanging moeder:als de moeder vóór het einde van het moederschapsverlof overlijdt, zal de zelfstandige die zich over het kind ontfermt het resterende nabevallingsverlof kunnen nemen om voor het kind te zorgen en kan ook het deel van de moederschapsuitkering krijgen dat nog niet betaald werd.
 • Begeleiding bij levenseinde:zelfstandigen die hun kind of partner willen begeleiden bij hun levenseinde kunnen een vrijstelling van sociale bijdragen krijgen voor een kwartaal zonder dat dit gevolgen heeft voor hun pensioenopbouw. Daarnaast komt er ook een forfaitaire uitkering als de beroepsactiviteit tijdens minstens vier opeenvolgende weken tijdelijk wordt onderbroken. Deze uitkering zal in drie schijven betaald worden. De uitkering komt overeen met twee maanden minimumpensioen van een alleenstaande zelfstandige. Het gaat dus om maximaal 1 840 euro.
 • Ernstige aandoening van een kind:ook zelfstandigen die een kind hebben met een ernstige aandoening en minstens vier opeenvolgende weken hun zelfstandige activiteit onderbreken, moeten gedurende een kwartaal geen sociale bijdragen betalen, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun pensioenopbouw.