Uitvoerende artiesten

Uitvoerende artiesten

Diensten verstrekt door uitvoerende artiesten zijn vrijgesteld van BTW op voorwaarde dat voldaan is aan volgende voorwaarden:

1. De dienstverrichter moet een acteur, orkestleider, muzikant of andere uitvoerendekunstenaar zijn.In het algemeen wordt iedereen die daadwerkelijk deelneemt aande uitvoering van dramatische, muzikale, choreografische werken, circus- of music-hall voorstellingen, beschouwd als uitvoerend kunstenaar. Technici zoals decorateurs, rekwisiteurs, kappers, souffleurs, kostuumontwerpers, cameramannen, geluidstechnici, opnameleiders, … worden niet beschouwd als uitvoerende kunstenaars.

Aanvankelijk was de vrijstelling van BTW voor uitvoerende artiesten enkel van toepassing op natuurlijke personen.
Uitvoerende artiesten die optraden in de vorm van een rechtspersoon (VZW, BVBA, …) waren niet vrijgesteld van BTW.
Dit standpunt is onlangs gewijzigd. Natuurlijke personen en rechtspersonen zullen voortaan gelijk behandeld worden.
In afwachting van een definitieve regeling kan men ofwel opteren voor de BTW-vrijstelling ofwel BTW blijven aanrekenen.

De uitvoerende artiest moet optreden in opdrachtvan een organisator van voorstellingen of concerten, een platenmaatschappij of een filmmaker.

Zijn bv. niet vrijgesteld van BTW:

– Artiesten die zelf een optreden organiseren.
– Diensten aan reclamebureaus.
– Tattoo- en piercingshop zijn BTWplichtig

De gefactureerde prestaties hebben enkel betrekking op de uitvoeringvan het toneelwerk, het ballet, de film, het muziekstuk, de cabaretvoorstelling, …

Organisatoren van voorstellingen

De organisatie van toneel-, ballet-, filmvoorstellingen, tentoonstellingen, concerten en conferenties zijn vrijgesteld van BTW op voorwaarde dat:

– De prestaties verstrekt worden door een door de bevoegde overheid erkende instelling.

– De inkomsten enkel dienen om de kosten te dekken.

Deze vrijstelling is vooral gericht op de gesubsidieerde culturele huizen en de cultuur- en gemeenschapscentra die, regelmatig en tegen betaling, voor hun leden of voor publiek voorstellingen organiseren.

Auteurs en componisten

De vrijstelling van BTW is eveneens van toepassing op contracten voor uitgave van letterkundige werken of van kunstwerken, die de auteur met een uitgever afsluit. De term ‘voor uitgave’ houdt in dat de auteur de toestemming geeft en de uitgever verplicht het werk materieel te vermenigvuldigen en ter beschikking te stellen van een groot publiek.

De overeenkomst moet rechtstreeks met de auteur zijn afgesloten. Een overeenkomst die afgesloten is met een rechtspersoon is wel onderworpen aan BTW.

 

Niet-vrijgestelde activiteiten zijn:

– de overdracht van auteursrechten;

– het verlenen van rechten op auteursrecht;

– de openbare uitvoering of opvoering van kunstwerken: een componist die bv. een vergoeding ontvangt voor de uitvoering van zijn compositie, zal BTW moeten aanrekenen.

Uitzondering: wanneer de componist beroep doet op een beheersvennootschap zoals SABAM voor de invordering van de vergoedingen, wordt hij/zij niet beschouwd als een BTW-plichtige.

 

Gemengde BTW-plicht

Er is sprake van gemengde BTW-plicht wanneer een BTW-plichtige zowel activiteiten verricht die onderworpen zijn aan BTW, als activiteiten die vrijgesteld zijn van BTW.

Voorbeeld:

– Een muzikant speelt op een rockfestival. Dit optreden, in opdracht van de festivalorganisator, is een vrijgestelde activiteit waarvoor de muzikant geen BTW aanrekent.

Voor de verkoop van zijn CD na het optreden, moet de muzikant wel BTW aanrekenen.

Hij is een gemengd BTW-plichtige.

Een gemengd BTW-plichtige heeft slechts recht op aftrek voor de inkomende facturen die betrekking hebben op de activiteit die onderworpen is aan BTW. Volgens het voorbeeld hierboven mag de muzikant dus enkel BTW aftrekken op de inkomende facturen die betrekking hebben op de CD-verkoop.

 

Zijn subsidies onderworpen aan BTW?

Als je subsidies ontvangt voor een activiteit die vrijgesteld is van BTW, moet je geen BTW aanrekenen.

Wanneer je subsidies ontvangt voor een niet-vrijgestelde activiteit, zijn de subsidiesenkel onderworpen aan BTW als ze tot de ‘maatstaf van heffing’ behoren. De‘maatstafvan heffing’is de tegenprestatie die je krijgt in ruil voor de levering van een goed of eendienst. Die tegenprestatie kan bestaan uit een geldsom of een vergoeding in natura.

Subsidies zijn dus niet onderworpen aan BTW tenzij ze rechtstreeks verband houden met de verkoopprijs.