Wijziging periodieke btw-aangifte: toelichtingen

 

Nieuw model van aangifte

Sinds 1 januari jl. wordt het geautomatiseerde aangifteformulier uit boekhoudpakketten door de administratie niet meer aanvaard. Een uitzondering wordt evenwel nog toegestaan voor de geautomatiseerde aangifteformulieren met betrekking tot de periodes vóór 1 januari 2010 die ten laatste op 4 februari 2010 worden ingediend.

De belastingplichtigen die ertoe gehouden zijn periodieke btw-aangiften in te dienen, bezorgen deze elektronisch door middel van de INTERVAT-toepassing. Wie vrijgesteld is van de verplichting tot elektronische indiening, moet de aangiften op papier versturen naar het bevoegde scanningcentrum en de formulieren voortaan zelf opvragen aangezien de btw-kantoren deze niet meer automatisch zullen versturen.

Als gevolg van de wijzigingen die op 1 januari 2010 in werking traden werd een nieuw model van de aangifte uitgewerkt. De administratie zet de precieze gevolgen nog eens op een rij.

Elektronische indiening

Het nieuwe model wordt in de INTERVAT-toepassing geïmplementeerd vanaf 5 februari 2010. De aangifte met betrekking tot de maand januari 2010 zal dus niet voor deze datum kunnen worden ingediend. De aangiften met betrekking tot vroegere periodes (laattijdige indiening) moeten worden opgemaakt op het oude model wanneer deze worden ingediend vóór 5 februari 2010 en op het nieuwe model vanaf deze datum. In dit laatste geval mogen de nieuwe roosters 44, 88 en het vak van kader VIII met betrekking tot de nihil-listing klanten niet worden ingevuld.

Vrijgesteld van elektronische indiening

Wie vrijgesteld is van de verplichting tot elektronische indiening en de aangiften op papier indient, geldt dat de aangiften ingediend vanaf 5 februari 2010 op de nieuwe formulieren moeten worden opgemaakt. Vanaf deze datum worden aangiften op de oude formulieren door de administratie niet meer aanvaard. Indien de ingediende aangifte via het nieuwe model betrekking heeft op een periode vóór 1 januari 2010, mogen de nieuwe roosters 44, 88 en het vak van kader VIII met betrekking tot de nihil-listing klanten niet worden ingevuld.

De bijzondere btw-aangifte kan alleen maar op papier worden ingediend en dat model heeft dan ook geen recente wijzigingen ondergaan.

Vrijgestelde intracommunautaire leveringen goederen > jaarlijks 400.000 EUR

Belastingplichtigen die kwartaalaangiften moeten indienen en vrijgestelde intracommunautaire leveringen van goederen verrichten voor een jaarlijks bedrag van meer dan 400.000 EUR, moeten voortaan maandelijkse btw-aangiften indienen vanaf de eerste maand die volgt op het kwartaal waarin deze drempel werd overschreden. De referentieperiode voor het bedrag van 400.000 EUR vangt pas aan op 1 januari 2010.

Nieuwe roosters

De administratie heeft het ook in detail over de wijzigingen in de periodieke aangifte met betrekking tot de roosters voor de uitgaande en inkomende handelingen (E.T. 117.215/2 en E.T. 117.215/3).

Rooster 44

Diensten die plaatsvinden in een andere lidstaat overeenkomstig de nieuwe algemene regel van de plaats van vestiging van de afnemer en waarvoor de buitenlandse btw verschuldigd is door de afnemer, moeten met ingang van 1 januari 2010 worden opgenomen in het nieuwe rooster 44 van de aangifte en in de intracommunautaire opgave van de aangever. Ook de handelingen die volgens de hoofdregel plaatsvinden in het land van de ontvanger, maar in de lidstaat van de ontvanger zijn vrijgesteld van btw, voor zover deze handelingen recht op aftrek geven in België, horen in rooster 44.

Rooster 47

Diensten die onderworpen zijn aan een afwijkend criterium moeten evenwel nog steeds worden opgenomen in rooster 47. Het gaat met name om:

– diensten in verband met een onroerend goed;

– personenvervoer;

– diensten in verband met culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids- of soortgelijke evenementen;

– restaurant- en cateringdiensten (buiten schepen, vliegtuigen, treinen in de EU);

– verhuur op korte termijn van vervoermiddelen.

In rooster 47 horen verder o.m. de diensten verricht in België die zijn vrijgesteld van de belasting overeenkomstig de artikelen 39 tot 42 en 44bis van het btw-wetboek, of de diensten verricht in België die zijn vrijgesteld van de belasting overeenkomstig artikel 44 van het btw-wetboek waarvoor in hoofde van de aangever een recht op aftrek bestaat. Ook diensten die volgens de B2B-regel plaatsvinden in een land buiten de EU of plaatsvinden in een andere lidstaat overeenkomstig een afwijkend criterium en een recht op aftrek van de voorbelasting verlenen in België, horen thuis in rooster 47.

Handelingen die moeten worden opgenomen in dit rooster, moeten niet worden vermeld in de intracommunautaire opgave van de aangever.

Rooster 00

Met ingang van 1 januari 2010 dienen in rooster 00 ook de volgende handelingen te worden opgenomen:

– Handelingen verricht in België door gemengde of gedeeltelijke belastingplichtigen, die vrijgesteld zijn van btw ingevolge artikel 44 van het btw-wetboek en geen recht op aftrek van de voorbelasting verlenen.

– Handelingen verricht in een andere lidstaat van de EU, die al dan niet vrijgesteld zijn van btw in deze lidstaat, geen recht op aftrek van de Belgische voorbelasting verlenen en geen diensten betreffen die moeten worden opgenomen in rooster 44.

– Handelingen die plaatsvinden in een land buiten de EU en geen recht op aftrek van de Belgische voorbelasting verlenen.

– Handelingen verricht tussen twee leden van eenzelfde btw-eenheid wanneer ze plaatsvinden in België en van de btw zouden zijn vrijgesteld bij toepassing van artikel 44 van het btw-wetboek indien ze werden verricht buiten de btw-eenheid.

Rooster 88

In het nieuwe rooster 88 (inkomende handelingen) moeten de intracommunautaire diensten worden opgenomen die plaatsvinden in België volgens de algemene regel van de plaats van vestiging van de afnemer.

Nihil-listing klanten

Naast de wijzigingen inzake de uitgaande en inkomende handelingen, bevat de nieuwe aangifte voortaan ook een Kader VIII dat de belastingplichtigen die periodieke aangiften indienen ook de mogelijkheid biedt de administratie ervan in kennis te stellen dat de jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers « nihil » is, door middel van een vakje dat kan worden aangekruist. Dit vak moet strikt gezien worden aangekruist in de aangifte over de maand december of het vierde kwartaal, maar de administratie bouwt een overgangsperiode in en zal ook aanvaarden dat het vak wordt aangekruist in de periodieke aangifte van één van de eerste drie maanden of het eerste kwartaal van het volgende kalenderjaar (voor meer informatie zie document E.T. 117.215/6).

Meer inlichtingen over de wijzigingen in de INTERVAT-toepassing vanaf 2010 zijn beschikbaar op www.minfin.fgov.be (rubriek E-services/Zelfstandigen en ondernemingen/Intervat/Kalender) en de gedetailleerde toelichting bij alle vakken van de gewijzigde aangifte in de vernoemde administratieve commentaren.

Nieuwe BTW-regels

Even opfrissen. Zoals u weet, moet er voortaan een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds dienstprestaties aan BTW-plichtigen, de zgn. B2B-transacties (business-to-business) en anderzijds dienstprestaties aan niet-BTW-plichtigen, de zgn. B2C-transacties (business-to-consumer).

Nieuwe formaliteiten? Die zijn er wanneer u diensten verstrekt aan een buitenlandse BTW-plichtige cliënt. Verstrekt u enkel diensten aan buitenlandse cliënten die niet BTW-plichtig zijn, dan gelden deze nieuwe formaliteiten niet voor u.

B2B. Diensten aan BTW-plichtige cliënten zullen volgens de nieuwe B2B-hoofdregel geacht worden plaats te vinden in het land waarin uw cliënt gevestigd is. U rekent dan zelf geen BTW aan, maar uw cliënt moet desgevallend de buitenlandse BTW voldoen via zijn eigen BTW-aangifte. Toch moet u een aantal formaliteiten vervullen. Welke?

Factuurvermelding en BTW-aangifte

Vindt de dienst op basis van de B2B-hoofdregel plaats in het land van uw cliënt, dan moet u op uw factuur (voor uw ereloon) vermelden: “Plaats van de dienst is gesitueerd in het buitenland (bv. Nederland) – art. 44 BTW-richtlijn – BTW te voldoen door de medecontractant – art. 196 BTW-richtlijn”. Het bedrag van de factuur moet vervolgens opgenomen worden in het nieuwe rooster 44 van uw periodieke BTW-aangifte.

Intracommunautaire listing

Wat? Dat is kort gezegd een lijst van alle BTW-plichtige cliënten binnen de EU aan wie u diensten verstrekt heeft. Die lijst moet u bezorgen aan de BTW. Net zoals dat voor intracommunautaire leveringen van goederen reeds het geval is, zullen ook bepaalde dienstprestaties voortaan opgenomen moeten worden in een intracommunautaire listing (in dezelfde listing als voor de leveringen van goederen). Leveringen van goederen worden voortaan vermeld onder de code ‘L’ op de listing en dienstprestaties worden vermeld onder de code ‘S’.

Welke diensten? Niet alle dienstprestaties moeten op de listing vermeld worden. Enkel die diensten waarvoor uw buitenlandse cliënt effectief de buitenlandse BTW moet voldoen in zijn eigen EU-lidstaat, moeten nl. opgenomen worden.

Opmerking 1! Voor B2C-transacties waarbij u de dienstverrichter bent, hoeft u dus niets te doen m.b.t. die bijkomende listingverplichting.

Opmerking 2! Voor B2B-situaties waarbij uw cliënt buiten de EU gevestigd is, mag de transactie niet opgenomen worden in de listing.

Opmerking3! Ook diensten waarvoor de verlegging geldt, maar die vrijgesteld zijn in de EU-lidstaat van uw cliënt, mogen niet opgenomen worden.

Opmerking 4! Is de dienst gesitueerd in een andere EU-lidstaat op basis van een ander criterium dan de B2B-hoofdregel (bv. ligging onroerend goed), dan moet er ook niets opgenomen worden in de listing.

Wanneer moet u de listing indienen?

U bent maandaangever. Bent u maandaangever, dan moet u deze intracommunautaire opgave voortaan ook maandelijks indienen.

U bent kwartaalaangever. Bent u kwartaalaangever, dan dient u uw intracommunautaire opgave in principe per kwartaal in. Heeft u een dergelijke omzet van meer dan € 100.000 per kwartaal, dan is een maandelijkse indiening wel verplicht.