Accountancy

Onder deze dienstverlening wordt begrepen de bijstand aan cliënten bij opstellen van balansen, het nazicht en verifiëren van boekhoudingen en jaarrekeningen, het opstellen van een financieel plan, budgetten, rapporteringen, boordtabellen, …

Daarnaast ressorteren hieronder ook de wettelijke opdrachten voorbehouden aan de accountants:

  • het opstellen van een controleverslag bij ontbinding van een vennootschap
  • bij omzetting van een vennootschap in een andere rechtsvorm
  • bij fusies en splitsingen van vennootschappen
  • de bijstand van aandeelhouders bij hun controlerecht op de boekhouding van hun vennootschap
  • enz.