Ondernemings- en organisatieadvies

Door jarenlange ervaring heeft ons kantoor ook de nodige expertise verworven voor adviesverlening op verschillende domeinen van het ondernemingsgebeuren. Hierbij wordt gekozen voor een directe aanpak zonder al te veel “papieren” adviezen.

Deze begeleiding behelst, indien gewenst, uiteraard niet alleen het advies op zich, maar ook de begeleiding en de implementatie van het geadviseerde.

De adviezen en begeleiding situeren zich op diverse gebieden. Ik verwijs vooreerst naar de klassieke domeinen waarin ons kantoor actief is (zie de andere aangeboden diensten op deze website), maar hierbuiten zijn onder meer de volgende topics ook begrepen in dit kader::

 • waardebepaling van ondernemingen en vennootschappen
 • analyse van en advies bij het opzetten van een interne administratieve organisatie
 • analyse van en advies bij de implementatie van administratieve software-toepassingen
 • advies en begeleiding bij de herstructurering van ondernemingen en vennootschappen
 • algemeen organisatie- en managementadvies
 • advies en begeleiding bij het opstellen van budgetten, periodieke budgetrapportering en bijsturing
 • advies en begeleiding bij het uitwerken van ondernemingsrapporteringen, boordtabellen en ratio-analyses
 • advies en begeleiding bij de zoektocht naar financieringsmiddelen voor investeringen en herfinancieringen (bankfinancieringen, risicokapitaal, …)
 • advies en begeleiding bij overnames en overgaves van ondernemingen en vennootschappen (financiële doorlichting, waardebepaling, …) en samenstelling financieringsdossier
 • advies en begeleiding bij faillissement en gerechtelijke reorganisaties
 • bijstand bij haalbaarheidsstudies en opstellen van ondernemingsplannen
 • opzetten van loonpolitieken binnen organisaties

Daarnaast wensen we uiteraard ook te adviseren door middel van een second-opinion op een bestaand advies van een confrater of andere adviseur. Veelal geeft een dergelijke second-opinion een andere kijk op het dossier en kan dit alleen maar aanvullend én verrijkend werken.