Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Aalst:
Kareelstraat 100
9300 Aalst
0484 18 74 34Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

Pensioensparen : let op de kosten die worden gerekend!

 

Bijna 3 mil­joen Bel­gen doen jaar­lijks aan pen­si­oen­spa­ren. Van de stor­ting van maxi­maal 940 euro die u in 2014 kunt doen, re­cu­pe­reert u via de be­las­ting­aan­gif­te 30 pro­cent of maxi­maal 282 euro. An­ders ge­zegd, voor een be­leg­ging van 940 euro be­taalt u in wer­ke­lijk­heid 658 euro. Hoe­veel die jaar­lijk­se spaar­in­span­ning op pen­si­oen­leef­tijd zal op­le­ve­ren, valt moei­lijk te voor­spel­len. Dat hangt onder meer af van het ren­de­ment van uw spaar­cen­ten. En dat ren­de­ment is sterk af­han­ke­lijk van het type pro­duct waar­voor u kiest.

Fonds of ver­ze­ke­ring?

On­ge­veer de helft van de Bel­gen stort in een fonds, de an­de­re helft in een ver­ze­ke­ring. Het ver­schil is dat een ver­ze­ke­ring een ge­ga­ran­deerd ren­de­ment biedt, ter­wijl die be­scher­ming er niet is bij een fonds. Voor­deel van een fonds dan weer is dat het door te be­leg­gen in aan­de­len een hoger ren­de­ment op lange ter­mijn op­le­vert. Bij een ver­ze­ke­ring ge­niet u een ge­ga­ran­deerd ren­de­ment, even­tu­eel ver­hoogd met een winst­deel­na­me.

MIS­VAT­TING

Het op­ge­bouw­de pen­si­oens­paar­pot­je in een fonds of ver­ze­ke­ring kunt u pro­bleem­loos over­zet­ten naar een ander fonds of een an­de­re ver­ze­ke­ring. Voor­waar­de is dat u bin­nen het­zelf­de pro­duct blijft. U moet dus over­schrij­ven van fonds naar fonds of van ver­ze­ke­ring naar ver­ze­ke­ring. In­for­meer op voor­hand of er trans­fer­kos­ten wor­den aan­ge­re­kend en of die mis­schien door de nieu­we bank wor­den ge­dra­gen.

Welke stra­te­gie?

Ook tus­sen de fond­sen en ver­ze­ke­rin­gen on­der­ling kun­nen grote ren­de­ments­ver­schil­len be­staan. Het valt ech­ter on­mo­ge­lijk te voor­spel­len met welk fonds of met welke ver­ze­ke­ring u het groot­ste pen­si­oens­paar­pot­je zult op­bou­wen. Uw keuze ba­se­ren op pres­ta­ties uit het ver­le­den al­leen biedt dus geen ga­ran­tie. Een be­te­re stra­te­gie is daar­om om te fo­cus­sen op de zaken waar­over u wel ze­ker­heid hebt: de in­stap­kos­ten die u bij elke stor­ting aan­ge­re­kend krijgt.

Hoe­veel in­stap­kos­ten?

Bij de fond­sen variëren de in­stap­kos­ten tus­sen 0 en 3 pro­cent. Voor de fond­sen van Ar­gen­ta bij­voor­beeld be­taalt u geen in­stap­kos­ten. Rabobank.be re­kent even­min in­stap­kos­ten aan voor de fond­sen van BNP Pa­ri­bas For­tis die het aan­biedt.
Voorts zijn het fonds van Die­rickx Leys (In­ter-Beurs-Her­mes) en een van de fond­sen van Bel­fi­us (Bel­fi­us Pen­si­on Fund Ba­lan­ced Plus) vrij van in­stap­kos­ten. Let wel, dat be­te­kent niet dat u he­le­maal geen kos­ten be­taalt voor die fond­sen. In de da­ge­lijk­se koer­sen wor­den be­heers- en ad­mi­ni­stra­tie­kos­ten ver­re­kend. Die kos­ten ver­schil­len per fonds en per jaar, maar ge­mid­deld lig­gen ze voor de mees­te fond­sen rond 1,5 pro­cent per jaar.

MO­GE­LIJ­KE BE­SPA­RING?

U stort 940 euro in een pen­si­oens­paar­ver­ze­ke­ring.

·                         Duur­ste: U be­taalt 56,4 euro in­stap­kos­ten, waar­door er netto 883,6 euro naar uw pen­si­oens­paar­pot stroomt.

·                         Goed­koop­ste: U be­taalt 4,7 euro in­stap­kos­ten, waar­door er netto 935,3 euro naar uw pen­si­oens­paar­ver­ze­ke­ring stroomt.

 

Het ver­schil: 52 euro

Ook pen­si­oens­paar­ver­ze­ke­rin­gen re­ke­nen in­stap­kos­ten aan. De kos­ten zul­len sterk variëren, af­han­ke­lijk van de ma­ke­laar of agent bij wie u de ver­ze­ke­ring koopt.

Voor de pen­si­oens­paar­ver­ze­ke­rin­gen van AG In­su­ran­ce variëren de in­stap­kos­ten bij­voor­beeld tus­sen 0,5 en 6,5 pro­cent. Ook bij ver­schil­len­de an­de­re pen­si­oens­paar­ver­ze­ke­rin­gen is er spra­ke van maxi­ma­le in­stap­kos­ten van 6 pro­cent.

Wie dus een beet­je uit­kijkt, kan meer dan 50 euro per stor­ting voor­deel doen door voor een goed­ko­per pro­duct te kie­zen. Want door la­ge­re in­stap­kos­ten af te dwin­gen, komt er netto meer in uw pen­si­oens­paar­pro­duct te­recht en bouwt u dus een gro­te­re pen­si­oens­paar­pot op.

CHECK­LIST

·                         Vraag naar de in­stap­kos­ten die u be­taalt voor elke stor­ting in een pen­si­oens­paar­fonds of -ver­ze­ke­ring.

·                         Pro­beer te on­der­han­de­len over de in­stap­kos­ten en ze tot een mi­ni­mum te be­per­ken.

: Netto