Vanaf 1 juli 2013 is Kroatië lid van de Europese Unie.

Vanaf 1 juli 2013 is Kroatië lid van de Europese Unie. Dit heeft voor gevolg dat de EG-Verordeningen inzake coördinatie van sociale zekerheid (883/2004, 987/2009, 1231/2010) van toepassing zijn in tewerkstellingssituaties met Kroatië wanneer werknemers gedetacheerd worden van België naar Kroatië (en omgekeerd), alsook voor werknemers/zelfstandigen die actief zijn in beide landen.

Ook voor de btw brengt de toetreding van Kroatië tot de Unie een aantal veranderingen met zich wanneer gehandeld wordt met Kroatische contractpartijen.

 

Sociale zekerheid

Voordien werd dit geregeld door het bilateraal sociale zekerheidsverdrag gesloten tussen België en Kroatië.

Wanneer een detachering naar of van Kroatië reeds aangevangen was vóór 1 juli 2013 en na deze periode wordt verlengd, loopt deze detachering gewoon door. Enkel het uitgereikte document wijzigt (A1 i.p.v. BE-HR101). De reeds verlopen periode vóór 1 juli 2013 wordt meegerekend bij het bepalen van de totale detacheringsduur (principieel max. 5 jaar).

De akkoorden tussen de EU en Zwitserland en tussen de EU en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (EER) zijn nog niet aangepast. Dit betekent dat voorlopig de regels van vóór 1 juli 2013 van toepassing blijven indien één of meer van deze vier landen betrokken is.

De verplichting om een arbeidskaart aan te vragen voor Kroatische werknemers om in België te mogen werken, blijft voorlopig bestaan (tot 30 juni 2015, eventueel verlengd). Het vrij verkeer van diensten is niet beperkt waardoor Kroaten zich wel als zelfstandige kunnen vestigen in België zonder een beroepskaart.

Btw

Op het vlak van btw brengt de toetreding van Kroatië tot de EU vanaf 1 juli 2013 de volgende veranderingen met zich mee:

·        de levering van goederen tussen een EU-onderneming en een onderneming gevestigd in Kroatië dient nu te worden beschouwd als een intracommunautaire levering van goederen in plaats van een uitvoer. Bijgevolg moeten Kroatische bedrijven die goederen ontvangen uit een andere EU-Lidstaat aan hun leverancier steeds hun Kroatische btw-identificatienummer meedelen zodat deze laatste de levering in de Lidstaat van vertrek van de goederen kan vrijstellen. De afnemer voldoet de btw via de verlegging van heffing in de btw-aangifte. De leverancier dient met deze verkopen ook rekening te houden in de rapportering voor Intrastat en in de opgave voor intracommunautaire handelingen;

·        de levering van goederen aan particulieren is in principe onderworpen aan btw in de Lidstaat waar de goederen vertrekken. De vrijstelling omwille van uitvoer kan echter niet meer worden toegepast. EU-ondernemingen die goederen verzenden aan particulieren in Kroatië moeten rekening houden met de drempel voor verkopen op afstand die werd vastgelegd op HRK 270 000 (+/- 36 000 EUR). Gelet op de toetreding op 1 juli 2013 wordt deze drempel gehalveerd voor de verkopen tijdens de tweede helft van 2013. Van zodra de drempel overschreden wordt, is de leverancier verplicht zich in Kroatië voor btw-doeleinden te registreren om Kroatische btw te kunnen aanrekenen (standaard btw-tarief: 25%);

·        diensten aan Kroatische afnemers in een B2B relatie, vinden plaats in Kroatië waardoor de afnemer de btw via de verlegging van heffing in de btw-aangifte voldoet. De leverancier vermeldt ook in dit geval het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur en houdt rekening met deze dienstprestatie bij het opstellen van de opgave voor intracommunautaire handelingen;

·        ook bij de rapportering van inkomende handelingen met Kroatische contractpartijen dient er rekening te worden gehouden met een aanpassing van de rapporteringsverplichtingen (vb.: gebruik van de correcte vakken in de btw-aangifte).

Bovenstaande heeft tot gevolg dat bedrijven de leveranciers-/klantendata in hun ERP-systemen moeten nakijken en aanpassen in geval zij transacties verrichten met ondernemingen gevestigd in Kroatië. Deze toetreding heeft immers een impact op de rapportering in de btw-aangifte, de intrastat-aangifte en de opgave voor intracommunautaire handelingen. De procedure voor eventuele teruggaaf van Kroatische btw op inkomende facturen zal daarnaast vereenvoudigd worden voor EU-ondernemingen.