Verplichte aanwezigheidsregistratie in de bouwsector vanaf 1 april 2014

Op 1 april 2014 treedt de verplichte aanwezigheidsregistratie voor bouwplaatsen van 800.000 euro en meer in werking. Voor werken die op een lager bedrag begroot worden, moet de aanwezigheidsregistratie niet gebeuren. De registratie van aanwezigheden op werkplaatsen gaat in tegen oneerlijke concurrentie. Door precies vast te leggen wie in welke hoedanigheid op welke werkplaats aanwezig is, wordt de sociale fraude aan banden gelegd.

Wat houdt het in?

Vanaf 1 april 2014 treedt de wet van 8 december 2013 in werking die de registratie verplicht van mensen die werken in onroerende staat uitvoeren op bepaalde werkplaatsen. Op die manier wil de overheid een overzicht krijgen van welke personen wanneer op een bouwwerf aanwezig zijn, voor wie ze werken, en of ze dit doen als werknemer of zelfstandige. 
Het criterium dat gehanteerd zal worden, is de waarde van de werf. De aanwezigheidsregistratie is verplicht voor werkplaatsen waar werken worden uitgevoerd waarvan het totale bedrag exclusief btw gelijk of hoger is dan 800.000 euro. Het gaat hier om contracten gesloten door aannemers met een en dezelfde opdrachtgever.

Voor welke personen?

Alle natuurlijke personen, ongeacht hun herkomst of statuut (werkgevers, werknemers en zelfstandigen) en ongeacht hun nationaliteit, die op een werf aanwezig zijn in het kader van de uitvoering van een onroerende activiteit, moeten hun aanwezigheid registreren. Dit betekent dat ook architecten en veiligheidscoördinatoren zich moeten registreren. De registratie moet dagelijks gebeuren en onmiddellijk na het betreden van de werf. De registratie kan ook meteen voor meerdere dagen gebeuren. 

Studiebureaus en EPB verslaggevers hoeven zich niet te registreren. Ook wie occasioneel de werf bezoekt en geen onroerende activiteiten uitvoert (mogelijke koper, verkoper, chauffeur die komt leveren, …), moet zich niet registreren.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de registratie ligt bij de hoofdaannemer. Hij moet zijn onderaannemers meedelen dat zij hun aanwezigheid moeten registreren. Hij moet er ook op toezien dat de registratie correct verloopt.

Geen boetes

De overheid zal in de periode tussen 1 april en 1 oktober alle aannemers intensief begeleiden om vertrouwd te worden met dit nieuwe systeem. De sancties zullen dan ook pas in werking treden vanaf 1 oktober 2014.

Tweeledige wetgeving

De wetgeving rond de aanwezigheidsregistratie in de bouwsector bestaat uit twee delen: 
– enerzijds is er de   (in werking getreden op 1 januari 2014); 
– anderzijds is er de hierboven beschreven elektronische aanwezigheidsregistratie van alle werknemers.