Wat kost een werknemer per jaar

 

Bruto-netto

Het verschil tussen netto- en brutoloon wordt in grotere mate bepaald door de bedrijfsvoorheffing die wordt afgehouden van het brutoloon. Die laatste is erg afhankelijk van de gezinssituatie van de werknemer en de hoogte van het loon.

Voor onze simulatie gaan we ervan uit dat het een werknemer betreft uit de brede dienstensector (het zogenaamde Paritair comité 218), wiens echtgeno(o)t(e) eveneens werkt, en met twee kinderen ten laste.

·                                 € 1.500 netto = € 2.089,07 bruto (+ € 696,91 patronale RSZ) > totale loonkost werkgever: € 2.785, 98  

·                                 € 2.200 netto = € 3.720, 96 bruto (+ € 1.240,99 patronale RSZ) > totale loonkost werkgever: € 4.961, 95  

·                                 € 3.000 netto = € 5.659,28 Bruto (+ € 1.887,94 patronale RSZ) > totale loonkost werkgever: € 7.547,22 

Naarmate het brutoloon stijgt, stijgen ook de patronale lasten en de bedrijfsvoorheffing. De spreekwoordelijke 100 euro opslag kost de werkgever een pak meer en de werknemer ziet nooit het volledige bedrag netto in zijn loonenveloppe terug. ‘Opslag en extra’s uitbetalen als loon is dus niet altijd even interessant’,. ‘Om dat probleem te omzeilen, werden verschillende bonussen in het leven geroepen.’

Hoe worden die bonussen belast?

‘Bonussen zijn aan een hoge bedrijfsvoorheffing onderworpen, want ze worden beschouwd als uitzonderlijke vergoeding’. ‘Het precieze percentage is afhankelijk van je jaarlijks belastbaar brutoloon. In de voorbeeldgevallen gaat het om respectievelijk 43,41%, 51,48% en 53,50%.’

Naast de bonussen die werknemers kunnen verdienen door het behalen van een individuele doelstelling – bijvoorbeeld een vooropgesteld verkoopcijfer – zijn er ook de loonbonussen die gelden voor een heel bedrijf of afdeling. ‘Deze worden toegekend wanneer de werknemers een collectief doel gehaald hebben, bijvoorbeeld een streefcijfer in de productie of een daling van de arbeidsongevallen.’

Loonbonussen zijn tot 2.430 euro per jaar vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen, bedrijfsvoorheffing of eindbelasting. Als de loonbonus het totaalbedrag van 2.430 euro overschrijdt, zijn deze belastingen enkel op het verschil van toepassing.

Hebben we allemaal recht op een 13de maand?

‘Neen’. ‘Er bestaat geen algemene wetgeving die het recht op een eindejaarspremie regelt. Om die reden verschillen de eindejaarspremies ook van sector tot sector: elke sector berekent de eindejaarspremies op zijn eigen wijze. In de meeste sectoren is de eindejaarspremie gelijk aan een dertiende maandloon, maar er zijn belangrijke uitzonderingen. Vooral in de non-profitsector valt de eindejaarspremie veel lager uit. Ook bij arbeiders die niet onder een sectorspecifieke cao vallen (paritair comité 100) bestaat er nog geen afspraak over het recht op een eindejaarspremie.’