BTW op Doorgerekende Belastingen

Inleiding Bij de levering van goederen of diensten komt vaak de vraag op of bepaalde door de leverancier of dienstverrichter betaalde belastingen, zoals de Belasting op de Inverkeerstelling (BIV) of de verkeersbelasting, in de prijs inbegrepen moeten worden voor de berekening van de BTW. Hieronder volgt een uitleg van het relevante wettelijke kader en enkele praktische voorbeelden.

Wettelijk Kader en Maatstaf van Heffing

 • Artikel 26, §1, lid 1 W.Btw: De belasting wordt berekend over alles wat de leverancier of dienstverrichter verkrijgt als tegenprestatie, inclusief subsidies die direct met de prijs verband houden.
 • Artikel 26, §1, lid 2 en 3 W.Btw: In de maatstaf van heffing worden ook kosten als commissie, verzekering, vervoer en belastingen, rechten en heffingen opgenomen.

Belastingen in de Prijs

 • Wanneer de leverancier of dienstverrichter schuldenaar is van bepaalde belastingen en deze doorrekent aan de klant, moeten deze belastingen opgenomen worden in de maatstaf van heffing voor de BTW.

Praktische Voorbeelden

 • Milieuheffing: Behoort tot de BTW-maatstaf voor afvalverwijderingsdiensten.
 • Verblijftaks: In de maatstaf van BTW voor logiesdiensten.
 • Belasting op Gasdistributienet: Onderdeel van de BTW-maatstaf voor gaslevering.
 • BIV en Verkeersbelasting: Deel van de BTW-maatstaf bij autoverhuur, tenzij anders gespecificeerd.

Voorschotten

 • Uitzondering: Voorschotten die de leverancier namens en voor rekening van de medecontractant betaalt, vallen niet onder de BTW (Art. 28, 5° W.Btw).

Voorbeelden van Voorgeschoten Sommen

 1. Vervoerkosten en Belastingen bij Autoverhuur: Wanneer een verhuurder van een auto vervoerkosten voorschiet of Belasting op de Inverkeerstelling (BIV) en verkeersbelasting betaalt namens de huurder, worden deze kosten niet meegerekend in de BTW-heffing als het voertuig op naam van de huurder of leasingnemer geregistreerd staat. In dit geval is de huurder of leasingnemer verantwoordelijk voor deze belastingen. Als het voertuig echter op naam van de verhuurder geregistreerd is, worden deze belastingen wel meegerekend in de BTW-heffing.
 2. Kosten Gemaakt door Notarissen, Gerechtsdeurwaarders of Advocaten: Uitgaven gemaakt door notarissen, gerechtsdeurwaarders of advocaten in naam en voor rekening van hun klanten worden beschouwd als voorschotten en maken geen deel uit van de BTW-maatstaf, op voorwaarde dat deze kosten direct door de derde aan de klant gefactureerd worden. Dit geldt ook voor betaalde taksen, rechten of belastingen, mits de betaling namens en ten bate van de klant gedaan wordt en deze klant de schuldenaar is volgens relevante wetten en regelgevingen.
 3. Federale Bijdragen voor Gas en Elektriciteit: Wanneer leveranciers van gas en elektriciteit federale bijdragen doorrekenen aan hun klanten, worden deze kosten opgenomen in de berekening van de BTW.

Adviezen en richtlijnen

 1. Documenteer Zorgvuldig: Zorg ervoor dat alle kosten en doorberekeningen duidelijk gedocumenteerd zijn.
 2. Ken de Voorwaarden: Wees op de hoogte van de voorwaarden wanneer bepaalde kosten niet in de BTW-maatstaf worden opgenomen.
 3. Duidelijke Facturering: Zorg voor een heldere en transparante facturering waarin de onderscheiden elementen duidelijk zijn.
 4. Raadpleeg bij Onzekerheid: Bij twijfel over de toepasselijkheid van BTW op bepaalde belastingen of kosten, is het raadzaam juridisch advies in te winnen.
 5. Update Beleid: Pas indien nodig uw boekhoud- en facturatiebeleid aan om aan de wetgeving te voldoen.
 6. Communicatie met Klanten: Informeer klanten duidelijk over de samenstelling van de prijzen en de inbegrepen belastingen en heffingen.