Belangrijke Veranderingen in de Aansprakelijkheid bij Bouwprojecten

Goed nieuws voor iedereen betrokken bij bouwprojecten en andere sectoren! Er zijn enkele belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd die u direct kunnen beïnvloeden.

Wat is er veranderd?

Vanaf 1 januari 2025 verandert de manier waarop aansprakelijkheid geregeld is in België. Voortaan kunnen bijvoorbeeld bouwheren rechtstreeks onderaannemers aanspreken bij fouten, zonder alleen afhankelijk te zijn van de hoofdaannemer. Dit geldt ook in andere situaties, zoals bij de levering van pakketten of de uitvoering van professionele diensten.

Voor wie is dit relevant?

 • Bouwheren: U kunt nu direct actie ondernemen tegen onderaannemers bij problemen, zonder omwegen.
 • Bedrijfsleiders en werknemers: Let op, de nieuwe wet maakt het makkelijker om u persoonlijk verantwoordelijk te houden voor beroepsfouten.
 • Professionals (zoals dokters of accountants): Ook in vrije beroepen kan de impact merkbaar zijn, met strengere aansprakelijkheidsregels.

Wat kunt u doen?

 • Werkgevers en bedrijfsleiders: Overweeg uw contracten aan te passen om uw team te beschermen tegen deze nieuwe aansprakelijkheidsregels.
 • Iedereen: Het is belangrijker dan ooit om uw aansprakelijkheidsverzekeringen te herzien en te zorgen dat u adequaat gedekt bent.

Waarom deze verandering?

Deze wijzigingen zijn onderdeel van een grotere herziening van het Burgerlijk Wetboek, bedoeld om oude en soms oneerlijke regels te moderniseren. Het doel is om een eerlijker systeem te creëren waarbij schade directer verhaald kan worden op de verantwoordelijke partij.

Wat betekent dit voor u?

 • Meer directe wegen om compensatie te krijgen bij fouten.
 • Grotere nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid in uw professionele rol.
 • De noodzaak om uw contractuele en verzekeringssituatie te herzien.

Deze wijzigingen vragen om aandacht en mogelijk actie van uw kant. Het is een goed moment om uw juridische en verzekeringsposities te evalueren om verrassingen te voorkomen.

Zoals altijd staan wij klaar om u hierbij te ondersteunen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.

Belangrijkste Nieuwigheden:

 1. Invoering Boek 6 BW: Op 1 februari 2024 werd Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW) ingevoerd, gericht op buitencontractuele aansprakelijkheid en vervangt de artikelen 1382 tot 1386bis van het oude BW.
 2. Verruimde Aansprakelijkheid: Deze nieuwe wet breidt de aansprakelijkheid uit van hulppersonen (bestuurders, onderaannemers, werknemers), waardoor benadeelden nu ook een buitencontractuele vordering tegen hen kunnen instellen.
 3. Beschermingsmogelijkheden: Ondanks de verruiming van aansprakelijkheid, voorziet de wet in beschermingsmogelijkheden voor hulppersonen, waaronder het inroepen van dezelfde verweermiddelen als hun opdrachtgevers.
 4. Definitie Hulppersoon: Verduidelijkt door rechtspraak, omvat een hulppersoon zowel natuurlijke als rechtspersonen die geheel of gedeeltelijk bij de uitvoering van een verbintenis betrokken zijn.
 5. Impact op Hulppersonen: Directe buitencontractuele aansprakelijkheid voor hulppersonen, met mogelijkheid tot het inroepen van verweermiddelen uit het contract of de wet.
 6. Inwerkingtreding en Toepasselijkheid: De wet treedt in werking op de eerste dag van de zesde maand na publicatie in het Belgisch Staatsblad, verwacht op 1 januari 2025, en is van toepassing op feiten die zich voordoen na deze datum.
 7. Actie Vereist: Het is raadzaam bestaande en nieuwe contracten te herzien om verrassingen te vermijden en eventueel de buitencontractuele aansprakelijkheid van hulppersonen contractueel te beperken of uit te sluiten.

Conclusie: Boek 6 BW brengt significante veranderingen met zich mee in de buitencontractuele aansprakelijkheid, met name de uitbreiding ervan naar hulppersonen. Dit vereist een zorgvuldige herziening en eventuele aanpassing van bestaande contractuele relaties en beleid om aan de nieuwe wettelijke vereisten te voldoen.