75 extra codes op be­las­ting­aan­gif­te

 

‘Die re­cordaan­groei is toe te schrij­ven aan een al­weer com­plexe­re hy­po­theek­fis­ca­li­teit, de wild­groei aan be­las­ting­ta­rie­ven op roe­ren­de in­kom­sten, de spe­cu­la­tie­be­las­ting en de nieu­we fis­ca­le sti­mu­li voor ho­re­ca­per­so­neel en per­so­nen in SWT (het vroe­ge­re brug­pen­si­oen)’.

Mi­nis­ter van Fi­nan­ciën Johan Van Overt­veldt (N-VA) wenst voor­lo­pig niet te re­a­ge­ren op de toe­ge­no­men com­plexi­teit.

Het aan­gif­te­for­mu­lier voor aan­slag­jaar 2017 (in­kom­sten 2016) is woens­dag ver­sche­nen in het Staats­blad, maar dat zal niet de de­fi­ni­tie­ve ver­sie zijn. ‘De nieu­we aan­gif­te bevat een aan­tal zet­dui­vel­tjes waar­door een en ander fis­caal ver­keerd zou kun­nen wor­den geïnter­pre­teerd. De cor­rec­te aan­gif­te wordt op de web­si­te van de FOD Fi­nan­ciën ge­pu­bli­ceerd.

Valkui­len voor woon­le­nin­gen

Meer dan ooit is het af te raden om zon­der enige voor­ken­nis het la­by­rint van vak IX te be­tre­den

Het vak waar u de be­taal­de in­tres­ten en ka­pi­taal­a­f­los­sin­gen van de le­ning voor uw ge­zins­wo­ning aan­geeft, breidt dit jaar uit met nog eens 30 codes. Dat heeft alles te maken met de nieu­we fis­ca­le stel­sels die het Vlaam­se en Waal­se ge­west in­voer­den voor le­nin­gen ge­slo­ten vanaf 2016. In Vlaan­de­ren is er de nieu­we ‘geïnte­greer­de woon­bo­nus’ en in Wal­lo­nië de ‘Chèque Ha­bi­tat’.

‘Meer dan ooit is het af te raden om zon­der enige voor­ken­nis het la­by­rint van vak IX te be­tre­den. Op drie jaar tijd ex­plo­deer­de dat vak van 53 tot 161 codes. Bo­ven­dien her­bergt het nieu­we valkui­len’.

Zo speelt een Vla­ming die vorig jaar bij­ko­mend leen­de voor zon­ne­pa­ne­len en zowel zijn oor­spron­ke­lij­ke aan­koople­ning als die voor de zon­ne­pa­ne­len aan­geeft, het be­las­ting­voor­deel voor zijn aan­koople­ning de­fi­ni­tief kwijt.

Roe­ren­de in­kom­sten

Het is bijna een jaar­lijk­se ge­woon­te dat er ge­sleu­teld wordt aan de be­las­ting op in­tres­ten, di­vi­den­den, in­kom­sten uit de ver­hu­ring van roe­ren­de goe­de­ren zoals auto’s of meu­bi­lair. Zo werd het ta­rief van de roe­ren­de voor­hef­fing vorig jaar op­ge­trok­ken van 25 tot 27 pro­cent, dit jaar naar 30 pro­cent.

‘Het ba­sis­ta­rief gaat ge­paard met een boel uit­zon­de­ring­stel­sels waar­voor goed­ko­pe­re ta­rie­ven gel­den, gaan­de van 5, 10, 15, 17 tot 20 pro­cent. Die 5 en 17 pro­cent – uit­lo­pers van de ver­ho­ging van de hef­fing op li­qui­da­tie­bo­ni – zijn de nieu­we be­las­ting­ta­rie­ven die dit jaar in de aan­gif­te de kop op­ste­ken en zor­gen voor 24 extra codes’.

Spe­cu­la­tie­be­las­ting

De spe­cu­la­tie­be­las­ting op de snel­le ver­koop van aan­de­len, op­ties en war­ran­ten is in­tus­sen al weer af­ge­voerd. Maar op uw be­las­ting­aan­gif­te staan er wel 4 nieu­we codes.

‘Het is ech­ter op­mer­ke­lijk dat er niet in een code is voor­zien voor de aan­gif­te van het be­drag van de in­ge­hou­den roe­ren­de voor­hef­fing. In be­paal­de si­tu­a­ties kan er te veel voor­hef­fing in­ge­hou­den zijn. De be­las­ting­plich­ti­ge zal die niet kun­nen re­cu­pe­re­ren via zijn be­las­ting­aan­gif­te, maar hij zal een apart be­zwaar­schrift moe­ten in­die­nen’, merkt BA ADVIES op.

Over­uren en brug­pen­si­oen

Voor het vaste ho­re­ca­per­so­neel voer­de de re­ge­ring een be­las­ting­vrij­stel­ling voor over­uren. Om die vrij­stel­ling te be­re­ke­nen en zo nodig te be­per­ken tot het maxi­mum van 360 of 300 uren, zijn er 16 nieu­we codes. Ook werk­ne­mers in SWT – het vroe­ge­re brug­pen­si­oen – ge­nie­ten een nieu­we be­las­ting­vrij­stel­ling, goed voor10 nieu­we codes.

Fis­ca­lis­ten re­a­ge­ren

Door de toe­ne­men­de re­gi­o­na­le ver­snip­pe­ring van de per­so­nen­be­las­ting, zijn er in de aan­gif­te een pak meer voet­no­ten dan vorig jaar die u er at­tent op maken welke codes u, naar­ge­lang van uw woon­plaats, al dan niet mag ge­brui­ken.

‘Aan­gif­te­ru­brie­ken die enkel re­le­vant zijn in één be­paald ge­west, ver­zwa­ren de aan­gif­te voor in­wo­ners van de an­de­re ge­wes­ten. Dat is ver­war­rend én on­houd­baar. We moe­ten dur­ven er­ken­nen dat de ge­wes­ten stil­aan fis­caal el­kaars ‘bui­ten­land’ wor­den. Door ook de aan­gif­te te re­gi­o­na­li­se­ren één aan­gif­te per ge­west – zou het ver­keerd ge­bruik van aan­gifte­co­des kun­nen wor­den ver­me­den en een boel over­bo­di­ge codes kun­nen wor­den ge­schrapt’, be­sluit BA ADVIES .

Voor fis­caal ad­vo­caat Mi­chel Maus is de wild­groei van codes een zo­veel­ste teken dat men er niet in slaagt de hei­li­ge fis­ca­le drie­vul­dig­heid te re­a­li­se­ren.

‘Een ide­aal be­las­ting­sys­teem is eer­lijk, een­vou­dig en ef­fi­ciënt. Op geen enkel punt is de score voor de hui­di­ge per­so­nen­be­las­ting po­si­tief. Op vlak van eer­lijk­heid is de wild­groei aan ta­rie­ven bij­voor­beeld voor de roe­ren­de in­kom­sten rond­uit dis­cri­mi­ne­rend. Dat men op vlak van een­voud met 75 nieu­we codes op­nieuw alles een pak com­plexer heeft ge­maakt, is een open deur in­stam­pen. En wat de ef­fi­ciëntie be­treft is een com­plex sys­teem even­eens een ramp: al die codes moe­ten ook ge­con­tro­leerd wor­den en dat kost tijd en geld’.

‘Het feit dat de fis­cus niet met­een de juis­te be­las­ting­aan­gif­te in het Bel­gisch Staat­blad ge­pu­bli­ceerd krijgt, toont aan hoe in­ge­wik­keld de aan­gif­te ge­wor­den is’. ‘Ui­ter­aard moet de fis­ca­li­teit zelf een­vou­di­ger wor­den, maar dat zal he­laas niet korte ter­mijn kun­nen. In het di­gi­ta­le tijd­perk moet wél het mo­ge­lijk zijn om een ander con­cept van aan­gif­te te ont­wik­ke­len. Een­tje waar­bij de over­heid de be­las­ting­plich­ti­ge veel meer be­ge­leidt en voor hem re­le­van­te in­for­ma­tie ver­schaft.‘