Be­leg­ger krijgt uit­stel voor aan­gif­te en be­ta­ling ‘bui­ten­land­se’ beurs­taks

De over­gangs­maat­re­gel heeft als doel bui­ten­land­se beurs­ma­ke­laars meer tijd te geven om een aan­spra­ke­lij­ke ver­te­gen­woor­di­ger in België aan te stel­len of om hun in­for­ma­ti­ca­sys­te­men aan te pas­sen. Dat blijkt uit een Ko­nink­lijk Be­sluit dat is ge­pu­bli­ceerd in het Staats­blad.
Zie visueel beeld druk op de link 
Par­ti­cu­lie­re be­leg­gers moe­ten sinds begin dit jaar beurs­taks be­ta­len als ze via bui­ten­land­se fi­nan­ciële in­stel­lin­gen aan­de­len, obli­ga­ties of som­mi­ge be­leg­gings­fond­sen ver­han­de­len. Tot eind 2016 waren al­leen ver­rich­tin­gen in België be­last­baar. De fe­de­ra­le re­ge­ring greep in omdat steeds meer Bel­gi­sche be­leg­gers klant wer­den van bui­ten­land­se ma­ke­laars om aan de taks te ont­snap­pen. Ze hoopt zo 30 mil­joen euro extra beurs­taks te innen.
Be­leg­gers moe­ten de be­las­ting be­ta­len, ten­zij ze kun­nen aan­to­nen dat de taks al is be­taald door de bui­ten­land­se ma­ke­laar of zijn Bel­gi­sche ver­te­gen­woor­di­ger. Oor­spron­ke­lijk was be­paald dat de be­ta­ling door be­leg­gers moest ge­beu­ren ui­ter­lijk op de laat­ste werk­dag van de twee­de maand die volgt op de trans­ac­tie. Als bui­ten­land­se tus­sen­per­so­nen de taks in­hou­den en door­stor­ten, moe­ten ze dat vol­gens de ad­mi­ni­stra­tie ui­ter­lijk de maand na de trans­ac­tie doen. Be­leg­gers en bui­ten­land­se ma­ke­laars krij­gen nu uit­stel tot 30 juni.
‘De mees­te Luxem­burg­se en Ne­der­land­se in­stel­lin­gen hou­den zelf de beurs­taks in en zul­len die door­stor­ten’. ‘Ze doen dat om com­mer­ciële re­de­nen, om hun Bel­gi­sche klan­ten te hel­pen, maar mee­st­al op basis van een in­di­vi­du­e­le vol­macht.’

De mees­te Ne­der­land­se en Luxem­burg­se in­stel­lin­gen hou­den zelf de beurs­taks in.

De Ne­der­land­se ma­ke­laar De­gi­ro laat zijn klan­ten kie­zen. ‘Meer dan 90 pro­cent van de klan­ten laat het door ons doen’, zegt op­rich­ter Gijs Nagel. Hij merkt op dat De­gi­ro nu al klaar is om de taks te innen en door te stor­ten. ‘We zien geen klan­ten die te­rug­ke­ren naar België. Er is wel een in­vloed op de han­del. De ho­ge­re tak­sen doen de tra­ding dalen.’
De Bel­gi­sche klan­ten van Bin­ck­Bank Ne­der­land moe­ten zelf de beurs­taks aan­ge­ven en be­ta­len als ze daar blij­ven han­de­len. Ze kun­nen ook hun re­ke­ning trans­fe­re­ren naar Binck België. Dan wordt de beurs­taks au­to­ma­tisch geïnd.
De beurs­taks be­draagt tel­kens 0,27 pro­cent bij de aan- en ver­koop van aan­de­len, 0,09 pro­cent voor obli­ga­ties en 1,32 pro­cent bij de ver­koop van ka­pi­ta­li­sa­tie­fond­sen.