Belangrijkste voorwaarden en aandachtspunten voor het verhuren van kantoorruimte met BTW

 

Aspect Details
Optioneel BTW-stelsel U kunt ervoor kiezen om kantoorruimte die sinds 1 oktober 2018 nieuw opgericht of grondig gerenoveerd is, te verhuren met BTW, ondanks de standaardvrijstelling van BTW op verhuur.
Overeenstemming van partijen Zowel de verhuurder als de btw-plichtige huurder moeten uitdrukkelijk akkoord gaan met de BTW-verhuur. Dit akkoord moet schriftelijk bevestigd worden in de huurovereenkomst.
BTW-plichtigheid De huurder moet gedurende de gehele huurperiode btw-plichtig zijn en het gebouw voor zijn beroepsactiviteiten gebruiken.
BTW-aftrek Als verhuurder kunt u de BTW die u betaald heeft op de aankoop of oprichting van de kantoorruimte in aftrek nemen, mits de ruimte continu met BTW verhuurd wordt voor een periode van 25 jaar.
Aandacht bij tijdelijke leegstand U mag de BTW blijven aftrekken ook als het gebouw tijdelijk leegstaat, mits de leegstand onvrijwillig is en u te goeder trouw handelt.

Samenvatting: Bij het verhuren van een nieuwe of grondig gerenoveerde kantoorruimte kunt u opteren voor verhuur met BTW, mits uitdrukkelijke overeenstemming tussen de btw-plichtige huurder en uzelf als verhuurder. Dit biedt de mogelijkheid alle kosten, inclusief nutsvoorzieningen, met BTW door te rekenen en volledige BTW-aftrek op de aankoop of oprichting te genieten, zolang aan de voorwaarden wordt voldaan. Tijdelijke leegstand onderbreekt deze BTW-aftrek niet, mits deze onvrijwillig en te goeder trouw is.