Blackbox : Kassawet finaal goedgekeurd

De regering-Di Rupo keurde gisteren het langverwachte horecaplan goed. Horecazaken die een geregisteerd kassasysteem invoeren, krijgen een lastenverlaging. Daarvoor wordt 83 miljoen uitgetrokken, maar voor de sector is dat niet genoeg.

De horeca vreest dat ‘een aanzienlijk deel’ van de sector de invoering van de geregistreerde kassa‘s niet zal overleven.

De invoering van een geregistreerd kassasysteem voor de horeca heeft al heel wat voeten in de aarde gehad. Die kassa‘s worden gekoppeld aan een fiscale controlemodule, de zogenaamde black box. De bedoeling ervan is om zwartwerk uit te roeien in restaurants en cafés. 

Maar telkens wanneer het onderwerp ter sprake komt, staat de sector op zijn achterste poten. Onlangs nog waarschuwden enkele topchefs dat de black box een sociaal bloedbad dreigt aan te richten. 

Met haar beslissing komt de regering de horecasector tegemoet.
Pas eind 2015 van toepassing

Het geregistreerd kassasysteem moet pas gëimplementeerd zijn eind 2015, twee jaar later dan aanvankelijk gepland.

Voor wie van toepassing ?

 

De verplichting geldt voor alle horecazaken die meer dan 10 procent van hun omzet uit voeding halen die ter plaatse wordt geconsumeerd.

Kan je al vroeger overschakelen op black box?

Horecazaken kunnen evenwel vanaf 1 januari 2014 al vrijwillig zo’n nieuw kassasysteem invoeren.

 

 

 

Voordeel van reeds vroeger over te schakelen

In ruil krijgen ze een forfaitaire lastenverlaging voor het vast personeel dat ze in dienst hebben.

ð  Voor werknemers jonger dan 26 bedraagt de verlaging van de werkgeversbijdragen 800 euro per kwartaal.

ð   Voor oudere werknemers wordt het bedrag beperkt tot 500 euro.

 

Wie komt in aanmerking voor de lastenverlaging?

De lastenverlaging geldt voor bedrijven met maximaal 50 werknemers.
Aanvankelijk was het de bedoeling om de maatregel te beperken tot kleine bedrijven met maximaal 20 werknemers, maar na protest van de grote restaurants die vaak veel vast personeel in dienst hebben, werd ze uitgebreid.

Er komt ook een extra lastenverlaging voor overuren, maar de details van die regeling moeten nog worden uitgewerkt.

 

Wat met inzetten van personeel in piekmomenten ? lastenverlaging en minder belasting

Tot slot voorziet de regering in een lastenverlaging die niet gekoppeld is aan het nieuwe kassasysteem.
Het gaat om een loonkostenvermindering voor gelegenheidswerknemers.
Het gaat om werklozen, gepensioneerden en mensen met een andere job die kunnen ingezet worden op piekmomenten. Die lastenverlaging gaat uiterlijk op 1 oktober in. De bedoeling is dat ook de werknemers netto meer overhouden. Hun inkomsten worden voortaan belast tegen een specifiek tarief van 33 procent.

Een termijn van drie maand zal worden vastgelegd waarbinnen de uitbater zich moet in regel stellen indien de kassa niet meer conform is na intrekking van een certificatie. De minister herhaalt het principe dat, indien de certificatieprocedure onzorgvuldig is verlopen, de staat zal opdraaien voor de vergoeding van de schade. Momenteel is de certificatie procedure nog steeds niet bekend. Deze zal buiten de wettekst of koninklijk besluiten gehouden worden en aanvullend worden medegedeeld. Een tachtigtal leveranciers zouden in aanmerking komen voor een certificatie.

 

Alles samen krijgt de horeca op kruissnelheid een lastenverlaging van 83 miljoen euro. Volgens het kabinet Crombez gaat het om ‘een vierde van het bedrag dat de regering heeft ingezet om de economie te stimuleren’.
Dat er een gespreide invoering komt van het kassasysteem geeft de sector ‘enig respijt om tot een structurele oplossing te komen’. Want de lastenverlagingen die nu voorliggen zijn volgens de sectorfederatie ‘onvoldoende om een officiële en rendabele horeca mogelijk te maken’.