Bouwondernemer, krijgt uw klant ook 15% korting op zijn nieuwbouw?

Met de programmawet van 20/12/2020 werd nog een mogelijkheid toegevoegd om in de bouw aan 6% btw te werken: “afbraak en heropbouw van gebouwen op het hele Belgische grondgebied”.
Onder de oude regeling was de afbraak en wederopbouw aan 6% btw enkel mogelijk in bepaalde specifieke stedelijke gebieden, dit systeem wordt nu uitgebreid naar het hele Belgische grondgebied. Het betreft echter een tijdelijke maatregel die van toepassing is van 01/01/2021 tot en met 31/12/2022.
Van deze regeling kan worden genoten als bouwheer natuurlijke persoon die zijn eigen woning laat bouwen of als bouwpromotor die nieuwbouwwoningen verkoopt. We gaan in dit artikel enkel in grote lijnen in op de verkoop van een nieuwbouw door een bouwpromotor.
Om een nieuwbouw te kunnen verkopen aan het tarief van 6% btw dient de bouwpromotor eerst en vooral na te gaan of aan alle voorwaarden is voldaan:
* de afbraak en heropbouw moeten door dezelfde persoon zijn gedaan (toleranties voor lopende projecten);
* het afgebroken gebouw (niet noodzakelijk een woning) had een significante omvang;
* het afgebroken gebouw staat in verhouding tot de nieuwbouw;
* de nieuwbouw staat op hetzelfde perceel als het oorspronkelijke gebouw;
* de totale bewoonbare oppervlakte bedraagt maximaal 200 m² (specifieke berekening).

De nieuwbouw dient hoofdzakelijk voor bewoning en kan een woning, appartement of co-housingproject zijn.
De grond en het gebouw mogen door verschillende partijen worden verkocht.
Tegelijkertijd moet(en) de koper(s) aan volgende voorwaarden voldoen en blijven voldoen tot 31/12 van het vijfde jaar volgend op het jaar van aankoop:
* het moet hun enige, eigen woning zijn;
* ze moeten er onmiddellijk hun domicilie vestigen.

Van zodra een koper die voldoet aan de voorwaarden is gevonden dient de bouwpromotor een verklaring 111-3 in te dienen, dit kan digitaal via myminfin.be of op papier. Hierin verklaren de verkoper en de koper dat alle voorwaarden zijn voldaan. Van zodra de ondertekende verklaring van de koper is ontvangen is de verkoper niet meer aansprakelijk voor eventuele bijkomende heffingen.
Op de verkoopfacturen of in de akte moet worden verwezen naar de ingediende verklaring en op de factuur moet worden vermeld dat de elementen die de toepassing van het verlaagd tarief rechtvaardigen voorhanden zijn.
Een afschrift van de verklaring moet bovendien worden afgeleverd aan de medecontractanten die betrokken waren bij de bouw van het onroerend goed.
In bepaalde gevallen heeft de belastingadministratie voorzien in toleranties waardoor het mogelijk is om projecten die reeds vóór 01/01/2021 werden opgestart, de zogenaamde “lopende projecten” te verkopen aan 6% btw.
Het voordeel kan ook worden genoten bij verhuring via een Sociaal VerhuurKantoor (SVK), in dit geval is de voorwaarde met betrekking tot de oppervlakte zelfs niet van toepassing.
Aangezien het nieuwe en complexe materie is waaromtrent nog regelmatig verduidelijkingen verschijnen raden wij aan om steeds uw dossierbeheerder te raadplegen alvorens een verkoop vast te leggen.