BOUWSECTOR: TIJDELIJKE UITBREIDING 6 PR REGEL

Het 6%-tarief zal voortaan dus ook gelden, over een totale gecumuleerde maatstaf van heffing van 50.000 EUR, exclusief BTW, voor de werken in onroerende staat gedaan worden voor de oprichting van een woning die na uitvoering van de werken uitsluitend dan wel hoofdzakelijk zal worden gebruikt als privéwoonst van de bouwheer (met vestiging van diens domicilie). Hetzelfde tarief zal uiteraard ook van toepassing zijn bij de verkoop van (of de vestiging van een zakelijk recht op) een dergelijke woning.

De toepassing van het verlaagde tarief bij het oprichten van een bedoelde woning is onderworpen aan een hele reeks voorwaarden:

·                                 Het verlaagde BTW-tarief geldt voor alle werken in onroerende staat, met dien verstande dat de werken de ‘oprichting’ van een woning tot voorwerp moeten hebben. Herstellingswerken zijn dus uitgesloten.

·                                 De woning moet uitsluitend of hoofdzakelijk worden gebruikt voor privédoeleinden.

·                                 Het verlaagde tarief geldt niet onbeperkt, maar alleen op een schijf van 50.000 EUR. Dit hoeft echter niet de eerste schijf te zijn, zodat gestarte werven ook in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming.

·                                 De toepassing van het verlaagde BTW-tarief is beperkt tot de vaste privéwoning waar de bouwheer is gedomicilieerd. 

·                                 De bouwheer moet bij het BTW-controlekantoor bevoegd voor het gebied waar de woning is gelegen, een verklaring indienen waarin hij bevestigt aan de gestelde voorwaarden te voldoen. Hij moet ook een kopie van deze verklaring afgeven aan de aannemer.

·                                 Naast de verklaring moet de bouwheer bij het BTW-controlekantoor ook nog een kopie indienen van de bouwvergunning, eventueel van de basisakte (in het geval van een mede-eigendom), en van het aannemingscontract.

·                                 De geregistreerde aannemer moet op de factuur die hij uitreikt en op het dubbel dat hij bewaart, de datum en het referentienummer vermelden van de verklaring van de bouwheer, alsmede het controlekantoor van de belasting over de toegevoegde waarde waar de verklaring werd ingediend.

·                                 De aannemer moet bovendien uiterlijk de laatste werkdag van de maand na die waarin de factuur met toepassing van het tarief van zes percent werd uitgereikt, een kopie van deze factuur toesturen aan het BTW-controlekantoor waaronder hij ressorteert.

De toepassing van het verlaagde tarief bij de verkoop van een bedoelde woning is eveneens onderworpen aan een hele reeks voorwaarden, die gelijklopend zijn met die van de nieuwbouw:

·                                 Het moet gaan om een woning die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor privédoeleinden, en waar de koper zijn domicilie zal hebben. 

·                                 De partij die het gebouw levert of een zakelijk recht op het gebouw vestigt of overdraagt moet vooraleer de belasting opeisbaar wordt, bij het BTW-controlekantoor van het ambtsgebied waarin hij zijn woonplaats of maatschappelijke zetel heeft, verklaren dat het gebouw dat hij overdraagt of waarop hij een zakelijk recht vestigt, overdraagt of weder overdraagt, uitsluitend dan wel hoofdzakelijk, bestemd is om te worden gebruikt als vaste privéwoning van de verkrijger die er zijn domicilie zal hebben

·                                 Deze verklaring moet bovendien aangevuld en mede ondertekend worden door de verkrijger van het gebouw of van het zakelijk recht op het gebouw.

·                                 De door de verkoper uitgereikte factuur en het dubbel dat hij moet bewaren moeten melding maken dat het gebouw uitsluitend dan wel hoofdzakelijk gebruikt zal worden als vaste privéwoning van de verkrijger die er zijn domicilie zal hebben.

·                                 Uiterlijk de laatste werkdag van de maand na die waarin de factuur met toepassing van het tarief van zes percent werd uitgereikt, moet de verkoper een kopie van deze factuur toesturen aan het BTW-controlekantoor waaronder hij ressorteert.

Deze maatregel is van toepassing vanaf 1 januari tot 31 december 2009.

Dit betekent dat het van belang is na te gaan in welke mate de voordelige regeling kan gelden voor werken die voordien al zijn gestart, maar waarvoor de factuur pas in 2009 wordt uitgereikt, of nog, voor werken verricht in 2009, maar waarvoor de factuur pas begin 2010 wordt uitgereikt. Dezelfde vragen zullen rijzen voor de verkoop van een woning. In het geval van de oprichting van een woning, moet “het tijdstip waarop de belasting opeisbaar wordt [over de verrichte werken] overeenkomstig artikel 22 van het Wetboek, zich voordoen vóór de eerste ingebruikneming van het gebouw en uiterlijk op 31 december 2009”. Voor diensten (aannemingswerk) wordt de BTW opeisbaar op het ogenblik waarop de dienst is voltooid, tenzij al eerder een factuur wordt uitgereikt, of een betaling ontvangen wordt. Bij doorlopende diensten die aanleiding geven tot meerdere facturen, wordt de dienst als voltooid beschouwd bij het verstrijken van de periode waarop een factuur betrekking heeft. Wat betekent dit nu concreet ? Nemen we het geval van een nieuwbouwwoning die in november 2008 in gebruik is genomen. Stel dat in de loop van 2009 nog bepaalde kosten worden gemaakt voor de afwerking van de woning. Het verlaagde BTW-tarief kan dan niet gelden, want de woning is al eerder in gebruik genomen. Stel dat een woning in augustus 2009 in gebruik wordt genomen. De werken waarvoor al eerder in 2009 een factuur werd uitgereikt, komen wél in aanmerking voor het verlaagde tarief. Omgekeerd, voor de werken die nadien nog worden verricht en gefactureerd, is de toepassing van het verlaagde BTW-tarief uitgesloten. Neem ten slotte het geval waarin de aannemingswerken voor een woning pas beginnen eind 2009 en waarbij de eerste factuur pas volgt begin 2010. In de mate dat de factuur betrekking heeft op werken die voltooid zijn in 2009, kan het verlaagde BTW-tarief alsnog worden toegepast. In geval van de verkoop van een nieuwe woning (of de vestiging van een zakelijk recht), mag de woning op 1 januari 2009 nog niet in gebruik zijn genomen. Wordt de woning na 1 januari 2009 in gebruik genomen, dan is er geen probleem. Wel moet de levering van de woning plaatsvinden uiterlijk op 31 december 2009. Het feit dat de factuur voor de levering pas begin 2010 wordt uitgereikt, heeft dan geen gevolgen : het verlaagde tarief kan worden toegepast op een schijf van 50.000 EUR van de verkoopprijs.

De bouwheer of de koper dient de woning hoofdzakelijk te gebruiken voor privédoeleinden, en er zijn domicilie hebben gevestigd. Deze voorwaarden dienen blijvend te worden voldaan tot:

·                                 wat de oprichting van een woning betreft, 31 december van het vijfde jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming van het gebouw.

·                                 wat de levering van een gebouw (of de vestiging van een zakelijk recht) betreft, 31 december van het vijfde jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming van het gebouw door de verkrijger. 

Ingeval zich toch een wijziging voordoet in de loop van deze periode waardoor niet meer aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan moet de bouwheer of verkrijger hiervan aangifte doen op het BTW-controlekantoor van het ambtsgebied waarin het gebouw is gelegen binnen de termijn van een maand vanaf de datum waarop de wijzigingen aangevangen worden en het belastingvoordeel dat hij heeft genoten terugstorten aan de Staat.

Het verlaagde tarief van 6 procent kan niet van toepassing zijn op:

·                                 werk in onroerende staat en andere onroerende handelingen die geen betrekking hebben op de eigenlijke woning, zoals bebouwingswerkzaamheden, tuinaanleg en het oprichten van afsluitingen;

·                                 werk in onroerende staat en andere onroerende handelingen die tot voorwerp hebben de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van zwembaden, sauna’s, midget-golfbanen, tennisterreinen en dergelijke installaties.

Het verlaagde tarief kan uiteraard niet meer worden toegepast op handelingen die betrekking hebben op een gebouw dat al het voorwerp heeft uitgemaakt van een handeling die de toepassing genoot van het verlaagde tarief van 6 %.

De BTW-besparing blijft voor de bouwheer dus beperkt tot maximaal 7.500 EUR (6 % in plaats van 21 % op 50.000 EUR) ingevolge deze maatregel.

Belangrijk voor de aannemer is wel dat, behalve in het geval van samenspannen tussen partijen of klaarblijkelijk niet naleven van de betreffende bepalingen, de verklaring van de afnemer de dienstverrichter ontlast van de aansprakelijkheid betreffende de vaststelling van het tarief.

VERHOGING MAALTIJDCHEQUES

De Ministerraad heeft recentelijk beslist de maximale nominale waarde van een maaltijdcheque te verhogen tot 7 EUR per cheque. Voorheen bedroeg dit 6 EUR.

Bovendien is deze bijkomende EUR nominale waarde in hoofde van de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar, en bij de werknemer niet belast, als zijnde een collectief sociaal voordeel.

Deze maatregel gaat in vanaf 1 februari 2009.