BTW-heffing bij Verkoop van Bedrijfsvoertuigen

Juridisch Kader en Toepassing
Bij de verkoop van een voertuig door een vennootschap of eenmanszaak, gebruikt in het kader van economische activiteiten, wordt BTW over deze verkoop opeisbaar. Volgens de huidige fiscale regelgeving mag de BTW op de verkoopprijs van het voertuig berekend worden op basis van 50% van de verkoopprijs, ongeacht het oorspronkelijke aftrekpercentage.

Administratieve Toegeving en Uitzonderingen
Deze regeling, van kracht sinds 1 januari 2011, is toepasbaar op voertuigen waarvoor bij aankoop BTW-aftrek is genoten, ongeacht of de aftrek beperkt was tot 50% of lager. Voertuigen die zonder BTW zijn aangeschaft of waarvoor geen aftrekrecht bestond (zoals bij aankoop van een particulier of onder de bijzondere winstmargeregeling), zijn uitgesloten van deze toegeving.

Facturering en BTW-aangifte
Bij de verkoop moet op de factuur een specifieke vermelding van de toegepaste bijzondere maatstaf staan.
In de periodieke BTW-aangifte moet de gehalveerde maatstaf van heffing in rooster 03 en de verschuldigde BTW in rooster 54 worden opgenomen.

Herziening van BTW-aftrek
Bij wederverkoop van het voertuig binnen vijf jaar vanaf de aankoopdatum, kan herziening van de initiële BTW-aftrek plaatsvinden, onderhevig aan specifieke beperkingen op het vlak van oorzaak, tijd, en bedrag.

Voorbeeld
In 2021 koopt een belastingplichtige natuurlijke persoon een voertuig (onderworpen aan de aftrekbeperking bedoeld in artikel 45, §2, lid  1 W.Btw) voor € 24.200 (€ 20.000 + € 4.200 btw).
Het voertuig wordt in 2023 verkocht voor een overeengekomen bedrag van € 12.000. Het voertuig wordt volledig opgenomen in het bedrijfsvermogen en, bij toepassing van methode 3 met betrekking tot het algemeen forfait, bedraagt het beroepsgebruik 35%.
Het recht op aftrek van de btw geheven van de verkrijging van het voertuig bedraagt aldus € 1.470 (= € 4.200 × 35%).

Btw op verkoop
Indien de belastingplichtige bij de wederverkoop van het voertuig kiest voor de toepassing van de voornoemde tolerantie, zal hij de btw berekenen op de helft van de overeengekomen waarde, zijnde € 6.000 (los van het feit dat op het tijdstip van de verkrijging van het voertuig het aftrekpercentage van 35% toegepast werd), hetgeen neerkomt op € 1.260 verschuldigde btw.

Herziening van de aftrekbare btw
Bovendien zal de belastingplichtige, gezien het gemengd gebruik van het voertuig vanaf de aankoop, een herziening van de initiële aftrek in zijn voordeel kunnen uitoefenen ten bedrage van € 378 (= € 4.200 × 3/5 × (50% – 35%)). Deze € 378 mag worden opgenomen in rooster 62 van de periodieke btw-aangifte.

Is deze btw aftrekbaar voor de koper?
In het geval de betreffende wagen verkocht wordt aan een belastingplichtige die deze wagen zal gebruiken in het kader van zijn economische activiteit, kan de koper de aldus over de verkoop geheven btw in aftrek brengen, weliswaar beperkt tot maximaal 50% of bij gemengd gebruik volgens een van de drie methodes voorzien in de administratieve circulaire nr. 36/2015, E.T. 119.650 van 23.11.2015.

Voor- en Nadelen & Adviezen Voordelen:

  1. Flexibiliteit in BTW-berekening: De mogelijkheid om BTW te berekenen op slechts 50% van de verkoopprijs biedt fiscale flexibiliteit.
  2. Herziening van BTW-aftrek: Mogelijkheid tot gunstige herziening van BTW-aftrek bij de verkoop.

Nadelen:

  1. Complexiteit: De regeling vereist zorgvuldige administratieve afhandeling en kennis van de specifieke fiscale regels.
  2. Beperkte Toepassing: Niet alle voertuigen komen in aanmerking voor deze regeling, wat tot verwarring kan leiden.

Bij de verkoop van een voertuig dat aangewend werd voor de economische activiteit van een belastingplichtige, kan de verkoper de btw slechts berekenen over de helft van de gevraagde prijs (bijzondere maatstaf van heffing). Deze toepassing is evenwel niet verplicht. De berekening, over de helft van de gevraagde prijs, blijft ook toepasselijk wanneer slechts 35% van de initiële btw gerecupereerd kon worden. De voorwaarde is wel dat er initieel een recht op aftrek genoten werd.