BTW op verkoop wagen is slecht op 50 pr van de prijs te rekenen

 

 

Principe

Bovenstaande regeling is bedoeld om van bij het begin de BTW- aftrek correcter te regelen.  Zo staat de fiscus ook toe dat bij de (door-) verkoop van een personenwagen, de BTW slechts geheven wordt over de helft van het gevraagde bedrag, zonder dat moet worden nagegaan of de aftrek oorspronkelijk is beperkt o.b.v. de algemene 50% beperking ofwel o.b.v. het nieuwe artikel 45, §1 quinuies (de nieuwe aftrekregeling o.b.v. het beroepsgebruik).

Er dienen 2 voorwaarden voldaan te zijn opdat de 50% tolerantie bij de (door-) verkoop van toepassing zou zijn:

  1. In het jaar van aankoop van de personenwagen moet de BTW aftrek beperkt zijn geweest door ofwel de algemene 50% beperking (art. 45,§ W.BTW) ofwel in functie van het beroepsgebruik (art. 45, §1 quinquies W. BTW)
  2. In het jaar van (door-) verkoop dient de BTW- plichtige de nieuwe aftrekregeling toe te passen, m.a.w. in functie van het beroepsgebruik.

Het jaar van aankoop speelt hier geen enkele rol, wel het al dan niet toepassen van de aftrekbeperking bij aankoop.

Noodzakelijk is nog altijd de opmaak van een correcte factuur. De factuur moest naast alle gebruikelijke en verplichte identificatiegegevens ook de specifieke gegevens vermelden m.b.t. het voertuig, alsook de eenheidsprijs (verkoopprijs excl. BTW), de maatstaf van heffing (50% van de eenheidsprijs), het toepasselijk BTW tarief en het bedrag van de verschuldigde BTW.

Opname in de BTW aangifte

De factuur moet in principe worden opgenomen in rooster 03 en de verschuldigde BTW in rooster 54. Alleen het gedeelte onderworpen aan 21% (nl. 50% van de maatstaf van heffing) dient opgenomen te worden onder rooster 03. Over de andere helft van de maatstaf van heffing bestaat nog geen duidelijkheid. Logischerwijze zou het gedeelte dat niet onderworpen is aan BTW in rooster 00 moeten komen te staan.

We willen U er nog op wijzen dat bovenstaande standpunten nog moeten worden meegedeeld in een addendum of bijkomende beslissing.