Crisiskrediet

 

1. Betrokken werknemers

Deze maatregel is enkel van toepassing op voltijdse arbeiders en bedienden. en is gekend als crisistijdskrediet.

2. Mogelijkheden

De voorgestelde formule beoogt een dubbele doelstelling:

·                                 toelaten aan ondernemingen waarvan de activiteit gedaald is ingevolge de huidige economische en financiële crisis, om de prestaties van hun werknemers te verminderen met 1/5 of 1/2;

·                                 een vervangingsinkomen verzekeren aan de werknemers van deze ondernemingen wier prestaties werden verminderd teneinde hun inkomensverlies te beperken en zo dus de consumptie te blijven ondersteunen.

Het betreft een autonome formule van vermindering ten aanzien van de andere formules van tijdskrediet en onderbreking van de loopbaan. Anciënniteits- en loopbaanvoowaarden, beperkingen van de duur en naleving van de grens van 5% zoals die bestaan bij tijdskrediet zijn hier niet van toepassing. Deze maatregel berust op een puur conventionele basis in tegenstelling tot het tijdskrediet, dat een recht in hoofde van de werknemer is.

3. Vermindering van de voltijdse arbeidsprestaties

De voltijdse arbeidsprestaties kunnen met 1/5 of met 1/2 verminderd worden voor een periode van minstens 1 en maximum 6 maanden.

Dergelijke vermindering kan, al dan niet met onderbreking ervan, vernieuwd worden zolang de onderneming op het ogenblik van de vernieuwing nog altijd aan de voorwaarden (zie hierboven onder B) voldoet.

4. Schriftelijke overeenkomst

Wanneer de werkgever aan de werknemer voorstelt om zijn arbeidsprestaties te verminderen en de werknemer gaat hiermee akkoord, dan moeten werkgever en werknemer een overeenkomst sluiten. Deze overeenkomst is een bijlage bij de bestaande voltijdse arbeidsovereenkomst die bijgevolg een deeltijdse arbeidsovereenkomst wordt. Zij moet bijgevolg de deeltijdse arbeidsduur en het uurrooster vermelden.

De overeengekomen verminderde arbeidsduur moet gemiddeld gerespecteerd worden over de overeengekomen periode: het is dus verboden om in deze periode bijkomende prestaties te leveren.

De betrokken werknemer behoudt tijdens de periode van vermindering van zijn arbeidsprestaties ten aanzien van sommige takken van de sociale zekerheid zijn rechten als voltijdse werknemer. Een koninklijk besluit moet dit nog nader uitwerken.

Wanneer de werkgever gedurende de periode van vermindering van de arbeidsprestaties om het hoofd te bieden aan de crisis, de arbeidsovereenkomst beëindigt zonder naleving van een opzeggingstermijn, dan zal de verschuldigde opzeggingsvergoeding berekend worden op basis van het lopend loon waarop de werknemer op het ogenblik van de beëindiging aanspraak had kunnen maken indien hij voltijds was blijven werken.

5. Inlichten van RVA

14 dagen vóór de vermindering van de voltijdse arbeidsprestaties, moet de werkgever via een kennisgeving aan het werkloosheidsbureau van de plaats waar de onderneming gevestigd is, aantonen:

·                                 dat hij een onderneming in moeilijkheden is, en

·                                 dat hij gebonden is door hetzij een CAO hetzij een goedgekeurd ondernemingsplan. 

Deze kennisgeving moet gebeuren met een document dat nog moet vastgelegd worden door de bevoegde minister en dat aangetekend moet verzenden worden. Ingeval hij een omzetverlies inroept dan moet de werkgever de BTW-aangiften van de betrokken kwartalen bijvoegen.

Binnen deze termijn van 14 dagen controleert het werkloosheidbureau dan de bewijsstukken van de werkgever. Als blijkt dat aan alle voorwaarden is voldaan, ontvangt de werkgever een bevestiging die geldig is voor het ganse jaar 2009 of 2010.

Deze procedure moet niet meer nageleefd worden indien de werkgever ze reeds had gerespecteerd om maatregel 3 (zie verder onder D) in te voeren.

6. Toekenning van een vergoeding

6.1. Uitkering ten laste van de RVA

De werknemer die zijn prestaties vermindert, geniet een uitkering om gedeeltelijk zijn inkomensverlies op te vangen.

Een koninklijk besluit moet het bedrag van de uitkering bepalen, alsmede de nadere voorwaarden en regelen tot toekenning van deze uitkering. Als geen koninklijk besluit daaromtrent gesloten wordt dan zullen dezelfde regels van toepassing zijn als deze van toepassing ingeval van 1/5- en 1/2-tijdskrediet.

De werknemer krijgt bijgevolg de volgende RVA-uitkeringen:

Formule

Brutobedrag vergoeding

1/2-de vermindering

444 EUR

1/5-de vermindering en jonger dan 50 jaar

188 EUR

1/5-de vermindering en ouder dan 50 jaar

248 EUR

Deze uitkering heeft dezelfde hoedanigheid als een uitkering tijdskrediet, dus niet onderworpen aan RSZ-bijdragen maar wel belastbaar.

6.2. Bijkomende vergoeding door de werkgever is mogelijk maar niet verplicht.

De werkgever kan een bijkomende vergoeding uitbetalen. Het loon, de uitkering en de bijkomende vergoeding mag dan wel niet meer bedragen dan 100 procent van het voorgaande voltijdse loon. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de aanpassing van de lonen aan de index en aan de baremieke loonsverhogingen.

Dit is echter geen verplichting zoals bij de regeling inzake economische werkloosheid voor bedienden.

Dit bijkomend supplement is eveneens niet onderxworpen aan RSZ-bijdragen. 

7. Geldigheidsduur

De overeenkomst loopt telkens op zijn einde op de laatste dag van de geldigheidsduur van de maatregel, dat is 31 december 2009 of, als de regering, na advies van de Nationale Arbeidsraad, beslist de maatregelen te verlengen na 31 december 2009, tot 30 juni 2010.

8. Mogelijkheid om recent aangevat tijdskrediet om te zetten

Een werknemer die, tijdens de zes maanden voor deze nieuwe wet van kracht gaat, zijn arbeidsprestaties al met de helft of 1/5 heeft verminderd door het normale tijdskredietstelsel toe te passen, kan met terugwerkende kracht genieten van het nieuwe stelsel, op voorwaarde dat:

·                                 hij een overeenkomst sluit met zijn werkgever;

·                                 dat zijn werkgever beantwoordt aan de voorwaarden om in moeilijkheden te zijn; 

·                                 de werkgever gebonden is door een CAO of een ondernemingsplan.

Concreet betekent dit dat de werknemer, indien hij tussen januari en 25 juni 2009 tijdskrediet is beginnen opnemen in de vorm van een vermindering van zijn arbeidsprestaties met 1/2 of met 1/5, enerzijds kan genieten van hogere uitkeringen gebonden aan dit nieuwe stelsel en anderzijds zal de duur van de vermindering van de geleverde arbeidsprestaties in het kader van deze maatregel niet worden afgetrokken van het krediet dat de maximale duur van het tijdskrediet vastlegt tijdens de loopbaan van een werknemer.

Een koninklijk besluit kan daartoe nadere regels en modaliteiten vastleggen.