Wynickxbijdrage update

 

Indien het wettelijke pensioen en het aanvullend pensioen groter is dan het maximum wettelijke pensioen van de openbare sector dan is er een bijzondere bijdrage van 3% verschuldigd.
Het aanvullend pensioen zijn de reserves op 1/1 (inclusief winstdeling) en zullen via een omzettingscoëfficiënt in een rente worden omgezet

Wat is het maximum wettelijke pensioen van de openbare sector?
Dit is de pensioendoelstelling en komt momenteel overeen met een basisbedrag van 78.453,60 eur. Men bekijkt op 1/1/N-1 of de pensioendoelstelling effectief overschreden is waarbij in de effectieve berekening ook rekening gehouden wordt met de loopbaanbreuk (effectief gepresteerde loopbaanjaren/45)

Hoe wordt de Wijninckx-bijdrage berekend?
De pensioenreserve op 1/1/…. (inclusief winstdeling en de reserves van alle aanvullende pensioenplannen) – pensioenreserve op 1/1/…. – 1 (inclusief winstdeling en de reserves van alle aanvullende pensioenplannen en met een correctiefactor toegepast voor kapitalisatie op basis van de gemiddelde OLO-rente 10 jaar,gemeten over de laatste 6 kalenderjaren voorafgaand aan het bijdragejaar.)

Inning bijdrage

Idem als de tijdelijke regeling gebeuren door Sigedis als beheerder van de Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P). Is er een Wijninckx-bijdrage verschuldigd dan zal de werkgever in de loop van september een oproep ontvangen om deze bijzondere sociale zekerheidsbijdrage te betalen aan het RSZ (loontrekkenden) of het RSVZ (zelfstandigen).