DE LIMOSA MELDING

 

De Limosa-meldingsplicht is voor u van belang wanneer u

·                                 een tijdelijke opdracht laat uitvoeren door een buitenlandse werkgever (door diens werknemers) of zelfstandige

·                                 een buitenlandse stagiair zijn stage geheel of gedeeltelijk in België laat vervullen

In deze gevallen moet u steeds vragen om u een meldingsbewijs Limosa-1 voor te leggen. Alle personen die de opdracht komen uitvoeren of hier stage komen lopen, moeten u zo’n bewijs kunnen tonen. Wanneer iemand geen Limosa-1 kan voorleggen, dient u dit op uw beurt te melden aan de overheid. Een voorbeeld van een Limosa-melding vindt u hier.

U moet de melding doen indien de activiteiten bij u of voor u worden uitgevoerd. Eventueel kan u de melding ook laten uitvoeren door een derde.

Wie moet er nu gemeld worden?

De Limosa-meldingsplicht geldt voor alle

·                                 werknemers en stagiairs die tijdelijk of gedeeltelijk in België komen werken en in principe niet onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid.

·                                 zelfstandigen en zelfstandige stagiairs die tijdelijk of gedeeltelijk in België komen werken, ongeacht of zij onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid.

Werknemers

Algemeen gesteld moet er een melding gedaan worden bij de tewerkstelling van werknemers die hetzij

·                                 gewoonlijk in een ander land dan België werken

·                                 zijn aangeworven in een ander land dan België

Anders gezegd: de verplichte Limosa-melding geldt voor alle werknemers die tijdelijk of gedeeltelijk in België tewerkgesteld worden door een niet-Belgische werkgever.

Zelfstandigen

Een melding is vereist voor elke zelfstandige die tijdelijk een zelfstandige activiteit in België komt uitoefenen, maar die hier niet permanent verblijft.

Stagiairs

Stagiairs zijn ook verplicht hun komst te melden. Dit moet wanneer zij in het kader van een buitenlands studieprogramma of een buitenlandse beroepsopleiding hun stage, geheel of gedeeltelijk, in België doen.

Uitzonderingen

Op de algemene verplichting bestaan uitzonderingen. Vooral voor korte opdrachten in België gelden er vrijstellingen van de meldingsplicht.

Ook niet iedereen die grensoverschrijdend werkt, valt onder de meldingsplicht. Het is belangrijk om concreet na te gaan of de betrokken werknemers, zelfstandigen of stagiairs wel onder het toepassingsgebied van de meldingsplicht vallen.

In de volgende situaties bestaat er bijvoorbeeld geen meldingsplicht:

·                                 Werknemers die in het buitenland wonen en die enkel voor een Belgische of buitenlandse werkgever en voor onbepaalde duur in België werken (grensarbeiders).

·                                 Werknemers die voor een Belgische werkgever gewoonlijk op het grondgebied van verschillende landen werken, zoals handelsvertegenwoordigers.

Vrijstellingen

Op de meldingsplicht bestaan verschillende vrijstellingen.

Die hangen voornamelijk af van

·                                 de reden van de komst naar België

·                                 de duur van het verblijf (nodig voor de activiteiten in België)

Zo zijn onder meer vrijstelling voorzien voor de volgende situaties:

·                                 Internationaal vervoer;

·                                 Wetenschappelijke congressen;

·                                 Vergaderingen in beperkte kring;

·                                 Installatie en assemblage van goederen: Werknemers en zelfstandigen zijn vrijgesteld als ze naar België worden gestuurd voor de initiële assemblage en/of de eerste installatie van een goed. Het moet gaan om gekwalificeerde en/of gespecialiseerde werknemers van de onderneming die het goed levert of om de zelfstandige die het goed levert. De werken mogen ook niet langer dan 8 dagen duren. Bovendien geldt deze afwijking niet voor activiteiten in de bouwsector;

·                                 Dringende herstellings- of onderhoudswerken: Het moet gaan om machines of apparatuur die door hun werkgever of door de zelfstandige zelf geleverd werden aan de onderneming waar de reparatie of het onderhoud plaatsvindt. Deze technici mogen niet langer dan 5 dagen per maand in België verblijven;

·                                 Zelfstandige zakenlui (als ze voor hun activiteiten niet meer dan 5 dagen per maand in België verblijven);

·                                 Sportlui (als zij enkel voor de duur van de sportproef en hooguit 3 maanden per kalenderjaar in België verblijven);

·                                 Artiesten (indien zij niet meer dan 21 dagen per kwartaal in België zijn);

·                                 Wetenschappers (indien zij niet meer dan 3 maanden per jaar in België zijn;

·                                 Overheidspersoneel;

·                                 Internationale instellingen;

·                                 Diplomaten.

Hoe melden?

De melding dient te gebeuren via een specifieke internetapplicatie. Ofwel doet u dit via het beveiligd gedeelte van de website van de RSZ, ofwel in een overgangsfase via de vereenvoudigde procedure voor zij die nog niet geregistreerd zijn als gebruiker bij de RSZ-applicaties.

Via deze meldingsplichttoepassing kan u ook de originele melding doen in de plaats van de buitenlandse werkgever, zelfstandige of organisatie.

De gegevens die u hierbij nodig heeft, zijn:

Voor werknemers en zelfstandigen

Voor een werknemer of een zelfstandige moeten de volgende gegevens ingegeven worden:

·                                 de identificatiegegevens van de Belgische klant of opdrachtgever

·                                 de arbeidsplaats in België waar de prestaties effectief zullen geleverd worden

·                                 de identificatiegegevens van de werknemer of zelfstandige

·                                 In geval van een werknemer: de identificatiegegevens van de werkgever

Voor (zelfstandige) stagiairs

Voor een stagiair moeten de volgende gegevens ingegeven worden:

·                                 de identificatiegegevens van de Belgische instelling waar de stage gevolgd wordt

·                                 de plaats in België waar de stage effectief zal verlopen

·                                 identificatiegegevens van de stagiair

·                                 de identificatiegegevens van de buitenlandse instelling waar de stagiair zijn studie of zijn beroepsopleiding volgt

Geldigheidsduur van een melding

Een melding voor een werknemer, een zelfstandige of een stagiair moet steeds de duur van de activiteiten in België dekken. Er bestaat geen maximale geldigheidsduur.

Indien de opdracht langer duurt dan eerst gemeld, moet een nieuwe melding gebeuren. Dit moet gebeuren vóór het verstrijken van de aanvankelijk gemelde duur.

Sancties

De Limosa-melding is een wettelijke verplichting. Niet naleven ervan kan leiden tot strafrechtelijke of administratieve sancties.

Volgende personen en organisaties kunnen bestraft worden:

·                                 de werkgever of zijn aangestelde of lasthebber

·                                 de gedetacheerde zelfstandige

·                                 de instelling waar de student studeert

Ook degene bij wie of voor wie de werkzaamheden in België worden uitgevoerd, kan vervolgd worden. Tenminste, als hij het ontbreken van een Limosa-1 niet aan de overheid meldt.

Inwerkingtreding en overgangsbepalingen

De Limosa-meldingsplicht treedt in werking op 1 april 2007.

Voor activiteiten die reeds begonnen zijn geldt een overgangstermijn van zes maanden. Bijvoorbeeld: activiteit gestart op 31 maart 2007 = eerste verplichte melding uiterlijk op 30 september 2007.

Bij opeenvolgende contracten geldt dat het eerste contract na de inwerkingtreding van de wet moet gemeld worden. Bijvoorbeeld: weekcontract: eerste verplichte melding = maandagochtend van eerste werkweek na inwerkingtreding van de wet: maandag 2 april 2007.