De melding inzake veiligheid en hygiëne

 

Wie moet de melding doen?

De melding moet gebeuren door de aannemer (natuurlijke of rechtspersoon, bouwheer of medecontractant van de bouwheer) die de bedoelde werken uitvoert.

Wanneer moet de melding gedaan worden?

De melding aan het NAVB dient door de aannemer voldaan uiterlijk 15 dagen vóór hij zijn werken aanvangt. In geval van overmacht, door onvoorziene omstandigheden of indien de termijn van 15 dagen niet haalbaar is, moet dit telefonisch de dag zelf aan het NAVB worden meegedeeld en binnen 48 uur door een melding te worden bevestigd.

Bestemming van de melding:

De melding inzake veiligheid en hygiëne is bestemd voor het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB).

 

De melding van tijdelijke of mobiele werkplaatsen

Voor welke werken moet de melding gebeuren?

De melding van tijdelijke of mobiele bouwplaatsen is verplicht voor alle werken: die langer dan 30 werkdagen duren en waar meer dan 20 werknemers tegelijkertijd aan het werk zijn (cfr. artikel 26 § 2) waarvan het vermoedelijke werkvolume groter is dan 500 mandagen.

Specifieke ‘gevaarlijke’ werken (cfr artikel 26 § 1) die meer dan 5 werkdagen in beslag nemen, moeten eveneens vermeld worden.

Wie moet de melding doen?

De melding moet gebeuren door de bouwdirectie belast met het toezicht. Indien er meerdere actief zijn, valt het ten laste van de bouwdirectie die als eerste activiteiten op de bouwplaats uitvoert.

Wanneer moet de melding gedaan worden?

De melding moet ten minste 15 kalenderdagen vóór het begin der werken gebeuren. In geval van dringende werken of korte termijnplanning dient de melding ten laatste de dag van het begin van de werken te gebeuren.

Bestemming van de melding:

De melding van tijdelijke of mobiele bouwplaatsen is bestemd voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg – Administratie van de ArbeidsVeiligheid.

 

De melding van asbestverwijderingswerken

Voor welke werken moet de melding gebeuren?

De melding is verplicht voor alle werkzaamheden van asbestverwijdering of verwijdering van asbesthoudende materialen. de werken van vervanging, van onderhoud of van beperkte herstelling van buizen en leidingen waarvan de isolatie asbest bevat en die verricht worden met gebruik van asbebags.

Wie moet de melding doen?

De melding moet ingevuld worden door de aannemer die de asbestverwijderingswerken uitvoert.

Wanneer moet de melding gedaan worden?

De melding van de asbestverwijderingswerken moet gedaan worden ten laatste veertien dagen voor de aanvang van de werkzaamheden en telkens wanneer zich ten opzichte van de oorspronkelijke melding belangrijke veranderingen in de werkwijze voordoen.

Bestemming van de melding:

De melding van asbestverwijderingswerken is bestemd voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg / Algemene Directie Toezicht op het werk – Afdeling Basistoezicht.

 

De melding van werken in een hyperbare omgeving

Voor welke werken moet de melding gebeuren?

De melding is verplicht voor elke opdracht in een hyperbare omgeving waarin de werknemers worden onderworpen aan een druk van meer dan ten minste 100 hectopascal boven de plaatstelijke atmosferische druk.

Wie moet de melding doen?

De melding moet gebeuren door de aannemer die de betreffende werken uitvoert.

Wanneer moet de melding gedaan worden?

De melding van de werken in een hyperbare omgeving moet gebeuren ten laatste veertien kalenderdagen voor de geplande aanvang der werken.

Bestemming van de melding:

De melding van werken in een hyperbare omgeving is bestemd voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg / Medische Inspectie – Administratie van de Arbeidsgeneeskunde (AHG).

 

De melding van zandstraalwerken

Voor welke werken moet de melding gebeuren?

De melding is verplicht voor alle werkzaamheden van afbijten door stralen en ontzanden waarbij zand of andere korrels gebruikt worden die meer dan 1 procent vrij siliciumdioxide bevatten.

Wie moet de melding doen?

De melding moet gebeuren door de aannemer die de zandstraalwerken uitvoert.

Wanneer moet de melding gedaan worden?

De melding van de zandstraalwerken moet ten laatste 10 dagen voor de aanvang van de werken gebeuren.

Bestemming van de melding:

De melding van zandstraalwerken is bestemd voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg / Medische Inspectie – Administratie van de Arbeidsgeneeskunde (AHG).