DE VERPLICHTE VERMELDINGEN OP FACTUREN EN ANDERE DOMEINEN

 

Artikel 78 van het Wetboek van Vennootschappen is zeer duidelijk in haar beschrijving:

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van:

·                                 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA);

·                                 de coöperatieve vennootschap (CVBA) en CVOA;

·                                 de naamloze vennootschap (NV);

·                                 de commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.VA);

·                                 het economisch samenwerkingsverband (ESV);

·                                 de Europese vennootschappen;

moeten de volgende gegevens vermelden:

·                                 de naam van de vennootschap;

·                                 de rechtsvorm, voluit of afgekort, alsook, naargelang het geval, de woorden ” burgerlijke vennootschap met handelsvorm “, leesbaar geschreven onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap; in het geval van een coöperatieve vennootschap, of zij met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid is; in het geval omschreven in boek X (vennootschappen met een sociaal oogmerk – VSO) moeten deze vermelding of afkortingen worden gevolgd door de woorden ” met een sociaal oogmerk “;

·                                 de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;

·                                  het ondernemingsnummer;

·                                  het woord « rechtspersonenregister » of de afkorting « RPR », gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;

·                                 in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

De sanctie bij een overtreding, opgenomen in artikel 8 van hetzelfde wetboek, is niet gering:

Hij die namens een in artikel 78 bedoelde vennootschap meewerkt aan een akte of website die niet voldoet aan de aldaar bedoelde voorschriften kan, naar gelang van de omstandigheden, persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de daarin door de vennootschap aangegane verbintenissen.

Ondernemingsnummer

Het ondernemingsnummer dient op alle uitgaande documenten (al dan niet electronisch) te worden vermeld. De vermelding is dus verplicht onder meer op e-mails, websites, fax, kassatickets, facturen, bestelbonnen, … Ook op gebouwen, marktkramen en vervoermiddelen (vrachtwagens bijvoorbeeld) dient dit ondernemingsnummer vermeld te worden.

Niet verplicht is de vermelding van het ondernemingsnummer op folders, affiches en advertenties.

Het eventuele vestigingseenheidsnummer dient nergens vermeld te worden.

Notatie van ondernemingsnummer en eventuele registratie in het rechtspersonenregister:

BTW-plichtige ondernemingen

 

Onderneming natuurlijke persoon (eenmanszaak):

BTW BE 0123.456.789

Handelsvennootschap

BTW BE 0123.456.789

RPR Antwerpen

Burgerlijke vennootschap

BTW BE 0123.456.789

RPR Antwerpen

VZW

BTW BE 0123.456.789

Ondernemingen onderworpen aan de vrijstellingsregeling voor kleine BTW-plichtigen

 

Onderneming natuurlijke persoon (eenmanszaak)

BTW 0123.456.789

Rechtspersoon (vennootschap of vzw)

BTW 0123.456.789

Niet-btw-plichtige ondernemingen

0123.456.789

Overgangsregeling inzake BTW: Tot en met 31 december 2005 vraagt de Administratie om enkel het negencijferige btw-nummer te gebruiken op aangiften en listings. Van 1 januari 2006 tot 31 december 2007 mogen zowel het negencijferige als het tiencijferige BTW-nummer gebruikt worden. Vanaf 1 januari 2008 is het verplicht het tiencijferige btw-nummer te gebruiken.

Het doel is om het unieke ondernemingsnummer in alle relaties tot de overheidsdiensten te gebruiken. Voorlopig bestaan nog diverse andere nummers (zoals RSZ-werkgeversnummer, CDV- en CBFA-nummer voor verzekeringstussenpersonen, …). Zolang deze nummers nog niet afgeschaft zijn, dienen deze nummers nog steeds vermeld te worden op alle documenten uitgaande van de onderneming.

Op de website kan je ondernemingsnummers opzoeken.

Bankgegevens

De documenten uitgaande van de onderneming dienen tevens de domiciliëring en het nummer te vermelden van ten minste één bankrekening waarvan de onderneming houder is. Het adres van de bankinstelling moet niet vermeld worden.

Voorbeeld van een dergelijke vermelding: KBC 414-1234567-89

Wanneer grensoverschrijdend gefactureerd wordt binnen de Europese Gemeenschap, dient ook het IBAN-nummer en de BIC-code van zijn bankinstelling vermeld te worden.

Voorbeeld:

KBC 414-1234567-89

IBAN: BE 06 4141 2345 6789

BIC: KREDBEBB