Een hogere fiscale aftrek voor investeringen vanaf 2016!

 

Welke investeringen?

Naast de investeringsaftrek voor specifieke investeringen (energiebesparende uitgaven, onderzoek en ontwikkeling en beveiliging) werd er aldus een investeringsaftrek voor “gewone investeringen” ingevoerd.

Onder investeringen wordt verstaan, activa die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht. Aankopen van een personenwagen zijn echter steeds uitgesloten.

De investeringen moeten rechtstreeks verband houden met de bestaande of de geplande economische werkzaamheid die door de vennootschap werkelijk uitgeoefend wordt. Dit betekent dat enkel de activa die uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt, in aanmerking komen. Zo zal bijvoorbeeld de woongelegenheid voor de zaakvoerder en zijn gezin nooit in aanmerking komen voor de investeringsaftrek. Een gemengd gebruik onroerend goed, komt enkel voor het beroepsmatige gedeelte in aanmerking.

Belastingvermindering

Vennootschappen die volgens het wetboek van vennootschappen als een kleine of als een micro vennootschap worden aanzien kunnen genieten van de eenmalige investeringsaftrek op de aanschaffingswaarde van de investeringen. Deze investeringsaftrek bedraagt 4% voor de investeringen in 2014 en 2015 en 8% voor de investeringen in 2016 en 2017. Deze jaren worden beoordeeld op kalenderjaar.

Een investeringsaftrek betekent een belastingvermindering. Dit wil zeggen dat er enkel een fiscaal voordeel kan genoten worden wanneer er een belastbare winsten zijn. Wanneer er in het jaar van de investering geen of onvoldoende belastbare winsten zijn, kan het niet benutte gedeelte van de investeringsaftrek kan slechts één jaar worden overgedragen.

Geen combinatie met de notionele interestaftrek

Bovendien is de investeringsaftrek niet combineerbaar met de notionele interestaftrek. Voor het jaar van de investering, moet de vennootschap de keuze maken tussen de toepassing van de notionele interestaftrek of de gewone investeringsaftrek.