Eénmalige investeringsaftrek emissievrije vrachtwagens

We weten inmiddels dat de wetgever de groene kaart heeft getrokken voor de mobiliteit, ook op fiscaal vlak voor o.m. bedrijfswagens. Eén van de stimulerende maatregelen in dat verband die vanaf 1 januari 2022 in werking treedt, is een investeringsaftrek voor o.m. de aankoop van vrachtwagens die geen CO2 uitstoten, alsook voor de installatie van een laad- en tankinfrastructuur.

Vergroening fiscaliteit

Op eerste zicht biedt de vergroening op fiscaal vlak niet veel goeds, althans voor auto’s die op klassieke brandstoffen (benzine, diesel, hybride, LPG) rijden. Het fiscaal aftrekpercentage voor dergelijke auto’s die worden aangeschaft vanaf 1 juli 2023 en 31 december 2025 zal immers vanaf inkomstenjaar 2025 (aanslagjaar 2026) jaar op jaar verkleinen, om vanaf inkomstenjaar 2028 zelfs op nul te eindigen. Bedoeling van de wetgever is uiteraard de aankoop, leasing, etc. van CO2-uitstotende auto’s te verkleinen. Wie toch een hogere fiscale aftrek wil genieten, zal zich genoodzaakt zien om op termijn na te denken over een CO2-vrije bedrijfswagen. De fiscus zet dus zijn kaarten in op o.m. elektrische bedrijfswagen. Dergelijke wagens die voor 1 januari 2027 aangeschaft worden, blijven 100% aftrekbaar. Worden die aangeschaft na die datum, dan wordt de fiscale aftrekbaarheid daarvan ook geleidelijk aan afgebouwd (tot 67,5% in 2031).

Eénmalige investeringsaftrek emissievrije vrachtwagens

Ook vrachtwagens die geen CO2-uitstoten worden fiscaal gestimuleerd via een éénmalige investeringsaftrek. Dat is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, in mindering mag brengen van de belastbare winst. Het percentage wordt éénmalig toegepast op de aanschaffings- of beleggingswaarde. In enkele gevallen kan de aftrek gespreid worden over de afschrijvingsperiode van de investeringen. Indien de winst onvoldoende is mag de investeringsaftrek onder bepaalde voorwaarden worden overgedragen op de winsten van een volgend belastbaar tijdperk. Ook de installatie van tankinfrastructuur voor blauwe, groene of turquoise waterstof elektrische laadinfrastructuur voor koolstofemissievrije vrachtwagens kunnen van de investeringsaftrek genieten. Zowel eenmanszaken/zelfstandigen als (kleine en grote) vennootschappen komen ervoor in aanmerking.

Hoeveel investeringsaftrek?

Wie bovenvermelde investering doet in inkomstenjaar 2022 (aanslagjaar 2023) krijgt 35% investeringsaftrek. Voor inkomstenjaar 2023 (aanslagjaar 2024) is hetzelfde aftrekpercentage voorzien. In de daaropvolgende inkomstenjaren wordt de investeringsaftrek terzake afgebouwd naar 29,5%, 24%, 18,5% en 13,5% voor resp. 2024, 2025, 2026 en 2027.

Voorwaarden?

Wie van de voornoemde investeringsaftrek wil genieten, moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag de onderneming in kwestie vooreerst geen RSZ-schulden hebben. In een antwoord op een parlementaire vraag heeft de minister van Financiën laten weten dat die voorwaarde wordt beoordeeld op de datum van indiening van de aangifte waarin de investeringsaftrek wordt gevraagd. Daarnaast mag de onderneming op de laatste dag van het belastbaar tijdperk waarin de vaste activa zijn verkregen of tot stand gebracht, niet kunnen worden aangemerkt als een onderneming in moeilijkheden. Er mag ook voor de vaste activa (vrachtwagen) geen gewestelijke steun worden aangevraagd, tenzij de gewestelijke steunregeling waarborgt dat de cumulatie van federale en gewestelijke steun niet de maximale drempel en steunintensiteit opgelegd vanuit Europa overschrijdt.