Fietsgebruik – fiscale incentive

 

Verhoging vrijgestelde kilometervergoeding

Het fiscaal vrijgestelde deel van de door de werkgever terugbetaalde vergoedingen voor (werkelijke) verplaatsingen tussen woonplaats en werk wordt met ingang van 2009 opgetrokken naar 0,20 EUR per kilometer.

Terbeschikkingstelling fiets

Het nieuwe artikel 38 §1, eerste lid, 14°, b, van het W.I.B.1992 voorziet in een vrijstelling van het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een fiets en de toebehoren, met inbegrip van de onderhouds- en stallingskosten, die daadwerkelijk wordt gebruikt voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling.

Deze vrijstelling geldt zowel voor werknemers als bedrijfsleiders. Bovendien is deze vrijstelling zelfs verenigbaar met de vrijgestelde kilometervergoeding voor verplaatsingen met de fiets (zie hierboven). Deze vrijstelling houdt immers haar belang voor andere fietsonkosten (kledij, enz) en voor de effectieve aanmoediging van het gebruik van de fiets.

Uit het ontwerp van de wettekst kan afgeleid worden dat een gebeurlijk privé gebruik van de betrokken (door de werkgever ter beschiking gestelde) fiets geen afbreuk doet aan de vrijstelling.

Verhoogde aftrek ten belope van 120 procent

Bepaalde uitgaven in hoofde van een werkgever komen in aanmerking voor een fiscale aftrek a rato van 120 procent van de uitgave, onder meer wanneer zij betrekking hebben op gemeenschappelijk vervoer van werknemers in het kader van het woon-werkverkeer.

Deze regeling wordt nu specifiek uitgebreid naar de kosten die gedaan worden om het fietsgebruik in het kader van het woon-werkverkeer aan te moedigen in de mate dat zij betrekking hebben op een onroerend goed voor stalling van fietsen of de inrichting van kleedruimte, sanitair en douches, voor de fietsende personeelsleden, of om fietsen en toebehoren te verwerven (en te onderhouden) om die vervolgens aan de personeelsleden ter beschikking te stellen.

Naast de personeelsleden worden ook de bedrijfsleiders in deze verhoogde fiscale aftrek bedoeld.

Er wordt nog bij vermeld dat fietsen dienen afgeschreven te worden over een minimum periode van drie jaar.

Deze regeling vna verhoogde fiscale aftrek geldt voor ale uitgaven gedaan of gedragen vanaf 1 januari 2009.